Благовещение с акафистом

АКАФИСТ БЛАГОВЕЩЕНИЮ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Кондак 1

Избра́нней в Предве́чнем Сове́те Богоотрокови́це Мари́и послужи́ти ве́лию та́инству Боговоплоще́ния, сия́ющей де́вственною чистото́ю па́че вы́сшия небе́сныя чистоты́, благогове́йная пе́ния принесе́м Тебе́, Богоро́дице, о всера́достном от Арха́нгела Благове́щении Твое́м. Ты же, я́ко обра́дованная и ра́дость па́дшим лю́дем пода́ти могу́щая, изба́ви нас от вся́ких бед и грехо́вныя печа́ли, и возведи́ нас к небе́сней ра́дости, да с Гаврии́лом вопие́м Тебе́:

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Икос 1

Арха́нгел Гаврии́л, предстоя́й Престо́лу Бо́жию, вы́ну зрит непристу́пную Боже́ственную сла́ву; егда́ же прии́де вре́мя избавле́ния челове́ков, прия́т повеле́ние Госпо́дне: Бу́ди служи́тель стра́шному чудеси́ и та́инству сокрове́нному. Милосе́рдием бо Мои́м подви́гся ко взыска́нию Ада́ма заблу́ждшаго, сни́ти тщу́ся. Гряди́ у́бо во град Назаре́т, в не́мже Отрокови́ца Мари́я обита́ет, да прелюбе́зную красоту́ де́вства у́зриши. Гряди́ к сему́ одушевле́нному Бо́жию киво́ту, ко второ́му Небеси́, на земли́ су́щему. Иди́ к сей Оби́тели воплоще́ния Моего́ и возвести́ нетле́нное Мое́ от Нея́ прише́ствие. Блюди́ же, да не смути́ши и да не устраши́ши ду́шу Де́вы, да в ра́дости бу́дет, а не в печа́ли благове́стие твое́. Сего́ ра́ди приступи́ к Ней кро́тце, и пе́рвый твой глас ра́дость Ей да принесе́т, и да возопие́ши Ей си́це:

Ра́дуйся, Благода́тная, Е́юже ра́дость возсия́ет; ра́дуйся, Обра́дованная, Е́юже кля́тва исче́знет.

Ра́дуйся, Благослове́нная, Е́юже тварь обновля́ется; ра́дуйся, Препросла́вленная, Е́юже весь мир спаса́ется.

Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, па́дшаго Ада́ма воззва́ние; ра́дуйся, Пренепоро́чная Де́во, слез Е́виных избавле́ние.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак 2

Ви́дев Арха́нгел Гаврии́л, я́ко Человеколю́бец Госпо́дь умилосе́рдися, ги́блющий зря род челове́ч, удиви́ся зело́, ка́ко Бог, Его́же небеса́ вмести́ти не мо́гут, в деви́честей хо́щет вмести́тися утро́бе, ка́ко не опали́т Ю огнь Божества́, ка́ко Бог, на Него́же Херуви́ми и Серафи́ми взира́ти не сме́ют, хо́щет во о́бразе раба́ яви́тися на земли́, да с челове́ки поживе́т. Сему́ неизрече́нному та́инству чудя́щеся, со стра́хом возопи́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум недоразумева́емый стра́шнаго та́инства открыва́я, рече́ Влады́ка А́нгелов ко Архистрати́гу: Что смуща́ешися, Гаврии́ле, о но́вости ве́щи? А́ще не опали́ огнь купину́, в пусты́ни горе́вшую и не сгора́вшую, не опали́т вся́чески утро́бу Деви́чу огнь Божества́ Моего́, но па́че ороси́т Ю и освяти́т благода́ть Моя́. Иде́же бо хо́щет Бог, побежда́ются естества́ уста́вы. Гаврии́л же, сия́ слы́шав, ра́дости испо́лнися Боже́ственныя, и оты́де в Назаре́т, исполня́я повеле́ние Госпо́дне, помышля́я в себе́, ка́ко вни́дет к Отрокови́це и ка́ко возвести́т Ей та́инство чуде́сное, во е́же не смути́ти Ея́ деви́ческий по́мысл, и рече́ к себе́: Возвещу́ у́бо Ей пе́рвее ра́дость и, целу́я, воспою́ глас таковы́й:

Ра́дуйся, Ра́досте всему́ ми́ру, Тебе́ бо еди́ней подоба́ет ра́доватися; ра́дуйся, Сла́досте А́нгелов, от Тебе́ еди́ныя благоволи́ Госпо́дь воплоти́тися.

Ра́дуйся, Неувяда́емый Цве́те чистоты́, Ты бо небе́сное благоуха́ние всему́ ми́ру явила́ еси́; ра́дуйся, белосне́жный кри́не де́вства, Ты бо ра́йское де́вство на земли́ насади́ла еси́.

Ра́дуйся, Сокро́вище па́че всего́ дража́йшее, Твоея́ бо добро́ты возжела́ Царь Небе́сный; ра́дуйся, У́тро всему́ ми́ру светле́йшее, Твои́м бо све́том разго́нится мрак грехо́вный.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак 3

Си́лою Боже́ственною укрепля́емый слете́ с не́бесных высо́т вели́кий Арха́нгел и в Назаре́т-град прии́де, и обре́те Святу́ю Де́ву во вну́треннем черто́зе Свое́м, не о жите́йских пеку́щуюся, но в моли́тве и чте́нии кни́жнем пребыва́ющую. Та бо, разгну́вши кни́гу Иса́ии проро́ка, чита́ше словеса́ его́: «Се, Де́ва во чре́ве прии́мет, и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Ему́ Емману́ил». И распаля́шеся Сия́ серафи́мскою любо́вию не то́чию к иму́щему ско́ро приити́ Христу, но и к Деви́це о́ной, Я́же и́мать роди́ти Того́, и помышля́ше, коль неизрече́нно есть та́инство сие́ и коль вели́ко есть досто́инство Деви́цы Тоя́, и моля́шеся, о е́же уви́дети Ю, и а́ще возмо́жно, после́днейшею бы́ти рабы́нею Тоя́, да с ра́достию воспое́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я страх ве́лий и благогове́ние к Богоотрокови́це, Ю́же Бог избра́ бы́ти Влады́чицу не́ба и земли́, вели́кий Арха́нгел прибли́жися ко вну́тренним две́рем черто́га Тоя́, и се а́бие внеза́пу предста́ Преблагослове́нней с кро́тостию вели́кою, предста́ Пренепоро́чней небе́сный Ве́стник, да ра́дость всему́ ми́ру благовести́т, предста́ безпло́тный Чи́стой Де́ве, да безче́стие же́нское в честь преложи́т, и ме́жду Созда́телем и созда́нием уневе́щение да сотвори́т, и све́тлым гла́сом а́бие глаго́ла Неискусобра́чней:

Ра́дуйся, Благодатная, ликуй ныне и веселися, яко Господь с Тобою; ра́дуйся, Благословенная, слыши ныне и приклони ухо Твое, яко возжела Царь доброты Твоея.

Ра́дуйся, Обра́дованная, я́ко благослове́нна Ты в жена́х; ра́дуйся, Препросла́вленная, я́ко ве́лия сла́ва Твоя́ на небесе́х.

Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, я́ко спасе́тся Тобо́ю от пре́лести весь род челове́ческий; ра́дуйся, преизя́щная Деви́це, я́ко возвесели́тся о Тебе́ весь превысоча́йший собо́р А́нгельский.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак 4

Бу́рю внутрь иму́щи помышле́ний сумни́тельных, смяте́ся Пресвята́я Де́ва, таково́е небе́сное благове́стие услы́шавши, помы́сливши же в Себе́, каково́ бу́дет целова́ние сие́, рече́ ко Арха́нгелу: «Е́ва, прама́терь Моя́, прие́мши ра́зум змии́н, лиши́ся пи́щи Боже́ственныя и изгна́на бысть из рая́, те́мже и Аз бою́ся целова́ния стра́ннаго твоего́, стыдя́щися поползнове́ния. Сего́ ра́ди отступи́ от две́рей Мои́х, и не веща́й глаго́лов, и́хже сбытия́ ника́коже мо́жеши показа́ти, да не обольще́на бу́ду. Чесо́ ра́ди ум Мой и ду́шу смуща́еши? Аз же в тишине́ ду́ха Моего́ воспева́ти бу́ду: Аллилу́иа».

Икос 4

Слы́ша Арха́нгел смире́нных глаго́л Пресвяты́я Де́вы высоту́, рече́ к Ней: «Что мене́ бои́шися, Всенепоро́чная, па́че Тебе́ боя́щагося? Что мене́ благогове́еши, Влады́чице, Тебе́ че́стно благогове́ющему? Не удивля́йся стра́нному моему́ зра́ку, не ужаса́йся, Арха́нгел бо есмь. Змий прельсти́ Е́ву иногда́, аз же Бо́жий предста́тель, по́слан есмь Боже́ственный Сове́т Предве́чный пове́дати Тебе́. Не бойся, Мариа́м, обрела́ бо еси́ благода́ть у Бо́га безме́рныя ра́ди де́вственныя чистоты́ Твоея́. Сего́ ра́ди зачне́ши во чре́ве, и роди́ши Сы́на, и нарече́ши и́мя Ему́ Иису́с. Сей бу́дет Ве́лий и Сын Вы́шняго нарече́тся. И даст Ему́ Госпо́дь Бог престо́л Дави́да, отца́ Его́, и воцари́тся в дому́ Иа́ковли во ве́ки, и ца́рствию Его́ не бу́дет конца́. Благовеству́юще же сие́ ве́лие благоче́стия та́инство, со стра́хом вопию́ Тебе́ сицева́я:

Ра́дуйся, звездо́ незаходи́мая, вводя́щая в мир Вели́кое Со́лнце — Христа́; ра́дуйся, заре́ присносия́ющая, явля́ющая челове́ком всего́ ми́ра Творца́.

Ра́дуйся, па́че у́тра светле́йшая, всем во тьме греха́ сидя́щим свет благода́ти облиста́ющая; ра́дуйся, па́че зла́та дража́йшая, всем не ве́дущим Бо́га сокро́вище ве́ры показу́ющая.

Ра́дуйся, Ле́ствице небе́сная, Е́юже Бог нисхо́дит с небе́с; ра́дуйся, мо́сте, к небесе́м приводя́й, И́мже мир исполня́ется чуде́с.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю».

Кондак 5

Богодухнове́нныя глаго́лы Арха́нгеловы слы́шавши, Пресвята́я Де́ва смути́ся па́че бы́вшаго, зане́ тии Рождество́ Ей возвеща́ху. Сего́ ра́ди рече́ ко Архистати́гу: «Глаго́ли Мне я́вственнейше, ка́ко зачну́, Де́ва су́щи Отрокови́ца, бра́ку не прича́стная? Ка́ко бу́дет сие́, иде́же му́жа не зна́ю? Ка́ко у́бо глаго́леши, я́ко рожду́, бою́ся, еда́ лесть глаго́леши?» Сия́ рече́ не неве́рия ра́ди, но я́ко не ве́де, ка́ко мо́жет роди́ти, естества́ зако́ны превосше́дши. Сего́ ра́ди рече́ ко А́нгелу: «Скажи́ Ми о́браз рожде́ния, во е́же не повреди́тися де́вству Моему́, и тогда́ обря́щеши се́рдце Мое́ к Бо́жию изволе́нию гото́вое, да с ра́достию воспо́ю Бо́гу: Аллилу́иа».

Икос 5

Ви́дев Арха́нгел вели́чие ве́ры Пречи́стыя, рече́ к Ней: «Глаго́лы, я́же мне веща́еши, обы́чая есть рождества́ челове́ков сме́ртных, зако́ном же естества́ не рабо́тает Иису́с, Соде́тель естества́, Отрокови́це. Ты и́щеши уве́дети от мене́ о́браз зача́тия Твоего́, но той несказа́нен есть: Дух Святы́й на́йдет на Тя и Си́ла Вы́шняго осени́т Тя. От Того́ во чре́ве прии́меши, и Той соверши́т в Тебе́ недове́домое зача́тие, о Пресвята́я Де́во, те́мже и рожда́емое Свя́то нарече́тся Сын Бо́жий. Сего́ ра́ди прославля́ю Тя си́це:

Ра́дуйся, Ду́ха Пресвята́го Неве́сто Богоизбра́нная и преднарече́нная; ра́дуйся, Бо́га Отца́ Дщи прелюби́мая и превожделе́нная.

Ра́дуйся, сви́тче Боже́ственный, в Не́мже персто́м О́тчим напису́ется в Тебе́ Бо́жие Сло́во; ра́дуйся, златы́й свети́льниче, И́мже Огнь Божества́ возсия́ет всему́ ми́ру.

