26 псалом слушать валаамский

См. так­же: «Поми­но­ве­ние усоп­ших».

Аудио:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Пере­вод: По молит­вам свя­тых отцов наших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте Боже наш, поми­луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три­жды)

Свя­той Боже, Свя­той Креп­кий, Свя­той Без­смерт­ный, поми­луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки веков. Аминь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Пре­свя­тая Тро­и­ца, поми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи наши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния наши; Свя­той, посе­ти и исце­ли немо­щи наши, име­ни Тво­е­го ради.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Отче наш, Сущий на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да будет воля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш насущ­ный дай нам сего­дня; и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам нашим; и не вве­ди нас во иску­ше­ние, но избавь нас от лукавого.

Го́споди, поми́луй (12 раз).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

При­ди­те, покло­ним­ся Царю наше­му, Богу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

При­ди­те, покло­ним­ся и при­па­дем ко Хри­сту, Царю, наше­му Богу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

При­ди­те, покло­ним­ся и при­па­дем к Само­му Хри­сту, Царю и Богу нашему.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от сло­ве­се́ мяте́жна, плещ­ма́ Свои́ма осени́т тя, и под кри­ле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре­лы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща1 и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится теле­си́ тво­е­му́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упо­ва́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние мое́.

Живу­щий под кро­вом Все­выш­не­го под сенью Все­мо­гу­ще­го поко­ит­ся, гово­рит Гос­по­ду: «при­бе­жи­ще мое и защи­та моя, Бог мой, на Кото­ро­го я упо­ваю!» Он изба­вит тебя от сети лов­ца, от гибель­ной язвы, перья­ми Сво­и­ми осе­нит тебя, и под кры­лья­ми Его будешь без­опа­сен; щит и ограж­де­ние – исти­на Его. Не убо­ишь­ся ужа­сов в ночи, стре­лы, летя­щей днем, язвы, ходя­щей во мра­ке, зара­зы, опу­сто­ша­ю­щей в пол­день. Падут под­ле тебя тыся­ча и десять тысяч одес­ную тебя; но к тебе не при­бли­зит­ся: толь­ко смот­реть будешь оча­ми тво­и­ми и видеть воз­мез­дие нече­сти­вым. Ибо ты ска­зал: «Гос­подь – упо­ва­ние мое»; Все­выш­не­го избрал ты при­бе­жи­щем тво­им; не при­клю­чит­ся тебе зло, и язва не при­бли­зит­ся к жили­щу тво­е­му; ибо Анге­лам Сво­им запо­ве­да­ет о тебе – охра­нять тебя на всех путях тво­их: на руках поне­сут тебя, да не пре­ткнешь­ся о камень ногою тво­ею; на аспи­да и васи­лис­ка насту­пишь; попи­рать будешь льва и дра­ко­на. «За то, что он воз­лю­бил Меня, избав­лю его; защи­щу его, пото­му что он познал имя Мое. Воз­зо­вет ко Мне, и услы­шу его; с ним Я в скор­би; избав­лю его и про­слав­лю его, дол­го­тою дней насы­щу его, и явлю ему спа­се­ние Мое».3

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три­жды)

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Глас 8‑й

Стих 1: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

При­пев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.2

Стих 2: Блаже́н, его́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди (или: Блаже́на, ю́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди, или: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди).

При­пев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 3: Па́мять его́ (ея́, их) в род и род.

При­пев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 4: Душа́ его́ (ея́) во благи́х водвори́тся (или: Ду́ши их во благи́х водворя́тся).

При­пев: Аллилу́ия, аллилу́ия,

Тропарь, глас 8‑й

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, и поле́зное всем подава́яй, еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, на Тя бо упова́ние возложи́ша, Твор­ца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего. (Два­жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Тебе́ и сте́ну, и приста́нище и́мамы, и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, Его́же роди­ла́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Кафисма 17‑я

(поет­ся на 2‑й глас или читается)

Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щия в зако́не Госпо́дни.