Ра́дуйся, ласс ́ неисчерпа́емая, неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма; ра́дуйся, высото́ неизглаго́ланная, неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю».

Кондак 6

«Пропове́дника Боже́ственнаго и Ве́стника небе́снаго тя ве́рую бы́ти,— рече́ Пресвята́я Де́ва ко А́нгелу,— ви́жду ласс а́нгельскою облиста́ема све́тлостию, оба́че стыжду́ся ско́ро ве́ровати словесе́м Твои́м, не уве́девши пе́рвее со вся́кою изве́стностию. Слы́шах бо Свяще́нную не́кую Де́ву, Имману́ила рожда́ющую, проро́ком дре́вле предрече́нную. Сего́ ра́ди хощу́ разуме́ти, ка́ко естество́ челове́ческое претерпи́т Божества́ срастворе́ние, да позна́ю та́инства си́лу и с ве́рою воспою́ Бо́гу: Аллилу́иа».

Икос 6

«Возсиява́ет ны́не, Пречи́стая, Тобо́ю всему́ ми́ру ве́лие та́инство воплоще́ния Бо́жия,— рече́ Арха́нгел к Богоро́дице,— Ты ласс ́ о́ная Свята́я Де́ва, о Не́йже предрече́ Иса́ия. Ты еси́ Дверь Божества́, чистото́ю запечатле́нная и де́вством храни́мая, Ю́же Иезеки́иль предви́де. Госпо́дь про́йдет Тобо́ю, я́коже со́лнечная луч́а стекло́ или криста́л прохо́дит, просвеща́я и освяща́я Тя Боже́ственною сла́вою, во е́же бы́ти Тебе́ и́стинною Ма́терию Бо́жией, рожда́ющей соверше́ннаго Бо́га и соверше́ннаго Челове́ка, и Де́вою Нетле́нною, я́коже пре́жде Рождества́, та́кожде в Рождестве́ и по Рождестве́ Твое́м, роди́ши бо Сы́на, соблюда́юща Твое́ де́вство неврежде́нно. Сего́ ра́ди, прославля́я вели́чие та́йны Твоея́, вопию́ Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, купино́ неопали́мая, Ю́же не опали́т огнь Божества́, Моисе́ем предзри́мая; ра́дуйся, две́ре затворе́нная, Е́юже про́йдет Бог, Иезекии́лем предрече́нная.

Ра́дуйся, ски́ние преди́вная, Я́же Невмести́маго Бо́га не те́сно вмести́т, Авраа́мом прообразо́ванная; ра́дуйся, руно́ ороше́нное, на Него́же Влады́ка, я́ко ка́пля дожде́вная, ти́хо сни́дет, Гедео́ном предвеща́нное.

Ра́дуйся, земле́ ненасе́янная, Сло́во Небе́сное, я́ко пшени́цу плодоно́сную, чи́сто прозяба́ющая; ра́дуйся, ни́во неора́нная, Сы́на Бо́жия, я́ко ласс Боже́ственный, я́ве произраща́ющая.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю».

Кондак 7

Хотя́щи ве́ровати стра́шней та́йне, Арха́нгелом возвеще́нной, Пресвята́я Де́ва смути́ся, помышля́ющи высоты́ сия́ вели́чество, и вся стыдя́щися, глаго́лаше: «Рцы Ми, Гаврии́ле, и́стиннейше, ка́ко нетле́нней бы́вши чистоте́ Мое́й, рожду́ с пло́тию Безпло́тнаго? Чудеса́ всегда́ бы́ша мно́жицею Боже́ственною си́лою чудоде́йствуемая, де́ва же неискусому́жне никогда́же роди́. Сего́ ра́ди ка́ко мо́жет все́ми Невмести́мый и все́ми Неви́димый во чре́во деви́че всели́тися, е́же Сам созда́? Рцы Ми сия́, да с ве́рою воспою́ Бо́гу: Аллилу́иа».

Икос 7

«Но́ва, и стра́шна, и чу́дна Твоя́ та́инства,— рече́ А́нгел Богоро́дице,— и но́вую тварь показа́ Тобо́ю всех Творе́ц Госпо́дь, Ты бо еди́на Царя́ воплоща́ема прии́меши во утро́бе, да еди́на Ма́ти Сы́на Бо́жия пронарече́шися, Чи́стая. Сего́ ра́ди не диви́ся чудеси́ и да не сумни́шися: Бог иде́же хо́щет, побежда́ется естества́ чин, вся бо возмо́жна суть Всемогу́щему. И я́коже от ребр Ада́мовых создана́ бысть Е́ва без ма́тере дре́вним Богозда́нием, та́ко и ны́не от Твоего́ де́вства воплоща́ется без отца́ всех Госпо́дь. И да уве́рит Тя жезл Ааро́нов, невла́жно прозя́бший, и руно́ Гедео́ново, зане́, я́ко ро́су, зача́тие прии́меши, Нетле́нная Де́ва су́щи. Та́кожде и купина́, во огни́ неопа́льна пребы́вшая, да возвести́т Ти, я́ко прии́меши огнь Божества́, Присноде́во, и по Рождестве́ пребу́деши Чи́стая. Сего́ р́ди приими́ целова́ние мое́, да вси племена́ земна́я с ра́достию воспою́т Тебе́:

Ра́дуйся, же́зле Ааро́нов, нетле́ние всему́ ми́ру прозя́бший; ра́дуйся, фи́никс Дави́дов, безсме́ртие па́дшим лю́дем процве́тший.

Ра́дуйся, ски́ние небе́сная, от Херуви́мов осеня́емая и ублажа́емая; ра́дуйся, Свята́я Святы́х бо́льшая, от Серафи́мов почита́емая и присносла́вимая.

Ра́дуйся, ча́ше Безсме́ртнаго Царя́, в Не́йже растворя́ется от Свята́го Ду́ха всеми́рная ра́дость; ра́дуйся, ста́мно Боже́ственныя ма́нны, от Нея́же ве́рным уготовля́ется неизрече́нная сла́дость.»

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю».

Кондак 8

«Стра́ннаго Рождества́ сего́ вели́чество смуща́ет Мя,— рече́ Пресвята́я Де́ва ко А́нгелу,— поне́же Всеблаги́й благоволи́ па́че ума́ всели́тися в Мя, да храм чист душе́ю и пло́тию соблюде́н бу́ду Ему́. Глас ра́дования глаго́л твои́х прие́мши, весе́лия Боже́ственнаго исполня́юся, да упраздни́тся ны́не Мно́ю дре́внее Е́вино осужде́ние и да возда́стся Мно́ю днесь долг челове́ков, да вси све́тлому Благове́щению сему́ ра́дующеся, благода́рственно воспою́т Бо́гу: Аллилу́иа».

Икос 8

«Вся тварь ны́не о Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, А́нгельский собо́р и челове́ческий род,— рече́ Арха́нгел,— я́ко даде́ся Тебе́ ра́дость Боже́ственная и я́ко вся́кое обетова́ние Бо́жие Тобо́ю ны́не прие́млет коне́ц. Тобо́ю днесь благослови́ся Авраа́м о се́мени свое́м. Тобо́ю ны́не свободи́ся Е́ва от дре́вния печа́ли. Тобо́ю лику́ет Ада́м, я́ко днесь исполня́ется пе́рвое благове́стие па́дшим лю́дем: се́мя Жены́ сотре́т главу́ зми́я. Тобо́ю вся тварь ны́не начина́ет свобожда́тися от ра́бства тле́нию в свобо́ду сла́вы чад Бо́жиих. Тобо́ю ны́не даде́ся всему́ ро́ду челове́ческому вся́кая ра́дость и весе́лие ве́чное, да вси во ве́ки восхва́лят Тя си́це:

Ра́дуйся, обра́дованная Де́во, от дре́вних патриа́рхов прообразова́нная; ра́дуйся, Свята́я Богоневе́сто, все́ми проро́ки дре́вле предвозвеще́нная.

Ра́дуйся, вертогра́де заключе́нный, во́ньже Царь Небе́сный возжела́ вни́ти; ра́дуйся, кла́дезю запечатле́нный, от Него́же никто́же возмо́жет испи́ти.

Ра́дуйся, са́де Боже́ственный, в Не́мже от всех цвето́в Свята́го Ду́ха ра́йское благоуха́ние во весь мир изнесе́ся; ра́дуйся, раю́ новонасажде́нный, в Не́мже Боже́ственное Дре́во Жи́зни посреде́ Тебе́ к прозябе́нию угото́вися.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю».

Кондак 9

Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся ны́не о Тебе́, Пречи́стая, слы́шаще ди́вное Твое́ со Арха́нгелом Гаврии́лом собесе́дование и наипа́че моле́ние Твое́ сие́: «Ду́шу очи́сти, те́ло освя́ти, Це́рковь сотвори́ Мя вмести́тельну Бо́жию и ски́нию благоукраше́нну, да наи́тием Пресвята́го Ду́ха сотворю́ся храм одушевле́н и Ма́терь чи́стая Жи́зни». Егда́ же по моли́тве сей изрекла́ еси́ из глубины́ смире́ннаго се́рдца Твоего́: «Се, Раба́ Госпо́дня, бу́ди Ми по глаго́лу твоему́, да всели́тся Бог в Мя»,— вся Си́лы Небе́сныя просла́виша Бо́га, ви́дяще, я́ко гото́во се́рдце Твое́ к прия́тию Боже́ственному, и со стра́хом и ра́достию воспе́ша Ему́: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́я Боже́ственный, святы́й Арха́нгел Гаврии́л бысть в стра́се и в молча́нии глубо́цем и прекрати́ глаго́лы своя́, егда́, Пресвята́я Де́во, Ты изрекла́ еси́ смире́нное сло́во Свое́: «Се, Раба́ Госпо́дня, бу́ди Ми по глаго́лу твоему́». В нача́ле мирска́го бытия́ тво́рческим сло́вом сим: «Да бу́дет», Творце́м изрече́нным, создана́ бы́ша всяч́еская ви́димая и неви́димая. Ны́не же сло́во сие́, Де́вою изрече́нное, низведе́ Творца́ тва́ри в мир сей, и та́ко открыва́ется днесь е́же от ве́ка та́инство вели́кое: Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет, да бо́га Ада́ма соде́лает. Соприсносу́щное Сло́во О́тчее, не разлучи́вся от го́рних, сни́де на зе́млю, и бысть Плоть, и всели́ся в ны, неизрече́нно же истоща́ется и во утро́бу Деви́чу вселя́ется. Да ра́дуется у́бо не́бо и земля́ и со Арха́нгелом да пое́т Пречи́стей Де́ве си́це:

Ра́дуйся, не́бо земно́е, до го́рних высо́т смире́нным ду́хом возше́дшее; ра́дуйся, селе́ние небе́сное, Сло́во Бо́жие неизрече́нно вмести́вшее.

Ра́дуйся, Благослове́нная, зача́тие Преве́чнаго Бо́га нетле́нно прие́мшая; ра́дуйся, Благода́тная, черто́г де́вства Твоего́ в зача́тии еди́на сохра́ньшая.

Ра́дуйся, Чи́стая Де́во, естества́ уста́вы в Боговоплоще́нии пресла́вно победи́вшая; ра́дуйся, Богоневе́сто, естество́ А́нгельское в благове́щении Твое́м преди́вно возвесели́вшая.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак 10

Спасти хотя́й мир, Человеколю́бец Госпо́дь сни́де, я́ко дождь на руно́, в Пречи́стую утро́бу Твою́, о Богома́ти, и а́бие неизрече́нным наи́тием Свята́го Ду́ха соде́яся недове́домое зача́тие, и Преве́чное Сло́во Бо́жие плоть бысть, и всели́ся в Тя, восприя́в ю от Пречи́стых крове́й Твои́х без услажде́ния плотска́го, но не без услажде́ния духо́внаго: тогда́ бо деви́ческое се́рдце Твое́ Боже́ственным испо́лнися жела́нием и дух Твой, горя́ пла́менем серафи́мския любве́, ум же весь, а́ки вне себе́ быв, в Бо́зе углубля́шеся. И та́ко услажда́ющися неизрече́ннаго Боголю́бия сего́ и у́мнаго Богови́дения, поклони́лася еси́ воплоща́емому от Тебе́ Го́споду Твоему́ и ра́достно воспе́ла еси́ Ему́: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и́бо де́вственно от Ду́ха Свя́та зачала́ еси́ Предве́чнаго Бо́га, и Де́ва пребыла́ еси́, и та́ко Е́ву от дре́вний печа́ли свободи́ла еси́. Днесь — ра́дость Благове́щения, де́вственное торжество́ и та́инство вели́кое, нача́ло на́шего спасе́ния. Днесь весели́тся не́бо и ра́дуется земля́. Сего́ ра́ди вели́кий Гаврии́л пе́рвый от всея́ тва́ри, разуме́в ду́хом вели́кое Боговоплоще́ния та́инство, поклони́ся со стра́хом ве́лиим вопло́щшемуся в Деви́чей утро́бе Спа́су ми́ра и вопло́щшую Пречи́стую Де́ву почти́ подоба́ющим поклоне́нием, я́ко Цари́цу не́ба и земли́, и с благогове́нием ве́лиим воспе́ Ей такова́я:

Ра́дуйся, высо́каго та́инства воплоще́ния Бо́жия пречу́дное соверше́ние; ра́дуйся, неизрече́ннаго составле́ния Пло́ти Христо́вы пресла́вное явле́ние.

Ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения, в Не́мже Творе́ц всего́ ми́ра днесь вмести́ся; ра́дуйся, ковче́же Боже́ственнаго воплоще́ния, И́мже ра́дость ве́лия всей вселе́нней ны́не дарова́ся.

Ра́дуйся, Деви́це, Боготка́нную порфи́ру от пречи́стыя пло́ти Твоея́ Сло́ву Бо́жию истка́вшая; ра́дуйся, Отрокови́це, нетле́нную багряни́цу от де́вственных крове́й Твои́х А́гнцу Бо́жию взаимода́вшая.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак 11

Пе́ние всеумиле́нное принесла́ еси́, Пречи́стая, егда́ по отше́ствии Арха́нгелове посети́ла еси́ пра́ведную Елисаве́ту, ю́жику Твою́, и возвести́ла ей ра́дость Благове́щения, в весе́лии ду́ха глаго́лющи: «Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди». Сие́ посеще́ние Твое́ возвесели́ пра́ведную Елисаве́ту, и взыгра́ся ра́достию младе́нец Иоа́нн во чре́ве ея́, и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т, и рече́: «Отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне». Да взыгра́ется ны́не и наш дух, ощуща́я в день Благове́щения Твоего́ ра́дость посеще́ния Твоего́. Сего́ ра́ди с Елисаве́тою возопие́м Тебе́: «Благослове́нна Ты в жена́х и Благослове́н Плод чре́ва Твоего́», Ему́же вы́ну да пое́м вси: Аллилу́иа.

Икос 11

Свет ве́лий и Боже́ственный возсия́ в душе́ Твое́й, Пречи́стая, егда́ по гла́су Арха́нгела Дух Святы́й сни́де на Тя и Си́ла Вы́шняго осени́ Тя и егда́ а́бие зачала́ еси́ в Богоблагода́тней де́вственней утро́бе Свое́й Творца́ све́тов, Его́же свет во тьме све́тит и тьма Его́ не объят. Той просвети́ Тя, я́ко со́лнце, све́том Божества́ Своего́, всю просла́ви и обожи́, сего́ ра́ди сия́ет добро́та Твоя́, блиста́ет чистоты́ Твоея́ све́тлость, я́коже предрече́ о Тебе́ в Пе́снех Дух Святы́й: Вся добра́ еси́, бли́жняя Моя́, и поро́ка несть в Тебе́. Вся избра́нна, вся преукра́шенна яви́лася еси́, Ю́же Бог возлюби́, вся чи́стая и Боже́ственныя сла́вы испо́лненна. Сим Боже́ственным Твои́м Све́том просвеща́емии, да воспои́м Тя и мы в пе́снех я́ко Ма́терь Све́та си́це:

Ра́дуйся, свеще́ Боже́ственнаго Све́та, Свет Невече́рний во утро́бе Твое́й поне́сшая; ра́дуйся, луче́ у́мнаго Со́лнца, весь мир све́том Лица́ Бо́жия просвети́вшая.

Ра́дуйся, Небе́сный Свети́льниче, на све́щнице земно́м всей вселе́нней возжже́нный; ра́дуйся, Живоно́сный Исто́чниче, благода́тию Ду́ха Свята́го преизоби́льно ороше́нный.

Ра́дуйся, Светоно́сная Де́во, Ея́же ра́ди свет Богове́дения днесь нам всем возсия́; ра́дуйся, избра́нная Богоневе́сто, Е́юже ны́не ра́дость неизрече́нная весь мир облиста́.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак 12

Благода́ть Боже́ственная и ра́дость ве́лия процвете́ днесь всему́ ми́ру, Пречи́стая, в светоно́сный день Благове́щения Твоего́, я́ко Тебе́ ра́ди в день он дре́вняя печа́ль преста́ и нача́ло спасе́ния челове́ков положи́ся: Сын Бо́жий Сын Де́вы яви́ся и земля́, Е́вы ра́ди проклята́ бы́вши, Тобо́ю, Де́во, днесь па́ки благослови́ся. Херуви́м от дре́ва жи́зни отступа́ет, и врата́ ра́йская ве́рным днесь па́ки отверза́ются, мир же весь испо́лнися ра́дости, отне́леже вели́кий Гаврии́л «»Ра́дуйся!»» Тебе́, Де́во, свы́ше возгласи́. Сего́ ра́ди небеса́ у́бо досто́йно днесь да веселя́тся, земля́ же да ра́дуется, вся́кое же дыха́ние и тварь да пою́т о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще всера́достное от Арха́нгела Благове́щение Твое́, Богоро́дице, восхваля́ем вси стра́шное, пресла́вное и ве́лие та́инство чи́стаго и де́вственнаго от Ду́ха Свята́го зача́тия Твоего́, покланя́емся нетле́нно зача́тому от Тебе́ Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, и от всего́ се́рдца ве́руем и испове́дуем, я́ко и в Боже́ственном зача́тии и по Рождестве́ Твое́м пребыла́ еси́ Присноде́ва. Сего́ ра́ди с Гаврии́лом принесе́м Тебе́ сицевы́й арха́нгельский глас:

Ра́дуйся, Благода́тная, облече́нная в Со́лнце, сия́ющая благода́тию и сла́вою всей вселе́нней; ра́дуйся, Благослове́нная, от восто́к со́лнца до за́пад препе́тая и превозноси́мая по всей поднебе́сней.

Ра́дуйся, А́нгельское вели́кое удивле́ние, Гаврии́ла красото́ю де́вства Своего́ удиви́вшая; ра́дуйся, всему́ ми́ру благо́е весе́лие, па́дшия лю́ди ра́достию Благове́щения Твоего́ возвесели́вшая.

Ра́дуйся, смире́нная Рабо́ Госпо́дня, высото́ю смире́ния Своего́ Бо́га на зе́млю низве́дшая; ра́дуйся, Милосе́рдая Ма́ти Бо́га Вы́шняго, Ма́терним заступле́нием Свои́м мно́гия гре́шники ко Христу́ приве́дшая.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак 13

О, всепе́тая Паракли́та Неве́сто Чи́стая, бра́ка не позна́вшая Де́во, Арха́нгела красото́ю де́вства удиви́вшая и Бо́гу Сло́ву плоть нетле́нно днесь взаимода́вшая, ны́нешняя на́ша прие́мши приноше́ния о всера́достном от Гаврии́ла Благове́щении Твое́м, Христу́ Бо́гу обруче́нныя в де́встве сохрани́, всех же в чистоте́ укрепи́ и от бед изба́ви, да свобо́ждшеся Тобо́ю от ве́чных мук, Тобо́ю рай да обря́щем, иде́же вси да воспое́м о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Арха́нгел Гаврии́л …» и 1-й кондак «Избра́нней в Предве́чнем Сове́те …».

Молитва

О, Пресвята́я, Богоизбра́нная Де́во, Свята́го Уте́шителя Ду́ха Всенепоро́чная Неве́сто, Пребоже́ственнаго же Отца́ Небе́снаго Дщи превожделе́нная, посреде́ те́рния ми́ра сего́ Тем обрете́нная, я́ко крин пресве́тлый, добро́тою де́вства блиста́ющийся, да Сы́ну Бо́жию чи́стая Ма́ти Неискусобра́чная бу́деши! Что у́бо воздади́м Тебе́ в пресве́тлый день сей Благове́щения, во́ньже Арха́нгела Гаврии́ла красото́ю безме́рнаго де́вства Своего́ удиви́ла еси́ и от того́ неизрече́нное обра́дование восприя́ла еси́? Что принесе́м Тебе́ за вся утеше́ния Твоя́, и́миже возвесели́ла еси́ в день сей весь мир ви́димый и неви́димый, наипа́че же па́дший дре́вле род челове́ч?

Днесь спасе́ния на́шего нача́ло и е́же от ве́ка та́инства явле́ние: ны́не у́бо Сло́во Бо́жие ти́хо сни́де с небе́с, я́ко ка́пля, ка́плющая на зе́млю, и всели́ся в Твою́ Богоблагода́тную Де́вственную утробу́ и бысть Плоть спасе́ния на́шего ра́ди. Сего́ ра́ди днесь А́нгели лику́ют на небесе́х и вся тварь весели́тся и ра́дуется, пра́зднующе нача́ло свобожде́ния своего́ от рабо́ты истле́ния в свобо́ду сла́вы чад Бо́жиих. Ны́не ра́дуется же́нское естество́, Е́вы ра́ди па́дшее. Та бо повину́вшися зми́ю, печа́ль роди́ жена́м и неуде́ржанно введе́ смерть. Ты же, Де́во, разреши́ла еси́ от го́рькия рабо́ты весь род челове́ч и свобо́дою Христо́вою естество́ же́нское почти́ла еси́, зане́ де́вством чи́стым па́ки и́стинную жизнь ввела́ еси́, и сего́ ра́ди же́ны, де́вство держа́ще, врага́ я́ве побежда́ти начина́ют. Ны́не Ада́м лику́ет, ви́дев, я́ко в пресве́тлый день сей испо́лнися на Тебе́ пе́рвое ра́йское благове́стие, я́ко Се́мя Жены́ сотре́т главу́ зми́я. С ни́мже ликовству́ет ны́не весь род челове́ч, поне́же Тобо́ю, Пречи́стая, упраздни́ся днесь дре́внее отвраще́ние Бо́жие к челове́ком, Бо́га бо па́ки привела́ еси́ к нам. Сего́ ра́ди зрим Тя ны́не, я́коже дре́вле Иа́ков, я́ко ле́ствицу высо́кую, Е́юже сни́де Бог на зе́млю, и я́ко мост пречу́ден, и́мже су́щих от земли́ па́ки возво́диши на не́бо.

Что воздади́м Тебе́, Цари́це не́ба и земли́, за вся сия́, и́миже ра́дость несказа́нную подала́ еси́ па́дшим и заблу́ждшим лю́дем Твои́м? Вся на́ша же́ртвы и приноше́ния ничто́же суть пред вели́чеством благодея́ний Твои́х. Еди́ное то́чию уго́дно Тебе́: се́рдце сокруше́нно и смире́нно, его́же и Сын Твой и Госпо́дь наш не уничижи́т. Сего́ ра́ди мо́лим Тя: испо́лни нас от превосходя́щия высоты́ смире́ния Своего́, ели́ка вмести́ти возмо́жем, да принесе́м Ти во всесвяты́й день Благове́щения Твоего́ Твоя́ от Твои́х, во е́же во вся́цем де́ле бла́зе не мы́слити высо́кая, но вы́ну во смире́нии ду́ха пребыва́ти. Се́ю перве́йшею доброде́телию укра́шени, в пресве́тлый день сего́ пра́здника Твоего́ в кро́тости и чистоте́ се́рдца со Арха́нгелом Гаврии́лом возопие́м Тебе́:

Ра́дуйся, Благода́тная, ра́дуйся, Обра́дованная, ра́дуйся, Преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю и Тобо́ю с на́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь, глас 4

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна и е́же от ве́ка та́инства явле́ние: Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет, и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет. Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак, глас 3

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Величание

Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Чи́стая: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Конда́к 1

Избра́нной в предве́чнем Сове́те Богоотрокови́це Мари́и, послужи́ти ве́лию та́инству боговоплоще́ния, сия́ющей де́вственной чистото́ю па́че вы́сшия небе́сныя чистоты́, благогове́йныя пе́ния принесе́м Тебе́, Богоро́дице, о всера́достном от Арха́нгела благове́щении Твое́м. Ты́ же, я́ко обра́дованная и ра́дость па́дшим лю́дем пода́ти могу́щая, изба́ви на́с от вся́ких бе́д и грехо́вныя печа́ли, и возведи́ на́с к небе́сней ра́дости, да с Гаврии́лом вопие́м Тебе́: Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