При­пев: Помя­ни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его, всем се́рдцем взы́щут Его, не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его ходи́ша. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. Да́бы испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. тогда́ не постыжу́ся, вне­гда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, вне­гда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Тво­ея́. Оправда́ния Твоя́ сохра­ню́, не оста́ви мене́ до зела́. В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; вне­гда́ сохрани́ти сло­ве­са́ Твоя́. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. В се́рдце мое́м скрых сло­ве­са́ Твоя́, я́ко да не согре­шу́ Тебе́. Благослове́н еси́ Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

При­пев: Помя­ни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Устна́ма мои́ма возвести́х вся судь­бы́ уст Твои́х. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. Возда́ждь рабу́ Тво­е­му́: живи́ мя, и сохра­ню́ сло­ве­са́ Твоя́. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чуде­са́ от зако́на Тво­е­го́. Пришле́ц аз есмь на зем­ли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Воз­лю­би́ душа́ моя́ возжела́ти судь­бы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. Отьи­ми́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х.

При­пев: Помя­ни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. При­льпе́ зем­ли́ душа́ моя́, живи́ мя по сло­ве­си́ Твоему́.

При­пев: Помя­ни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: Путь оправда́ний Твои́х вра­зу­ми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. Воз­дре­ма́ душа́ моя́ от уны́ния: утвер­ди́ мя в словесе́х Твои́х. Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя.

При­пев: Помя­ни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Путь и́стины изво́лих, и судь­бы́ Твоя́ не забы́х. Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посра­ми́ мене́. Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. Зако­но­по­ло­жи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взы­щу́ и́ вы́ну: Вра­зу­ми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохра­ню́ и́ всем се́рдцем мои́м. Наста́ви мя на сте­зю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х. При­к­ло­ни́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. Отвра­ти́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суе­ты́, в пути́ Твое́м живи́ мя.

При­пев: Помя­ни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Поста́ви рабу́ Тво­е­му́ сло́во Твое́ в страх Твой. Отьи­ми́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судь­бы́ Твоя́ бла́ги. Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́ Го́споди, спасе́ние Твое́ по сло­ве­си́ Тво­е­му́. И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на сло­ве­са́ Твоя́. И не отьи­ми́ от уст мои́х сло­ве­се́ и́стинна до зела́, я́ко на судь­бы́ Твоя́ упова́х. И сохра­ню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. И хожда́х в широ­те́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. Помя­ни́ сло­ве­са́ Твоя́ рабу́ Тво­е­му́, и́хже упова́ние дал ми еси́. То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Тво­е­го́ не уклони́хся. Помяну́х судь­бы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия мое­го́. Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. Помоли́хся лицу́ Тво­е­му́ всем се́рдцем мои́м, поми́луй мя по сло­ве­си́ Твоему́.

При­пев: Помя­ни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. У́жа гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Тво­е­го́ не забы́х. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Тво­ея́. Прича́стник аз есмь всем боя́щимся Тебе́, и храня́щим за́поведи Твоя́. Ми́лости Тво­ея́, Го́споди, испо́лнь зем­ля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по сло­ве­си́ Тво­е­му́. Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах.

При­пев: Помя­ни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. Усыри́ся я́ко мле́ко се́рдце их, аз же зако́ну Тво­е­му́ поучи́хся. Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

При­пев: Помя­ни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Ру́це Твои́ сотвори́сте мя

При­пев: Помя­ни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

и созда́сте мя: вра­зу­ми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на сло­ве­са́ Твоя́ упова́х. Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судь­бы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по сло­ве­си́ Тво­е­му́ рабу́ Тво­е­му́. Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на сло­ве­са́ Твоя́ упова́х. Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя; Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. Коли́ко есть дней раба́ Тво­е­го́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд; Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помо­зи́ ми. Вма́ле не сконча́ша мене́ на зем­ли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х.

По ми́лости Твое́й живи́ мя,

При­пев: Помя­ни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

и сохра­ню́ свиде́ния уст Твои́х. Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небе­си́. В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ зем­лю, и пребыва́ет. Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́.

Затем поем или чита­ем сле­ду­ю­щие сти­хи с при­пе­вом трижды:

Я́ко а́ще бы не зако́н Твое́ поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

При­пев: Помя­ни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Гос­по­ди, поми­луй (40 раз).