И́кос 1

Арха́нгел Гаврии́л предстоя́й Престо́лу Бо́жию вы́ну зри́т непристу́пную Боже́ственную Сла́ву, егда́ же прии́де вре́мя избавле́ния челове́ков, прия́ повеле́ние Госпо́дне: Бу́ди служи́тель стра́шному чудеси́ и та́инству сокрове́нному: милосе́рдием Мои́м подви́гся ко взыска́нию заблу́дшаго Ада́ма, сни́ти тщу́ся. Гряди́ у́бо во гра́д Назаре́т, в не́мже отрокови́ца Мари́я обита́ет, да прелюбе́зную красоту́ де́вства у́зриши. Гряди́ к сему́ одушевле́нному Бо́жию Киво́ту, ко второ́му Небеси́ на земли́ су́щему. Иди́ к Се́й Оби́тели Воплоще́ния Моего́ и возвести́ нетле́нное Мое́ от Нея́ прише́ствие. Блюди́ же, да не смути́ши и да не устраши́ши ду́шу Де́вы, да в ра́дости бу́дет, а не в печа́ли благове́стие твое́. Сего́ ра́ди приступи́ к Не́й кро́тко и пе́рвый гла́с тво́й ра́дость Е́й да принесе́т, и да возопие́ши Е́й си́це: Ра́дуйся, Благода́тная, Е́юже ра́дость возсия́ет. Ра́дуйся, Обра́дованная, Е́юже кля́тва исче́знет. Ра́дуйся, Благослове́нная, Е́юже вся́ тва́рь обновля́ется. Ра́дуйся, Препросла́вленная, Е́юже ве́сь ми́р спаса́ется. Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, па́дшаго Ада́ма воззва́ние. Ра́дуйся, Пренепоро́чная Де́во, сле́з Е́виных избавле́ние. Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Конда́к 2

Ви́дев Арха́нгел Гаврии́л, я́ко Человеколю́бец Госпо́дь умилосе́рдися, ги́блемый зря́ ро́д челове́ч, удиви́ся зело́, ка́ко Бо́г, Его́же небеса́ вмести́ти не мо́гут, в деви́честей хо́щет вмести́тися утро́бе, ка́ко не опали́т ю́ о́гнь Божества́, ка́ко Бо́г, на Него́же Херуви́ми и Серафи́ми воззре́ти не сме́ют, хо́щет во о́бразе раба́ яви́тися на земле́, да с челове́ки поживе́т. Сему́ неизрече́нному та́инству чудя́щеся со стра́хом возопи́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2

Ра́зум неуразумева́емый стра́шнаго та́инства открыва́я, рече́ Влады́ка А́нгелов ко Архистрати́гу: что́ смуща́ешися, Гаврии́ле, о но́вости ве́щи? А́ще не опали́ о́гнь купину́ в пусты́не горе́вшую и не сгора́вшую, не опали́т вся́чески утро́бу Деви́чу О́гнь Божества́ Моего́, но па́че ороси́т ю́ и освяти́т благода́ть Моя́. Иде́же бо хо́щет Бо́г, побежда́ются естества́ уста́вы. Гаврии́л же, сия́ слы́шав, ра́дости испо́лнися Боже́ственныя, и оты́де в Назаре́т, исполня́я повеле́ние Госпо́дне, помышля́юще в себе́, ка́ко вни́дет к Отрокови́це и ка́ко возвести́т Е́й та́инство чуде́сное, во е́же не смути́ти Ея́ деви́ческий по́мысл, и рече́ к себе́: возвещу́ у́бо Е́й пе́рвее ра́дость, и целу́я воспою́ гла́с таковы́й: Ра́дуйся, Ра́досте всему́ ми́ру, Тебе́ бо Еди́ной подоба́ет ра́доватися. Ра́дуйся, Сла́досте А́нгелов, от Тебе́ Еди́ней благоволи́ Госпо́дь воплоти́тися. Ра́дуйся, Неувяда́емый Цве́те чистоты́, Ты́ бо небе́сное благоуха́ние всему́ ми́ру яви́ла еси́. Ра́дуйся, белосне́жный кри́не де́вства, Ты́ бо ра́йское де́вство на земли́ насади́ла еси́. Ра́дуйся, Сокро́вище па́че всего́ дража́йшее, Твоея́ бо добро́ты возжела́ Ца́рь Небе́сный. Ра́дуйся, У́тро всему́ ми́ру светле́йшее, Твои́м бо све́том разго́нится мра́к грехо́вный. Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Конда́к 3

Си́лою Боже́ственною укрепля́емый слете́ с небе́сных высо́т вели́кий Арха́нгел и в Назаре́т гра́д прии́де, и обре́те Святу́ю Де́ву во вну́треннем черто́ге Свое́м не о жите́йских пеку́щуюся, но в моли́тве и чте́нии кни́жнем Пребыва́ющую. Та́ бо разгну́в кни́гу Иса́ии проро́ка, чита́ше словеса́ его́: «Се́ Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на и нареку́т и́мя Ему́ Емману́ил”. И распаля́шеся серафи́мскою любо́вию не то́чию к Иму́щему ско́ро приити́ Христу́, но и к Деви́це о́ной, Я́же и́мать роди́ти Того́, и размышля́ше ко́ль неизрече́нно е́сть та́инство сие́ и ко́ль вели́ко е́сть досто́инство Деви́цы Тоя́, и моля́шеся, о е́же уви́дети Ю́, и а́ще возмо́жно, после́днейшею Е́й бы́ти рабы́нею Тоя́, да с ра́достию воспое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3

Иму́ще стра́х ве́лий и благогове́ние к Богоотрокови́це, Ю́же Бо́г избра́ бы́ти Влады́чицею не́ба и земли́, вели́кий Арха́нгел прибли́жися ко вну́тренним две́рем черто́га Тоя́, и се́ а́бие внеза́пу предста́ Преблагослове́нней с кро́тостию вели́кою, предста́ Пренепоро́чней небе́сный Ве́стник, да ра́дость всему́ ми́ру благовести́т, предста́ безпло́тный Чи́стой Де́ве, да безче́стие же́нское в че́сть преложи́т, и между́ Созда́телем и созда́нием уневе́щение да сотвори́т, и све́тлым гла́сом а́бие глаго́ла Неискусобра́чней: Ра́дуйся, Благода́тная, лику́й ны́не и весели́ся, я́ко Госпо́дь с Тобо́ю. Ра́дуйся, Благослове́нная, слы́ши ны́не и приклони́ у́хо Твое́, я́ко возжела́ Ца́рь добро́ты Твоея́. Ра́дуйся, Обра́дованная, я́ко благослове́нна Ты́ в жена́х. Ра́дуйся, Препросла́вленная, я́ко ве́лия сла́ва Твоя́ на небесе́х. Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, я́ко спасе́тся Тобо́ю от пре́лести ве́сь ро́д челове́ческий. Ра́дуйся, преизя́щная Деви́це, я́ко возвесели́тся о Тебе́ ве́сь превысоча́йший собо́р А́нгельский. Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Конда́к 4

Бу́рю вну́трь иму́щи помышле́ний сумни́тельных, смяте́ся Пресвята́я Де́ва, таково́е небе́сное благове́стие услы́шавше, помы́сливше же в себе́, каково́ бу́дет целова́ние сие́, рече́ ко Арха́нгелу: Е́ва, прама́терь Моя́, прие́мши ра́зум змии́н, лиши́ся пи́щи Боже́ственныя и изгна́на бы́сть из рая́, те́мже и А́з бою́ся целова́ния стра́ннаго твоего́, стыдя́щеся поползнове́ния. Сего́ ра́ди отступи́ от двере́й Мои́х, и не веща́й глаго́лов, и́х же сбытия́ ника́коже мо́жеши показа́ти, да не обольще́на бу́ду, что́ у́м мо́й и ду́шу смуща́еши… А́з же в тишине́ ду́ха Моего́ воспева́ти бу́ду: Аллилу́иа.

И́кос 4

Слы́ша Арха́нгел смире́нных глаго́л Пресвяты́я Де́вы высоту́, рече́ к Не́й: Что́ мене́ бои́шися, Всенепоро́чная, па́че Тебе́ боя́щагося? Что́ мене́ благогове́еши, Влады́чице, Тебе́ че́стно благогове́ющему? Не удивля́йся стра́нному моему́ зра́ку, не ужаса́йся, Арха́нгел бо е́смь. Зми́й прельсти́ Е́ву иногда́, а́з же Бо́жий предста́тель по́слан е́смь Боже́ственный Сове́т Предве́чный пове́дати Тебе́. Не бо́йся, Мариа́м, обрела́ бо еси́ благода́ть у Бо́га безме́рный ра́ди де́вственныя чистоты́ Твоея́. Сего́ ра́ди зачне́ши во чре́ве и роди́ши Сы́на и нарече́ши И́мя Ему́ Иису́с. Се́й бу́дет Ве́лий и Сы́н Вы́шняго нарече́тся. И да́ст Ему́ Госпо́дь Бо́г престо́л Дави́да отца́ Его́ и воцари́тся в до́му Иа́ковли во ве́ки и Ца́рствию Его́ не бу́дет конца́. Благовеству́юще же сие́ ве́лие благоче́стия та́инство, со стра́хом вопию́ Тебе́ сицева́я: Ра́дуйся, звездо́ незаходи́мая, вводя́щая в ми́р Вели́кое Со́лнце Христа́. Ра́дуйся, заре́ присносия́ющая, явля́ющая челове́ком всего́ ми́ра Творца́. Ра́дуйся, па́че у́тра светле́йшая, все́м во тьме́ греха́ сидя́щим све́т благода́ти облиста́ющая. Ра́дуйся, па́че зла́та дража́йшая, все́м неве́дущим Бо́га сокро́вище ве́ры показу́ющая. Ра́дуйся, Ле́ствице Небе́сная, Е́юже Бо́г нисхо́дит с небе́с. Ра́дуйся, мо́сте к небесе́м приводя́й, И́мже ми́р исполня́ется чуде́с. Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Конда́к 5

Богодухнове́нныя глаго́лы Арха́нгеловы слы́шавше, Пресвята́я Де́ва смути́ся па́че бы́вшаго, зане́ ти́и Рождество́ Е́й возвеща́ху. Сего́ ра́ди рече́ ко Архистрати́гу: Глаго́ли Мне́ я́вственнейше, ка́ко зачну́, Де́ва су́щи отрокови́ца бра́ку неприча́стная. Ка́ко бу́дет сие́, иде́же му́жа не зна́ю? Ка́ко у́бо глаго́леши, я́ко рожду́, бою́ся еда́ ле́сть глаго́леши? Сия́ рече́ не неве́рия ра́ди, но я́ко не ве́де, ка́ко мо́жет роди́ти, естества́ зако́ны превосше́дши. Сего́ ра́ди рече́ ко А́нгелу: скажи́ Ми́ о́браз рожде́ния, во е́же не повреди́тися де́вству Моему́, и тогда́ обря́щеши се́рдце Мое́ к Бо́жию изволе́нию гото́вое, да с ра́достию воспою́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5

Ви́дев Арха́нгел вели́чие ве́ры Пречи́стыя, рече́ к Не́й: Глаго́лы, я́же мне́ веща́еши, обы́чая е́сть рождества́ челове́ков сме́ртных, зако́нам же естества́ не рабо́тает Иису́с, Соде́тель естества́, Отрокови́це. Ты́ и́щеши уви́дети от мене́ о́браз зача́тия Твоего́, но то́й несказа́нен е́сть: Ду́х Святы́й на́йдет на Тя́ и Си́ла Вы́шняго осени́т Тя́, те́мже и ражда́емое Свя́то нарече́тся Сы́н Бо́жий. От Того́ во чре́ве прии́меши и То́й соверши́т в Тебе́ недове́домое зача́тие, о Пресвята́я Де́во. Сего́ ра́ди прославля́ю Тя́ си́це: Ра́дуйся, Ду́ха Пресвята́го Неве́сто Богоизбра́нная и преднарече́нная. Ра́дуйся, Бо́га Отца́ Дще́рь прелюби́мая и превожделе́нная. Ра́дуйся, сви́тче Боже́ственный, в не́мже пе́рстом О́тчим напису́ется в Тебе́ Бо́жие Сло́во. Ра́дуйся, златы́й свети́льниче, И́мже О́гнь Божества́ возсия́ет всему́ ми́ру. Ра́дуйся, глубино́ неисчерпа́емая, неудобозри́мая и А́нгельскима очи́ма. Ра́дуйся, высото́ неизглаго́ланная, неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы. Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Конда́к 6

Пропове́дника Боже́ственнаго и Ве́стника небе́снаго тя́ ве́рую бы́ти, рече́ Пресвята́я Де́ва ко А́нгелу: ви́жду бо тя́ а́нгельскою облиста́ема све́тлостию, оба́че стыжду́ся ско́ро ве́ровати словесе́м Твои́м, не уве́девше пе́рвее со вся́кою изве́стностью. Слы́шах бо Свяще́нную не́кую Де́ву Емману́ила ражда́ющую, проро́ком дре́вле предрече́нную. Сего́ ра́ди хощу́ разуме́ти, ка́ко естество́ челове́ческое прете́рпит Божества́ растворе́ние, да позна́ю та́инства си́лу и с ве́рою воспою́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6

Возсиява́ет ны́не, Пречи́стая, Тобо́ю всему́ ми́ру ве́лие Та́инство воплоще́ния Бо́жия, — рече́ Арха́нгел к Богоро́дице, — Ты́ бо еси́ О́ная Свята́я Де́ва, о Не́йже предрече́ Иса́ия. Ты́ еси́ Две́рь Божества́, чистото́ю запечатле́нная и де́вством храни́мая, Ю́же Иезеки́иль предви́де. Госпо́дь про́йдет Тобо́ю, я́коже со́лнечная луча́ стекло́ или́ криста́лл прохо́дит, просвеща́ющи и освяща́ющи Тя́ Боже́ственною Сла́вою, во е́же бы́ти Тебе́ и́стинною Ма́терию Бо́жией, ражда́ющей Соверше́ннаго Бо́га и Соверше́ннаго челове́ка, и Де́вою Нетле́нною, я́коже пре́жде Рождества́, та́кожде в Рождестве́ и по Рождестве́ Твое́м, роди́ши бо Сы́на, Соблюда́юща Твое́ де́вство неврежде́нно. Сего́ ра́ди, прославля́юще вели́чие та́йны Твоея́, вопию́ Тебе́ си́це: Ра́дуйся, Купино́ Неопали́мая, Ю́же не опали́т о́гнь Божества́, Моисе́ем Предзри́мая. Ра́дуйся, две́ре затворе́нная, Е́юже про́йдет Бо́г, Иезеки́илем предрече́нная. Ра́дуйся, Ски́ние преди́вная, Я́же Невмести́маго Бо́га не те́сно вмести́т, Авраа́мом прообразова́нная. Ра́дуйся, руно́ ороше́нное, на Него́же Влады́ка я́ко ка́пля дожде́вная ти́хо сни́дет, Гедео́ном предвеща́нное. Ра́дуйся, земле́ ненасе́янная, Сло́во Небе́сное, я́ко пшени́цу плодоно́сную, чи́сто прозяба́ющая. Ра́дуйся, ни́во неора́нная, Сы́на Бо́жия, я́ко кла́с Боже́ственный, я́ве произраста́ющая. Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Конда́к 7

Хотя́щи ве́ровати стра́шней та́йне Арха́нгелом возвеще́нной, Пресвята́я Де́ва оба́че смути́ся промышля́ющи высоты́ сия́ вели́чество, и вся́ стыдя́щися, глаго́лаше: Рцы́ Ми́, Гаврии́ле, и́стиннейшая, ка́ко нетле́нней бы́вши чистоте́ Мое́й, рожду́ с пло́тию Безпло́тнаго? чудеса́ всегда́ бы́ша мно́жицею Боже́ственною си́лою чудоде́йствуема, де́ва же неискусому́жне никогда́же роди́. Сего́ ра́ди ка́ко мо́жет все́ми невмести́мый и все́ми неви́димый во чре́во деви́чие всели́тися, е́же Са́м созда́? Рцы́ Ми́ сия́, да с ве́рою воспою́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7

Но́ва и стра́шна и чу́дна Твоя́ та́инства, рече́ А́нгел Богоро́дице, и но́вую тва́рь показа́ Тобо́ю все́х Творе́ц Госпо́дь, Ты́ бо Еди́на Царя́ Воплоща́ема прии́меши во утро́бе, да Ты́ Еди́на Ма́ти Сы́на Бо́жия пронарече́шися, Чи́стая. Сего́ ра́ди не диви́ся чудеси́ и да не сумни́шися: «Бо́г, иде́же хо́щет, побежда́ется естества́ чи́н”, вся́ бо возмо́жна су́ть Всемогу́щему. И я́коже от ре́бр Ада́мовых создана́ бы́сть Е́ва без ма́тери дре́вним Богозда́нием, та́ко и ны́не от Твоего́ де́вства воплоща́ется без отца́ все́х Госпо́дь. И да уве́рит Тя́ же́зл Ааро́нов невла́жно прозя́бший и руно́ Гедео́ново, зане́, я́ко ро́су, зача́тие прии́меши, Нетле́нная Де́ва су́щи. Та́кожде и купина́ во огне́ неопа́льно пребы́вшая да возвести́т Ти́, я́ко прии́меши о́гнь, Божества́, Присноде́ва, и по Рождестве́ пребу́деши Чи́стая. Сего́ ра́ди приими́ целова́ние мое́, да вси́ племена́ земна́я с ра́достию воспою́т Тебе́: Ра́дуйся, же́зле Ааро́нов, нетле́ние всему́ ми́ру прозя́бший. Ра́дуйся, фи́никс Дави́дов, безсме́ртие па́дшим лю́дем процве́тший. Ра́дуйся, Ски́ние Небе́сная, от Херуви́мов осеня́емая и ублажа́емая. Ра́дуйся, Свята́я Святы́х Бо́льшая, от Серафи́мов почита́емая и присносла́вимая. Ра́дуйся, Ча́ше Безсме́ртнаго Царя́, в Не́йже растворя́ется от Свята́го Ду́ха всеми́рная ра́дость. Ра́дуйся, Ста́мно Боже́ственныя ма́нны, от Нея́же ве́рным уготовля́ется неизрече́нная сла́дость. Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Конда́к 8

Стра́ннаго Рождества́ сего́ вели́чество смуща́ет Мя́, — рече́ Пресвята́я Де́ва ко А́нгелу, — поне́же Всеблаго́й благоволи́ па́че ума́ всели́тися в Мя́, да хра́м чи́ст душе́ю и пло́тию соблюде́н бу́ду Ему́, гла́с ра́дования глаго́л твои́х прие́мши, весе́лия Боже́ственнаго исполня́ются, да упраздни́тся ны́не Мно́ю дре́внее Е́вино осужде́ние и да воздае́тся Мно́ю дне́сь до́лг челове́ков, да вси́ Све́тлому Благове́щению сему́ ра́дующеся, благода́рственно воспою́т Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8

Вся́ тва́рь ны́не о Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, А́нгельский Собо́р и челове́ческий ро́д, — рече́ Арха́нгел, — я́ко даде́ся Тебе́ ра́дость Боже́ственная и я́ко вся́кое обетова́ние Бо́жие Тобо́ю ны́не прие́млет коне́ц: Тобо́ю дне́сь благослови́ся Авраа́м о се́мени свое́м. Тобо́ю ны́не свободи́ся Е́ва от дре́вния печа́ли. Тобо́ю лику́ет Ада́м, я́ко дне́сь исполня́ется пе́рвое благове́стие па́дшим лю́дем: се́мя Жены́ сотре́т главу́ зми́я. Тобо́ю вся́ тва́рь ны́не начина́ет свобожда́тися от ра́бства тле́нию в свобо́ду сла́вы ча́д Бо́жиих. Тобо́ю ны́не подаде́ся всему́ ро́ду челове́ческому вся́кая ра́дость и весе́лие ве́чное, да вси́ во ве́ки восхва́лят Тя́ си́це: Ра́дуйся, Обра́дованная Де́во, от дре́вних патриа́рхов прообразова́нная. Ра́дуйся, Свята́я Богоневе́сто, все́ми проро́ки дре́вле предвозвеще́нная. Ра́дуйся, Вертогра́де заключе́нный, в Него́же Ца́рь Небе́сный возжела́ вни́ти. Ра́дуйся, Кла́дезю запечатле́нный, от Него́же никто́же возмо́жет испи́ти. Ра́дуйся, Са́де Боже́ственный, в Не́мже от все́х цвето́в Свята́го Ду́ха ра́йское благоуха́ние во ве́сь ми́р изнесе́ся. Ра́дуйся, Раю́ новонасажде́нный, в Не́мже Боже́ственное дре́во жи́зни посреде́ Тебе́ к прозябе́нию угото́вися. Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Конда́к 9

Вся́кое естество́ А́нгельское удиви́ся ны́не о Тебе́, Пречи́стая, слы́шаще ди́вное Твое́ со Арха́нгелом Гаврии́лом собесе́дование и наипа́че моле́ние Твое́ сие́: «Ду́шу очи́сти, Те́ло освяти́, Це́рковь сотвори́ Мя́ вмести́тельну Бо́жию и Ски́нию богоукраше́ну, да наи́тием Пресвята́го Ду́ха сотворю́ся хра́м одушевле́н и Ма́терь Чи́стая Жи́зни”. Егда́ же по моли́тве се́й изрекла́ еси́ из смире́ннаго се́рдца Твоего́: «Се́ Раба́ Госпо́дня, бу́ди Ми́ по глаго́лу твоему́, да всели́тся Бо́г в Мя́”, вся́ Небе́сныя Си́лы просла́виша Бо́га, ви́дяще, я́ко гото́во се́рдце Твое́ к прия́тию Боже́ственному, и со стра́хом и с ра́достию воспе́ша Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 9

Вити́я Боже́ственный Святы́й Арха́нгел Гаврии́л бы́сть в стра́се и в молча́нии глубо́цем и прекрати́ глаго́лы своя́, егда́, Пресвята́я Де́во, Ты́ изрекла́ еси́ смире́нное сло́во Свое́: «Се́ раба́ Госпо́дня, бу́ди Ми́ по глаго́лу твоему́”. В нача́ле мирска́го бытия́ тво́рческим сло́вом си́м: «да бу́дет”, Творце́м изрече́нным, создана́ бы́ша вся́ческая ви́димая и неви́димая. Ны́не же сло́во сие́, Де́вою изрече́нное, низведе́ Творца́ тва́ри в ми́р се́й и та́ко открыва́ется дне́сь е́же от ве́ка та́инство вели́кое: Сы́н Бо́жий Сы́н Де́вы быва́ет, да бо́га Ада́ма соде́лает. Соприсносу́щное Сло́во О́тчее, не разлучи́вся от го́рних, сни́де на зе́млю и бы́сть Пло́ть и всели́ся в ны́, неизрече́нно истоща́ется и во Утро́бу Деви́чу вселя́ется. Да ра́дуется у́бо не́бо и земля́ и со Арха́нгелом да пое́т Пречи́стей Де́ве си́це: Ра́дуйся, Не́бо земно́е, до го́рних высо́т смире́нным ду́хом возше́дшее. Ра́дуйся, Селе́ние Небе́сное, Сло́во Бо́жие неизрече́нно вмести́вшее. Ра́дуйся, Благослове́нная, зача́тие Преве́чнаго Бо́га нетле́нно прие́мшая. Ра́дуйся, Благода́тная, Черто́г Де́вства Твоего́ в зача́тии Еди́на сохра́ньшая. Ра́дуйся, Чи́стая Де́во, естества́ уста́вы в боговоплоще́нии пресла́вно победи́вшая. Ра́дуйся, Богоневе́сто, естество́ А́нгельское в благове́щении Твое́м преди́вно возвесели́вшая. Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́й ми́р, Человеколю́бец Госпо́дь сни́де, я́ко до́ждь на руно́ в Пречи́стую утро́бу Твою́, о Богома́ти, и а́бие неизрече́нным наи́тием Свята́го Ду́ха соде́яся недове́домое зача́тие и Преве́чное Сло́во Бо́жие Пло́ть бы́сть и всели́ся в Тя́, восприя́в Ю́ от Пречи́стых крове́й Твои́х без услажде́ния плотска́го, но не без услажде́ния духо́внаго: тогда́ бо Деви́ческое се́рдце Твое́ боже́ственным испо́лнися жела́нием и ду́х Тво́й горя́ще пла́менем Серафи́мския любви́, у́м же ве́сь, а́ки вне́ Себе́ бы́в, в Бо́зе углубля́шеся. И та́ко услажда́яся неизрече́ннаго Боголю́бия сего́ и у́мнаго Боговиде́ния, Ты́ поклони́лася еси́ Воплоща́емому от Тебе́ Го́споду Твоему́ и ра́достно воспе́ла еси́ Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 10

Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и́бо де́вственно от Ду́ха Свя́та зачала́ еси́ Предве́чнаго Бо́га и Де́ва пребыла́ еси́ и та́ко Е́ву от дре́вния печа́ли свободи́ла еси́. Дне́сь — ра́дость Благове́щения, де́вственное торжество́ и та́инство вели́ко, нача́ло на́шего спасе́ния. Дне́сь весели́тся не́бо и ра́дуется земля́. Сего́ ра́ди вели́кий Гаврии́л пе́рвый от всея́ тва́ри, разуме́в ду́хом вели́кое боговоплоще́ния та́инство, поклони́ся со стра́хом ве́лиим вопло́щьшемуся в деви́чей утро́бе Спа́су ми́ра и вопло́щшую Пречи́стую Де́ву почти́ подоба́ющим поклоне́нием, я́ко Цари́цу не́ба и земли́, и с благогове́нием ве́лиим воспе́ Е́й такова́я: Ра́дуйся, высо́каго та́инства Воплоще́ния Бо́жия пречу́дное соверше́ние. Ра́дуйся, неизрече́ннаго составле́ния Пло́ти Христо́вой пресла́вное явле́ние. Ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения, в Не́мже Творе́ц всего́ ми́ра дне́сь вмести́ся. Ра́дуйся, Ковче́же Боже́ственнаго Воплоще́ния, И́мже ра́дость ве́лия все́й вселе́нней ны́не дарова́ся. Ра́дуйся, Деви́це, Боготка́нную порфи́ру от Пречи́стыя Пло́ти Твоея́ Сло́ву Бо́жию истка́вшая. Ра́дуйся, Отрокови́це, нетле́нную багряни́цу от де́вственных крове́й Твои́х А́гнцу Бо́жию взаимода́вшая. Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Конда́к 11

Пе́ние всеумиле́нное принесла́ еси́, Пречи́стая, егда́ по отше́ствии Арха́нгелове посети́ла еси́ пра́ведную Елисаве́ту ю́жицу Твою́ и возвести́ла е́й ра́дость Благове́щения, в весе́лии ду́ха, глаго́люще: «Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода и возра́довася ду́х Мо́й о Бо́зе Спа́се Мое́м. Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се́ бо отны́не ублажа́т Мя́ вси́ ро́ди”. Сие́ посеще́ние Твое́ возвесели́ пра́ведную Елисаве́ту и взыгра́ся от ра́дости младе́нец Иоа́нн во чре́ве ея́, и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т, и рече́: «Отку́ду мне́ сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода Моего́ ко мне́”. Да взыгра́ется ны́не и на́ш ду́х, ощуща́ющи в де́нь Благове́щения Твоего́ ра́дость посеще́ния Твоего́. Сего́ ра́ди с Елисаве́тою возопие́м Тебе́: «Благослове́на Ты́ в жена́х и Благослове́н Пло́д чре́ва Твоего́”, Ему́ же вы́ну да пое́м вси́: Аллилу́иа.

И́кос 11

Све́т ве́лий и Боже́ственный возсия́ в души́ Твое́й, Пречи́стая, егда́ по гла́су Арха́нгела Ду́х Святы́й сни́де на Тя́ и Си́ла Вы́шняго осени́ Тя́ и егда́ а́бие зачала́ еси́ в Богоблагода́тней де́вственней утро́бе Свое́й Творца́ све́тов, Его́же све́т во тьме́ све́тит и тьма́ его́ не объя́т. То́й просвети́ Тя́, я́ко со́лнце, све́том Божества́ Своего́, Всю́ просла́ви и обожи́, сего́ ра́ди «сия́ет добро́та Твоя́, блиста́ет чистоты́ Твоея́ све́тлость, я́коже предрече́ о Тебе́ в Пе́снех Ду́х Святы́й: «Вся́ добра́ еси́, бли́жняя Моя́, и поро́ка не́сть в Тебе́”. Вся́ Избра́нна, Вся́ Преукраше́нна яви́лася еси́, Ю́же Бо́г возлюби́, Вся́ Чи́стая и Боже́ственный Сла́вы испо́лненна. Си́м Боже́ственным Твои́м Све́том просвеща́емии, да воспои́м Тя́ и мы́ в пе́снех, я́ко Ма́терь Све́та си́це: Ра́дуйся, Свеще́ Боже́ственнаго Све́та, Све́т Невече́рний в утро́бе Твое́й поне́сшая. Ра́дуйся, Луче́ У́мнаго Со́лнца, ве́сь ми́р све́том Лица́ Бо́жия просвети́вшая. Ра́дуйся, Небе́сный Свети́льниче, на све́щнице земно́м все́й вселе́нной возжже́нный. Ра́дуйся, Живоно́сный Исто́чниче, благода́тию Ду́ха Свята́го преизоби́льно ороше́нный. Ра́дуйся, Светоно́сная Де́во, Ея́же ра́ди све́т Богове́дения дне́сь на́м все́м возсия́. Ра́дуйся, Избра́нная Богоневе́сто, Е́юже ны́не ра́дость неизрече́нная ве́сь ми́р облиста́. Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Конда́к 12

Благода́ть Боже́ственная и ра́дость ве́лия процвете́ дне́сь всему́ ми́ру, Пречи́стая, в светоно́сный де́нь Благове́щения Твоего́, я́ко Тебе́ ра́ди в де́нь о́н дре́вняя печа́ль преста́ и нача́ло спасе́ния челове́ков положи́ся: Сы́н Бо́жий, Сы́н Де́вы яви́ся и земля́ Е́вы ра́ди проклята́ бы́вшая, Тобо́ю, Де́во, дне́сь па́ки благослови́ся. Херуви́м от дре́ва жи́зни отступа́ет и врата́ ра́йския ве́рным дне́сь па́ки отверза́ются, ми́р же ве́сь испо́лнися ра́дости, отне́леже вели́кий Гаврии́л е́же ра́дуйся Тебе́, Де́во, свы́ше возгласи́. Сего́ ра́ди небеса́ у́бо досто́йно дне́сь да веселя́тся, земля́ же да ра́дуется, вся́кое же дыха́ние и тва́рь да пою́т о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12

Пою́ще всера́достное от Арха́нгела Благове́щение Твое́, Богоро́дице, восхваля́ем вси́ стра́шное, пресла́вное и ве́лие та́инство чи́стаго и де́вственнаго от Ду́ха Свята́го зача́тия Твоего́, поклоня́емся нетле́нно зача́тому от Тебе́ Сы́ну Твоему́ Христу́ Бо́гу на́шему и от всего́ се́рдца ве́руем и испове́дуем, я́ко и в Боже́ственном зача́тии и по Рождестве́ Твое́м Ты́ пребыла́ еси́ Присноде́ва. Сего́ ра́ди с Гаврии́лом принесе́м Тебе́ сицевы́й Арха́нгельский гла́с: Ра́дуйся, Благода́тная, облече́нная в Со́лнце, сия́ющая благода́тию и сла́вою все́й вселе́нней. Ра́дуйся, Благослове́нная, от восто́к со́лнца до за́пад препе́тая и превозноси́мая по все́й поднебе́сней. Ра́дуйся, А́нгельское вели́кое удивле́ние, Гаврии́ла красото́ю де́вства Своего́ удиви́вшая. Ра́дуйся, всему́ ми́ру благо́е весе́лие, па́дшия лю́ди ра́достию Благове́щения Твоего́ возвесели́вшая. Ра́дуйся, смире́нная Раба́ Госпо́дня, высото́ю смире́ния Своего́ Бо́га на зе́млю низве́дшая. Ра́дуйся, Милосе́рдная Ма́ти Бо́га Вы́шняго, Ма́терним заступле́нием Свои́м мно́гие гре́шники ко Христу́ приве́дшая. Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Конда́к 13

О, Всепе́тая Паракли́та Неве́сто, Чи́стая бра́ка не позна́вшая Де́во! Арха́нгела красото́ю Де́вства удиви́вшая и Бо́гу Сло́ву Пло́ть нетле́нно дне́сь взаимода́вшая, ны́нешняя на́ша прие́мши приноше́ния о всера́достнем от Гаврии́ла благове́щении Твое́м, Христу́ Бо́гу обруче́нныя в де́встве сохрани́, все́х же в чистоте́ укрепи́ и от бе́д изба́ви, да свобо́ждшеся Тобо́ю от ве́чных му́к, Тобо́ю ра́й да обря́щем, иде́же вси́ да воспое́м о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

(Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1 и конда́к 1)

Моли́твы Пресвято́й Богоро́дице в пра́здник Благове́щения Пресвято́й Богоро́дицы

Приими́, Всеблагомо́щная, Пречи́стая Госпоже́ Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я да́ры, Тебе́ еди́ной прикла́дныя от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, от все́х родо́в избра́нная, все́х тва́рей небе́сных и земны́х вы́шшая я́вльшаяся. Поне́же бо Тебе́ ра́ди бы́сть Госпо́дь си́л с на́ми, и Тобо́ю Сы́на Бо́жия позна́хом, и сподо́бихомся Свята́го Те́ла Его́ и Пречи́стыя Кро́ве Его́. Те́мже блаже́нна еси́ в ро́дех родо́в, Богоблаже́нная, Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов честне́йши су́щая. И ны́не, Всепе́тая Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моля́щися о на́с, недосто́йных рабе́х Твои́х, е́же изба́витися на́м от вся́каго сове́та лука́ваго и от вся́каго обстоя́ния: и сохрани́тися на́м неврежде́нным от вся́каго ядови́таго прило́га диа́вольскаго. Но да́же до конца́ моли́твами Твои́ми неосужде́нных на́с соблюди́: я́ко да Твои́м заступле́нием и по́мощию спаса́еми, сла́ву, хвалу́, благодаре́ние и поклоне́ние за вся́ в Тро́ице Еди́ному Бо́гу и все́х Созда́телю возсыла́ем, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва втора́я

К Тебе́, Пречи́стей Бо́жией Ма́тери, а́з окая́нный, припа́дая, молю́ся: ви́ждь, Цари́це, я́ко безпреста́нно согреша́ю и прогневля́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́. И мно́гажды а́ще ка́юся, ло́жь пред Бо́гом обрета́юся, и ка́юся трепе́ща, да не ка́ко порази́т мя́ Госпо́дь, и по часе́ ма́ле па́ки та́яжде творю́. Сия́ ве́дущи, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, почто́ не поми́луеши, почто́ не укрепи́ши мя́, и чесо́ ра́ди не пода́си ми́ всегда́ блага́я твори́ти? Ве́си у́бо, о Влады́чице, я́ко отню́дь и́мам в не́нависти зла́я моя́ дела́ и все́ю мы́слию люблю́ зако́н Бо́га моего́. Но не ве́м, Госпоже́ Пречи́стая, отку́ду я́же ненави́жду, та́я творю́, и се́й преступа́ю. Но не попуща́й, Пресвята́я, во́ли мое́й соверша́тися, неподо́бна бо е́сть, но да бу́дет во мне́ во́ля Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́, да мя́ спасе́т, и вразуми́т, и пода́ст ми́ благода́ть Свята́го Ду́ха, дабы́ а́з отны́не преста́л скверноде́йствовати, и про́чее бы́х пожи́л в повеле́ниих Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть, поклоне́ние и велеле́пие со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва тре́тья