Помя­ни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живо­та́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Тво­е­го́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (име­на их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй гре­хи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и про­сти́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Тво­е­му́ (рабе́ Тво­ей, рабо́м Твои́м) (име­на их), Хри­сте́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Твой есмь аз, спа­си́ мя:

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широ­ка́ за́поведь Твоя́ зело́. Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохра­ню́ сло­ве­са́ Твоя́. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. Коль слад­ка́ горта́ни мое­му́ сло­ве­са́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м. Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судь­бы́ пра́вды Тво­ея́. Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по сло­ве­си́ Твоему́.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Во́льная уст мои́х бла­го­во­ли́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Тво­е­го́ не забы́х. Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца мое­го́ суть. Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на сло­ве­са́ Твоя́ упова́х.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га мое­го́. Засту­пи́ мя по сло­ве­си́ Тво­е­му́, и жив бу́ду, и не посра­ми́ мене́ от ча́яния мое­го́. Помо­зи́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их. Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя зем­ли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. При­гвоз­ди́ стра́ху Тво­е­му́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящим мя.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Вос­при­и­ми́ раба́ Тво­е­го́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Тво­ея́. Сотво­ри́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя. Раб Твой есмь аз: вра­зу­ми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. Вре­мя сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испы­та́ я́ душа́ моя́. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

При́зри на мя и поми́луй мя,

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

по суду́ лю́бящих и́мя Твое́.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Сто­пы моя́ напра́ви по сло­ве­си́ Тво­е­му́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от кле­ве­ты́ челове́ческия, и сохра­ню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ про­све­ти́ на раба́ Тво­е­го́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Тво­е­го́. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́ и и́стину зело́. Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша сло­ве­са́ Твоя́ вра­зи́ мои́. Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой воз­лю­би́ е́. Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х.

Пра́вда Твоя́ пра́вда во век,

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

и зако́н Твой и́стина. Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вра­зу­ми́ мя, и жив бу́ду. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взы­щу́. Воззва́х Ти, спа­си́ мя, и сохра­ню́ свиде́ния Твоя́. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на сло­ве­са́ Твоя́ упова́х. Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судь­бе́ Твое́й живи́ мя. Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Тво­е­го́ удали́шася. Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́. Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Тво­е­го́ не забы́х.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Суди́ суд мой и изба́ви мя, сло­ве­се́ ра́ди Тво­е­го́ живи́ мя. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судь­бе́ Твое́й живи́ мя. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша. Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судь­бы́ пра́вды Тво­ея́. Кня­зи погна́ша мя туне, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. Воз­ра­ду­ю­ся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обре­та­яй корысть мно­гу. Непра́вду возненави́дех и омер­зих, зако́н же Твой возлюби́х.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Сед­ме­ри­цею днем хва­лих Тя о судьба́х пра́вды Тво­ея́. Мир мног лю́бящим зако́н Твой, и несть им собла́зна. Ча́ях спасе́ния Тво­е­го́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. Сохра­ни́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и воз­лю­би я зело́. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по сло­ве­си́ Тво­е­му́ вра­зу­ми́ мя. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по сло­ве­си́ Тво­е­му́ изба́ви мя.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи­ши́ мя оправда́нием Твои́м. Провеща́ет язы́к мой сло­ве­са́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спа­сти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть.

Затем поем или чита­ем сле­ду­ю­щие сти­хи с при­пе­вом трижды:

Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судь­бы́ Твоя́ помо́гут мне

Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее: взы­щи́ раба́ Тво­е­го́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Тво­е­го́, рабы́ Твоея́).

Тропари, глас 5‑й

При­пев: Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни, и дверь ра́йскую, да обря́щу и аз путь покая́нием. Поги́бшее овча́ аз е́смь, воз­зо­ви́ мя, Спа́се, и спа­си́ мя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, и к жи́зни нестаре́емей, святи́и, и присносу́щней преста́вльшеся, Того́ приле́жно, му́ченицы, моли́те долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, и Мне последова́вшия ве́рою, прииди́те наслади́теся, и́хже угото́вах вам по́честей, и венце́в небе́сных.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз е́смь неизрече́нныя Тво­ея́ сла́вы, а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний; уще́дри Твое́ созда́ние, Влады́ко, и очи́сти Твои́м благоутро́бием, и вожделе́нное оте́чество пода́ждь ми, рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, преступле́нием же за́поведи па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, на е́же по подо́бию воз­ве­ди́, дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й, Бо́же, раба́ Тво­е­го́ (рабу́ Твою́, рабы́ Твоя́) и учи­ни́ его́ (ю, я́) в раи́, иде́же ли́цы святы́х, Го́споди, и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла; усо́пшаго раба́ Тво­е­го́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пшия́ рабы́ Твоя́) упоко́й, презира́я его́ (ея́, их) вся согреше́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Трисия́тельное Еди́наго Боже́ства благоче́стно пое́м, вопию́ще: Свят еси́, О́тче безнача́льный, собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше, про­све­ти́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Ра́дуйся, Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние, Тобо́ю да обря́щем рай, Богоро́дице чи́стая благослове́нная.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три­жды)

Го́споди, поми́луй (40 раз).