О, Пресвята́я, Богоизбра́нная Де́во, Свята́го Уте́шителя Ду́ха Всенепоро́чная Неве́сто, Пребоже́ственнаго же Отца́ Небе́снаго Дще́рь Превожделе́нная, посреде́ те́рния ми́ра сего́ Те́м обре́тенная, я́ко кри́н пресве́тлый добро́тою де́вства блиста́ющийся, да Сы́ну Бо́жию Чи́стая Ма́терь Неискусобра́чная бу́деши! Что́ у́бо воздади́м Тебе́ в пресве́тлый де́нь се́й Благове́щения, во́ньже Арха́нгела Гаврии́ла красото́ю безме́рнаго де́вства Своего́ удиви́ла еси́ и от того́ неизрече́нное обра́дование восприя́ла еси́? Что́ принесе́м Тебе́ за вся́ утеше́ния Твоя́, и́миже возвесели́ла еси́ в де́нь се́й ве́сь ми́р ви́димый и неви́димый, наипа́че же па́дший дре́вле ро́д челове́чь? Дне́сь спасе́ния на́шего нача́ло и е́же от ве́ка та́инства явле́ние: ны́не у́бо Сло́во Бо́жие ти́хо сни́де с небе́с, я́ко ка́пля ка́плющая на зе́млю, и всели́ся в Твою́ Богоблагода́тную Де́вственную утро́бу и бы́сть Пло́ть спасе́ния на́шего ра́ди. Сего́ ра́ди дне́сь А́нгели лику́ют на небесе́х и вся́ тва́рь весели́тся и ра́дуется, пра́зднующе нача́ло свобожде́ния своего́ от рабо́ты истле́ния в свобо́ду сла́вы ча́д бо́жиих. Ны́не ра́дуется же́нское естество́, Е́вы ра́ди па́дшее, та́ бо повину́вшися зми́ю печа́ль роди́ жена́м и неудержа́нно введе́ сме́рть. Ты́ же, Де́во, разреши́ла еси́ от го́рькия рабо́ты ве́сь ро́д челове́чь и свобо́дою Христо́вою естество́ же́нское почти́ла еси́, зане́ де́вством чи́стым па́ки и́стинную жи́знь ввела́ еси́, и сего́ ра́ди же́ны, де́вство держа́ще, врага́ я́ве побежда́ти начина́ют. Ны́не Ада́м лику́ет, ви́дев, я́ко в пресве́тлый де́нь се́й испо́лнися на Тебе́ пе́рвое ра́йское благове́стие, я́ко се́мя Жены́ сотре́т главу́ зми́я. С ни́мже ликовству́ет ны́не ве́сь ро́д челове́чь, поне́же Тобо́ю, Пречи́стая, упраздни́ся дне́сь дре́внее отвраще́ние Бо́жие к челове́ком, Бо́га бо па́ки привела́ еси́ к на́м. Сего́ ра́ди зри́м Тя́ ны́не, я́коже дре́вле Иа́ков, я́ко Ле́ствицу Высо́кую, Е́юже сни́де Бо́г на зе́млю и я́ко Мо́ст пречу́ден, и́мже су́щих от земли́ па́ки возво́диши на не́бо. Что́ воздади́м Тебе́, Цари́це не́ба и земли́, за вся́ сия́, и́миже ра́дость несказа́нную подала́ еси́ па́дшим и заблу́ждшим лю́дем Твои́м? Вся́ на́ши же́ртвы и приноше́ния ничто́же су́ть пред вели́чеством благодея́ний Твои́х. Еди́ное то́чию уго́дно Тебе́: «се́рдце сокруше́нно и смире́нно”, его́же и Сы́н Тво́й и Госпо́дь на́ш «не уничижи́т”. Сего́ ра́ди мо́лим Тя́: испо́лни на́с от превосходя́щия высоты́ смире́ния Своего́ ели́ка вмести́ти возмо́жем, да принесе́м Ти́ во всесвяты́й де́нь Благове́щения Твоего́ Твоя́ от Твои́х, во е́же во вся́цем де́ле бла́зе не мы́слити высо́кая, но вы́ну в смире́нии ду́ха пребыва́ти. Се́ю пе́рвейшею доброде́телию укра́шени, в пресве́тлый де́нь сего́ пра́здника Твоего́ в кро́тости и чистоте́ се́рдца со Арха́нгелом Гаврии́лом возопие́м тебе́: Ра́дуйся, Благода́тная, Ра́дуйся, Обра́дованная, Ра́дуйся, Преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю и Тобо́ю с на́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Акафист

Кондак 1

Избранной в Предвечном Совете Богоотроковице Марии, послужити велию таинству Боговоплощения, сияющей девственной чистотою паче высшия небесныя чистоты, благоговейныя пения принесем Тебе, Богородице, о всерадостном от Архангела Благовещении Твоем. Ты же, яко обрадованная и радость падшим людем подати могущая, избави нас от всяких бед и греховныя печали, и возведи нас к небесней радости, да с Гавриилом вопием Тебе: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Икос 1

Архангел Гавриил предстояй Престолу Божию выну зрит неприступную Божественную Славу, егда же прииде время избавления человеков, прия повеление Господне: Буди служитель страшному чудеси и таинству сокровенному: милосердием Моим подвигся ко взысканию заблудшаго Адама, снити тщуся. Гряди убо во град Назарет, в немже отроковица Мария обитает, да прелюбезную красоту девства узриши. Гряди к сему одушевленному Божию Кивоту, ко второму Небеси на земли сущему. Иди к Сей Обители Воплощения Моего и возвести нетленное Мое от Нея пришествие. Блюди же, да не смутиши и да не устрашиши душу Девы, да в радости будет, а не в печали благовестие твое. Сего ради приступи к Ней кротко и первый глас твой радость Ей да принесет, и да возопиеши Ей сице: Радуйся, Благодатная, Еюже радость возсияет. Радуйся, Обрадованная, Еюже клятва исчезнет. Радуйся, Благословенная, Еюже вся тварь обновляется. Радуйся, Препрославленная, Еюже весь мир спасается. Радуйся, Богоизбранная Отроковице, падшаго Адама воззвание. Радуйся, Пренепорочная Лево, слез Евиных избавление. Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Кондак 2

Видев Архангел Гавриил, яко Человеколюбец Господь умилосердися, гиблемый зря род человеч, удивися зело, како Бог, Егоже небеса вместити не могут, в девичестей хощет вместитися утробе, како не опалит ю огнь Божества, како Бог, на Негоже Херувими и Серафими возрети не смеют, хощет во образе раба явитися на земле, да с человеки поживет. Сему неизреченному таинству чудящеся со страхом возопи Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум неуразумеваемый страшнаго таинства открывая, рече Владыка Ангелов ко Архистратигу: что смущаешися, Гаврииле, о новости вещи? Аще не опали огнь купину в пустыне горевшую и не сгоравшую, не опалит всячески утробу Девичу Огнь Божества Моего, но паче оросит ю и освятит благодать Моя. Идеже бо хощет Бог, побеждаются естества уставы. Гавриил же, сия слышав, радости исполнися Божественныя, и отыде в Назарет, исполняя повеление Господне, помышляюще в себе, како внидет к Отроковице и како возвестит Ей таинство чудесное, во еже не смутити Ея девический помысл, и рече к себе: возвещу убо Ей первее радость, и целуя воспою глас таковый: Радуйся, Радосте всему миру, Тебе бо Единой подобает радоватися. Радуйся, Сладосте Ангелов, от Тебе Единей благоволи Господь воплотитися. Радуйся, Неувядаемый Цвете чистоты, Ты бо небесное благоухание всему миру явила еси. Радуйся, белоснежный крине девства, Ты бо райское девство на земли насадила еси. Радуйся, Сокровище паче всего дражайшее, Твоея бо доброты возжела Царь Небесный. Радуйся, Утро всему миру светлейшее, Твоим бо светом разгонится мрак греховный. Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Кондак 3

Силою Божественною укрепляемый слете с небесных высот великий Архангел и в Назарет град прииде, и обрете Святую Деву во внутреннем чертоге Своем не о житейских пекущуюся, но в молитве и чтении книжнем Пребывающую. Та бо разгнув книгу Исаии пророка, читаше словеса его: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему Еммануил». И распаляшеся серафимскою любовию не точию к Имущему скоро приити Христу, но и к Девице оной, Яже имать родити Того, и размышляше коль неизреченно есть таинство сие и коль велико есть достоинство Девицы Тоя, и моляшеся, о еже увидети Ю, и аще возможно, последнейшею Ей быти рабынею Тоя, да с радостию воспоем Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имуще страх велий и благоговение к Богоотроковице, Юже Бог избра быти Владычицею неба и земли, великий Архангел приближися ко внутренним дверем чертога Тоя, и се абие внезапу предста Преблагословенней с кротостию великою, предста Пренепорочней небесный Вестник, да радость всему миру благовестит, предста безплотный Чистой Деве, да безчестие женское в честь преложит, и между Создателем и созданием уневещение да сотворит, и светлым гласом абие глагола Неискусобрачней: Радуйся, Благодатная, ликуй ныне и веселися, яко Господь с Тобою. Радуйся, Благословенная, слыши ныне и приклони ухо Твое, яко возжела Царь доброты Твоея. Радуйся, Обрадованная, яко благословенна Ты в женах. Радуйся, Препрославленная, яко велия слава Твоя на небесах. Радуйся, Богоизбранная Отроковице, яко спасется Тобою от прелести весь род человеческий. Радуйся, преизящная Девице, яко возвеселится о Тебе весь превысочайший собор Ангельский. Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Кондак 4

Бурю внутрь имущи помышлений сумнительных, смятеся Пресвятая Дева, таковое небесное благовестие услышавше, помысливше же в себе, каково будет целование сие, рече ко Архангелу: Ева, праматерь Моя, приемши разум змиин, лишися пищи Божественныя и изгнана бысть из рая, темже и Аз боюся целования страннаго твоего, стыдящеся поползновения. Сего ради отступи от дверей Моих, и не вещай глаголов, их же сбытия никакоже можеши показати, да не обольщена буду, что ум мой и душу смущаеши… Аз же в тишине духа Моего воспевати буду: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша Архангел смиренных глагол Пресвятыя Девы высоту, рече к Ней: Что мене боишися, Всенепорочная, паче Тебе боящагося? Что мене благоговееши, Владычице, Тебе честно благоговеющему? Не удивляйся странному моему зраку, не ужасайся, Архангел бо есмь. Змий прельсти Еву иногда, аз же Божий предстатель послан есмь Божественный Совет Предвечный поведати Тебе. Не бойся, Мириам, обрела бо еси благодать у Бога безмерныя ради девственныя чистоты Твоея. Сего ради зачнеши во чреве и родиши Сына и наречеши Имя Ему Иисус. Сей будет Велий и Сын Вышняго наречется. И даст Ему Господь Бог престол Давида отца Его и воцарится в дому Иаковли во веки и Царствию Его не будет конца. Благовествующе же сие велие благочестия таинство, со страхом вопию Тебе сицевая: Радуйся, звездо незаходимая, вводящая в мир Великое Солнце Христа. Радуйся, заре присносияющая, являющая человеком всего мира Творца. Радуйся, паче утра светлейшая, всем во тьме греха сидящим свет благодати облистающая. Радуйся, паче злата дражайшая, всем неведущим Бога сокровище веры показующая. Радуйся, Лествице Небесная, Еюже Бог нисходит с небес. Радуйся, мосте к небесем приводяй, Имже мир исполняется чудес. Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Кондак 5

Богодухновенныя глаголы Архангеловы слышавше, Пресвятая Дева смутися паче бывшаго, зане тии Рождество Ей возвещаху. Сего ради рече ко Архистатигу: Глаголи Мне явственнейше, како зачну, Дева сущи отроковица браку Непричастная. Како будет сие, идеже мужа не знаю? Како убо глаголеши, яко рожду, боюся еда лесть глаголеши? Сия рече не неверия ради, но яко не веде, како может родити, естества законы превосшедши. Сего ради рече ко Ангелу: скажи Ми образ рождения, во еже не повредитися девству Моему, и тогда обрящеши сердце Мое к Божию изволению готовое, да с радостию воспою Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видев Архангел величие веры Пречистыя, рече к Ней: Глаголы, яже мне вещаеши, обычая есть рождества человеков смертных, законам же естества не работает Иисус, Содетель естества, Отроковице. Ты ищеши увидети от мене образ зачатия Твоего, но той несказанен есть: Дух Святый найдет на Тя и Сила Вышняго осенит Тя, темже и Рождаемое Свято наречется Сын Божий. От Того во чреве приимеши и Той совершит в Тебе недоведомое зачатие, о Пресвятая Дево. Сего ради прославляю Тя сице: Радуйся, Духа Пресвятаго Невесто Богоизбранная и преднареченная. Радуйся, Бога Отца Дщерь прелюбимая и превожделенная. Радуйся, свитче Божественный, в немже перстом Отчим написуется в Тебе Божие Слово. Радуйся, златый светильниче, Имже Огнь Божества возсияет всему миру. Радуйся, глубино неисчерпаемая, неудобозримая и Ангельскима очима. Радуйся, высото неизглаголанная, неудобовосходимая человеческими помыслы. Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Кондак 6

Проповедника Божественнаго и Вестника небесного тя верую быти, рече Пресвятая Дева ко Ангелу: вижду бо тя ангельскою облистаема светлостию, обаче стыждуся скоро веровати словесем Твоим, не уведевше первее со всякою известностью. Слышах бо Священную некую Деву Еммануила рождающую, пророком древле предреченную. Сего ради хощу разумети, како естество человеческое претерпит Божества растворение, да познаю таинства силу и с верою воспою Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявает ныне, Пречистая, Тобою всему миру велие Таинство воплощения Божия, — рече Архангел к Богородице, — Ты бо еси Оная Святая Дева, о Нейже предрече Исайя. Ты еси Дверь Божества, чистотою запечатленная и девством хранимая, Юже Иезекииль предвиде. Господь пройдет Тобою, якоже солнечная луча стекло или кристал проходит, просвещающи и освящающи Тя Божественною Славою, во еже быти Тебе истинною Материю Божией, рождающей Совершеннаго Бога и Совершеннаго человека, и Девою Нетленною, якоже прежде Рождества, такожде в Рождестве и по Рождестве Твоем, родиши бо Сына, Соблюдающа Твое девство неврежденно. Сего ради, прославляюще величие тайны Твоея, вопию Тебе сице: Радуйся, Купино Неопалимая, Юже не опалит огнь Божества, Моисеем Предзримая. Радуйся, двере затворенная, Еюже пройдет Бог, Иезекиилем предреченная. Радуйся, Скиние предивная, Яже Невместимаго Бога не тесно вместит, Авраамом прообразованная. Радуйся, руно орошенное, на Негоже Владыка яко капля дождевная тихо снидет, Гедеоном предвещанное. Радуйся, земле ненасеянная, Слово Небесное, яко пшеницу плодоносную, чисто прозябающая. Радуйся, ниво неоранная, Сына Божия, яко клас Божественный, яве произрастающая. Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Кондак 7

Хотящи веровати страшней тайне Архангелом возвещенной, Пресвятая Дева обаче смутися промышляющи высоты сия величество, и вся стыдящися, глаголаше: Рцы Ми, Гаврииле, истиннейшая, како нетленней бывши чистоте Моей, рожду с плотию Безплотнаго?; чудеса всегда быша множицею Божественною силою чудодействуема, дева же неискусомужне никогдаже роди. Сего ради како может всеми невместимый и всеми невидимый во чрево девичие вселитися, еже Сам созда? Рцы Ми сия, да с верою воспою Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Нова и страшна и чудна Твоя таинства, рече Ангел Богородице, и новую тварь показа Тобою всех Творец Господь, Ты бо Едина Царя Воплощаема приимеши во утробе, да Ты Едина Мати Сына Божия пронаречешися, Чистая. Сего ради не дивися чудеси и да не сумнишися: «Бог, идеже хощет, побеждается естества чин», вся бо возможна суть Всемогущему. И якоже от ребр Адамовых создана бысть Ева без матери древним Богозданием, тако и ныне от Твоего девства воплощается без отца всех Господь. И да уверит Тя жезл Ааронов невлажно прозябший и руно Гедеоново, зане, яко росу, зачатие приимеши, Нетленная Дева сущи. Такожде и купина во огне неопально пребывшая да возвестит Ти, яко приимеши огнь Божества, Приснодева, и по Рождестве пребудеши Чистая. Сего ради приими целование мое, да вси племена земная с радостию воспоют Тебе: Радуйся, жезле Ааронов, нетление всему миру прозябший. Радуйся, финикс Давидов, безсмертие падшим людем процветший. Радуйся, Скиние Небесная, от Херувимов осеняемая и ублажаемая. Радуйся, Святая Святых Большая, от Серафимов почитаемая и приснославимая. Радуйся, Чаше Безсмертнаго Царя, в Нейже растворяется от Святаго Духа всемирная радость. Радуйся, Стамно Божественныя манны, от Неяже верным уготовляется неизреченная сладость. Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Кондак 8

Страннаго Рождества сего величество смущает Мя, — рече Пресвятая Дева ко Ангелу, — понеже Всеблагой благоволи паче ума вселитися в Мя, да храм чист душею и плотию соблюден буду Ему, глас радования глагол твоих приемши, веселия Божественнаго исполняются, да упразднится ныне Мною древнее Евино осуждение и да воздается Мною днесь долг человеков, да вси Светлому Благовещению сему радующеся, благодарственно воспоют Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Вся тварь ныне о Тебе радуется, Благодатная, Ангельский Собор и человеческий род, — рече Архангел, — яко дадеся Тебе радость Божественная и яко всякое обетование Божие Тобою ныне приемлет конец: Тобою днесь благословися Авраам о семени своем. Тобою ныне свободися Ева от древния печали. Тобою ликует Адам, яко днесь исполняется первое благовестие падшим людем: семя Жены сотрет главу змия. Тобою вся тварь ныне начинает свобождатися от рабства тлению в свободу славы чад Божиих. Тобою ныне подадеся всему роду человеческому всякая радость и веселие вечное, да вси во веки восхвалят Тя сице: Радуйся, Обрадованная Дево, от древних патриархов прообразованная. Радуйся, Святая Богоневесто, всеми пророки древле предвозвещенная. Радуйся, Вертограде заключенный, в Негоже Царь Небесный возжела внити. Радуйся, Кладезю запечатленный, от Негоже никтоже возможет испити. Радуйся, Саде Божественный, в Немже от всех цветов Святаго Духа райское благоухание во весь мир изнесеся. Радуйся, Раю новонасажденный, в Немже Божественное древо жизни посреде Тебе к прозябению уготовися. Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Кондак 9

Всякое естество Ангельское удивися ныне о Тебе, Пречистая, слышаще дивное Твое со Архангелом Гавриилом собеседование и наипаче моление Твое сие: «Душу очисти, Тело освяти, Церковь сотвори Мя вместительну Божию и Скинию Богоукрашенну, да наитием Пресвятаго Духа сотворюся храм одушевлен и Матерь Чистая Жизни». Егда же по молитве сей изрекла еси из смиреннаго сердца Твоего: «Се Раба Господня, буди Ми по глаголу твоему, да вселится Бог в Мя», вся Небесныя Силы прославиша Бога, видяще, яко готово сердце Твое к приятию Божественному, и со страхом и с радостию воспеша Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Вития Божественный Святый Архангел Гавриил бысть в страсе и в молчании глубоцем и прекрати глаголы своя, егда, Пресвятая Дево, Ты изрекла еси смиренное слово Свое: «Се раба Господня, буди Ми по глаголу твоему». В начале мирскаго бытия творческим словом сим: «да будет», Творцем изреченным, создана быша всяческая видимая и невидимая. Ныне же слово сие, Девою изреченное, низведе Творца твари в мир сей и тако открывается днесь еже от века таинство великое: Сын Божий Сын Девы бывает, да бога Адама соделает. Соприсносущное Слово Отчее, не разлучився от горних, сниде на землю и бысть Плоть и вселися в ны, неизреченно истощается и во Утробу Девичу вселяется. Да радуется убо небо и земля и со Архангелом да поет Пречистей Деве сице: Радуйся, Небо земное, до горних высот смиренным духом возшедшее. Радуйся, Селение Небесное, Слово Божие неизреченно вместившее. Радуйся, Благословенная, зачатие Превечнаго Бога нетленно приемшая. Радуйся, Благодатная, Чертог Девства Твоего в зачатии Едина сохраньшая. Радуйся, Чистая Дево, естества уставы в Боговоплощении преславно победившая. Радуйся, Богоневесто, естество Ангельское в Благовещении Твоем предивно возвеселившая. Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Кондак 10

Спасти хотяй мир, Человеколюбец Господь сниде, яко дождь на руно в Пречистую утробу Твою, о Богомати, и абие неизреченным наитием Святаго Духа содеяся недоведомое зачатие и Превечное Слово Божие Плоть бысть и вселися в Тя, восприяв Ю от Пречистых кровей Твоих без услаждения плотскаго, но не без услаждения духовнаго: тогда бо Девическое сердце Твое божественным исполнися желанием и дух Твой горяще пламенем Серафимския любви, ум же весь, аки вне Себе быв, в Бозе углубляшеся. И тако услаждаяся неизреченнаго Боголюбия сего и умнаго Боговидения, Ты поклонилася еси Воплощаемому от Тебе Господу Твоему и радостно воспела еси Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси девам, Богородице Дево, ибо девственно от Духа Свята зачала еси Предвечнаго Бога и Дева пребыла еси и тако Еву от древния печали свободила еси. Днесь — радость Благовещения, девственное торжество и таинство велико, начало нашего спасения. Днесь веселится небо и радуется земля. Сего ради великий Гавриил первый от всея твари, разумев духом великое Боговоплощения таинство, поклонися со страхом велиим воплощьшемуся в Девичей утробе Спасу мира и воплощшую Пречистую Деву почти подобающим поклонением, яко Царицу неба и земли, и с благовением велиим воспе Ей таковая: Радуйся, Высокого таинства Воплощения Божия пречудное совершение. Радуйся, неизреченнаго составления Плоти Христовой преславное явление. Радуйся, Чертоже безсеменнаго уневещения, в Немже Творец всего мира днесь вместися. Радуйся, Ковчеже Божественнаго Воплощения, Имже радость велия всей вселенней ныне даровася. Радуйся, Девице, Боготканную порфиру от Пречистыя Плоти Твоея Слову Божию исткавшая. Радуйся, Отроковице, нетленную багряницу от девственных кровей Твоих Агнцу Божию взаимодавшая. Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Кондак 11

Пение всеумиленное принесла еси, Пречистая, егда по отшествии Архангелове посетила еси праведную Елисавету южику Твою и возвестила ей радость Благовещения, в веселии духа, глаголюще: «Величит душа Моя Господа и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем. Яко призре на смирение Рабы Своея, се бо отныне ублажат Мя вси роди». Сие посещение Твое возвесели праведную Елисавету и взыграся от радости младенец Иоанн во чреве ея, и исполнися Духа Свята Елисавет, и рече: «Откуду мне сие, да прииде Мати Господа Моего ко мне». Да взыграется ныне и наш дух, ощущающи в день Благовещения Твоего радость посещения Твоего. Сего ради с Елисаветою возопием Тебе: «Благословена Ты в женах и Благословен Плод чрева Твоего», Ему же выну да поем вси: Аллилуиа.

Икос 11

Свет велий и Божественный возсия в души Твоей, Пречистая, егда по гласу Архангела Дух Святый сниде на Тя и Сила Вышняго осени Тя и егда абие зачала еси в Богоблагодатней девственней утробе Своей Творца светов, Егоже свет во тьме светит и тьма его не объят. Той просвети Тя, яко солнце, светом Божества Своего, Всю прослави и обожи, сего ради «сияет доброта Твоя, блистает чистоты Твоея светлость, якоже предрече о Тебе в Песнех Дух Святый: «Вся добра еси, ближняя Моя, и порока несть в Тебе». Вся Избранна, Вся Преукрашенна явилася еси, Юже Бог возлюби, Вся Чистая и Божественныя Славы исполненна. Сим Божественным Твоим Светом просвещаемии, да воспоим Тя и мы в песнех, яко Матерь Света сице: Радуйся, Свеще Божественнаго Света, Свет Невечерний в утробе Твоей понесшая. Радуйся, Луче Умнаго Солнца, весь мир светом Лица Божия просветившая. Радуйся, Небесный Светильниче, на свещнице земном всей вселенной возженный. Радуйся, Живоносный Источниче, благодатию Духа Святаго преизобильно орошенный. Радуйся, Светоносная Дево, Еяже ради свет Боговедения днесь нам всем возсия. Радуйся, Избранная Богоневесто, Еюже ныне радость неизреченная весь мир облиста. Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Кондак 12

Благодать Божественная и радость велия процвете днесь всему миру, Пречистая, в светоносный день Благовещения Твоего, яко Тебе ради в день он древняя печаль преста и начало спасения человеков положися: Сын Божий, Сын Девы явися и земля Евы ради проклята бывшая, Тобою, Дево, днесь паки благословися. Херувим от древа жизни отступает и врата райския верным днесь паки отверзаются, мир же весь исполнися радости, отнележе великий Гавриил еже радуйся Тебе, Дево, свыше возгласи. Сего ради небеса убо достойно днесь да веселятся, земля же да радуется, всякое же дыхание и тварь да поют о Тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще всерадостное от Архангела Благовещение Твое, Богородице, восхваляем вси страшное, преславное и велие таинство чистаго и девственнаго от Духа Святаго зачатия Твоего, поклоняемся нетленно зачатому от Тебе Сыну Твоему Христу Богу нашему и от всего сердца веруем и исповедуем, яко и в Божественном зачатии и по Рождестве Твоем Ты пребыла еси Приснодева. Сего ради с Гавриилом принесем Тебе сицевый Архангельский глас: Радуйся, Благодатная, облеченная в Солнце, сияющая благодатию и славою всей вселенней. Радуйся, Благословенная, от восток солнца до запад препетая и превозносимая по всей поднебесней. Радуйся, Ангельское великое удивление, Гавриила красотою девства Своего удивившая. Радуйся, всему миру благое веселие, падшия люди радостию Благовещения Твоего возвеселившая. Радуйся, смиренная Раба Господня, высотою смирения Своего Бога на землю низведшая. Радуйся, Милосердная Мати Бога Вышняго, Матерним заступлением Своим многие грешники ко Христу приведшая. Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Кондак 13

О, Всепетая Параклита Невесто, Чистая брака не познавшая Дево! Архангела красотою Девства удивившая и Богу Слову Плоть нетленно днесь взаимодавшая, нынешняя наша приемши приношения о всерадостном от Гавриила Благовещении Твоем, Христу Богу обрученныя в девстве сохрани, всех же в чистоте укрепи и от бед избави, да свободшеся Тобою от вечных мук. Тобою рай да обрящем, идеже вси да воспоем о Тебе Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)