Помя­ни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живо­та́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Тво­е­го́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (име­на их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй гре­хи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и про­сти́ вся во́льная его (ея, их) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю, их) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя Еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца, я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Тво­е­му́ (рабе́ Твое́й, рабо́м Твои́м) (име­на их), Хри­сте́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седален, глас 5‑й

Поко́й, Спа́се наш, с пра́ведными раба́ Тво­е­го́ (рабу́ Твою́, рабы́ Твоя́), и сего́ (сию́, сия́) все­ли́ во дво́ры Твоя́, я́коже есть пи́сано, презира́я, я́ко благ, прегреше́ния его́ (ее́, их), во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении, и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: От Де́вы возсия́вый ми́ру, Хри­сте́ Бо́же, сы́ны све́та То́ю показа́вый, поми́луй нас.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое́го, и от гре­ха́ мое́го очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре­до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, вне­гда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое́му да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отвра­ти́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́, и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Тво­е­го́ и Ду́хом влады́чним утвер­ди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое́го, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Поми­луй меня, Боже, по вели­кой мило­сти Тво­ей, и по мно­же­ству щед­рот Тво­их изгладь без­за­ко­ния мои. Мно­го­крат­но омой меня от без­за­ко­ния мое­го, и от гре­ха мое­го очи­сти меня, ибо без­за­ко­ния мои я сознаю, и грех мой все­гда пре­до мною. Тебе, Тебе еди­но­му согре­шил я и лука­вое пред оча­ми Тво­и­ми сде­лал, так что Ты пра­ве­ден в при­го­во­ре Тво­ем и чист в суде Тво­ем. Вот, я в без­за­ко­нии зачат, и во гре­хе роди­ла меня мать моя. Вот, Ты воз­лю­бил исти­ну в серд­це и внутрь меня явил мне муд­рость . Окро­пи меня иссо­пом, и буду чист; омой меня, и буду белее сне­га. Дай мне услы­шать радость и весе­лие, и воз­ра­ду­ют­ся кости, Тобою сокру­шен­ные. Отвра­ти лице Твое от гре­хов моих и изгладь все без­за­ко­ния мои. Серд­це чистое сотво­ри во мне, Боже, и дух пра­вый обно­ви внут­ри меня. Не отверг­ни меня от лица Тво­е­го и Духа Тво­е­го Свя­та­го не отни­ми от меня. Воз­вра­ти мне радость спа­се­ния Тво­е­го и Духом вла­ды­че­ствен­ным утвер­ди меня. Научу без­за­кон­ных путям Тво­им, и нече­сти­вые к Тебе обра­тят­ся. Избавь меня от кро­вей, Боже, Боже спа­се­ния мое­го, и язык мой вос­хва­лит прав­ду Твою. Гос­по­ди! отвер­зи уста мои, и уста мои воз­ве­стят хва­лу Твою: ибо жерт­вы Ты не жела­ешь, – я дал бы ее; к все­со­жже­нию не бла­го­во­лишь. Жерт­ва Богу – дух сокру­шен­ный; серд­ца сокру­шен­но­го и сми­рен­но­го Ты не пре­зришь, Боже. Обла­го­де­тель­ствуй, по бла­го­во­ле­нию Тво­е­му Сион; воз­двиг­ни сте­ны Иеру­са­ли­ма: тогда бла­го­угод­ны будут Тебе жерт­вы прав­ды, воз­но­ше­ние и все­со­жже­ние; тогда воз­ло­жат на алтарь Твой тель­цов.3

Затем чита­ем канон о усоп­шем (усоп­шей).

1 Срящ — встре­ча; все, что слу­ча­ет­ся неожиданно.
2 При­пев поет­ся после каж­до­го сти­ха, если же не позво́ляет вре­мя или силы — то после каж­дых двух или несколь­ких стихов.
3 Сино­даль­ный перевод.