Богородичен воскресный

  • Дог­ма­тик Бого­слов­ско-литур­ги­че­ский сло­варь
  • Бого­ро­ди­чен дог­ма­тик Бого­слов­ско-литур­ги­че­ский сло­варь
  • Дог­ма­тик Настоль­ная книга свя­щен­но­слу­жи­теля
  • Дог­ма­тик пер­вого гласа: «Дер­зайте, люди Божии!» свящ. Феодор
  • Дог­ма­тик вто­рого гласа: «Вместо столпа огнен­ного вос­си­яло Солнце правды» свящ. Феодор
  • Бого­ро­дичны вос­крес­ные

***

Догма́тик (от греч. — δογματικὸν) – крат­кое пес­но­пе­ние дог­ма­ти­че­ского содер­жа­ния, посвя­щен­ное Бого­ро­дице.

Суще­ствуют восемь дог­ма­ти­ков – соот­вет­ственно восьми гласам. По напеву дог­ма­тики испол­ня­ются или обыч­ным, или же боль­шим зна­мен­ным рас­пе­вом. В послед­нем дог­ма­тики пред­став­ляют собою заме­ча­тель­ные образцы древ­него рус­ского цер­ков­ного пения в смысле свое­об­раз­но­сти формы и худо­же­ствен­ного раз­ви­тия мело­дии в соот­вет­ствии с тек­стом.

Дог­ма­тик поется на вос­крес­ной вечерне (на малой и на вели­кой) после пения стихир на «Гос­поди воз­звах». Содер­жится в Окто­ихе.

***

Дог­ма­тики восьми гласов

После стихир на «Гос­поди, воз­звах», «Слава, и ныне» поется Бого­ро­ди­чен, назы­ва­е­мый дог­ма­ти­ком, в кото­ром про­слав­ля­ется Божия Матерь и содер­жится дог­ма­ти­че­ское учение Святой Церкви о неис­ку­со­муж­ном рож­де­нии Бого­че­ло­века Пре­не­по­роч­ной и Пре­чи­стой Девой Марией, Кото­рая, став Мате­рию, оста­лась Девою. И о том, что в рож­ден­ном Ею Гос­поде неиз­менно, нес­ли­янно и нераз­дельно соеди­нены два есте­ства: Боже­ское и чело­ве­че­ское. Вели­чая Пре­свя­тую Деву, пес­но­пе­вец про­слав­ляет Вопло­тив­ше­гося от Нее Сына Божия, Царя Небес­ного, Кото­рый по чело­ве­ко­лю­бию принял нашу плоть от Девы чистой. Он есть Един­ствен­ный Сын Божий: «сугуб есте­ством, но не ипо­ста­сию», то есть в Нем два есте­ства: Боже­ское и чело­ве­че­ское, но одно лицо (одна ипо­стась). Испо­ве­дуя, что Он есть истинно совер­шен­ный Бог и совер­шен­ный Чело­век и вос­пе­вая Христу Богу славу, Святая Цер­ковь тем самым воз­ве­ли­чи­вает Без­не­вест­ную Матерь, к Кото­рой мы обра­ща­емся, дабы молила Сына Своего о поми­ло­ва­нии душ наших.

Глас 1

Про­слу­шать:

Все­мир­ную славу, от чело­век про­зяб­шую и Вла­дыку рожд­шую, небес­ную дверь, вос­поим Марию Деву, без­п­лот­ных песнь и верных удоб­ре­ние. Сия бо явися небо и храм Боже­ства; Сия, пре­граж­де­ние вражды раз­ру­шивши, мир введе и Цар­ствие отверзе: Сию убо имуще веры утвер­жде­ние, Побор­ника имамы из Нея рожд­ша­гося Гос­пода. Дер­зайте убо, дер­зайте, людие Божии; ибо Той побе­дит враги, яко Все­си­лен.

Глас 2

Про­слу­шать:

Прейде сень закон­ная, бла­го­дати при­шедши: якоже бо купина не сго­раше опа­ля­ема, тако Дева родила еси и Дева пре­была еси; вместо столпа огнен­наго пра­вед­ное возсия Солнце; вместо Моисеа Хри­стос, спа­се­ние душ наших.

Глас 3

Про­слу­шать:

Како не дивимся Бого­муж­ному рож­де­ству Твоему, Пре­чест­ная? Иску­ше­ния бо муже­скаго не при­емши, Все­не­по­роч­ная, родила еси без отца Сына плотию, прежде век от Отца рож­ден­наго без матере, ника­коже пре­тер­пев­шаго изме­не­ния, или сме­ше­ния, или раз­де­ле­ния, но обою суще­ству свой­ство цело сохран­шаго. Тем же, Мати Дево Вла­ды­чице, Того моли спа­стися душам пра­во­славно Бого­ро­дицу испо­ве­да­ю­щих Тя.

Глас 4

Про­слу­шать:

Иже Тебе ради Бого­отец пророк Давид пес­ненно о Тебе про­воз­гласи вели­чия Тебе Сотвор­шему: пред­ста Царица одес­ную Тебе, Тя бо Матерь хода­та­ицу живота показа, без отца из Тебе воче­ло­ве­чи­тися бла­го­во­ли­вый Бог, да Свой паки обно­вит образ истлев­ший страстьми, и заблужд­шее горо­хищ­ное обрет овча, на рамо вос­приим, ко Отцу при­не­сет, и Своему хоте­нию, с небес­ными сово­ку­пит силами, и спасет, Бого­ро­дице, мир, Хри­стос, имеяй велию и бога­тую милость.

Глас 5

Про­слу­шать:

В Черм­нем мори неис­ку­со­брач­ныя Неве­сты образ напи­сася иногда. Тамо Моисей – раз­де­ли­тель воды: зде же Гав­риил – слу­жи­тель чудесе. Тогда глу­бину шествова немо­кренно Изра­иль; ныне же Христа роди без­сe­менно Дева. Море по про­ше­ствии Изра­и­леве пре­бысть непро­ходно; Непо­роч­ная по рож­де­стве Емма­ну­и­леве пре­бысть нетленна. Сый и прежде сый, явлейся яко чело­век, Боже, поми­луй нас.

Глас 6

Про­слу­шать:

Кто Тебе не убла­жит, Пре­свя­тая Дево? Кто ли не вос­поет Твоего пре­чи­с­таго Рож­де­ства? Без­летно бо от Отца воз­си­я­вый Сын Еди­но­род­ный, Тойже от Тебе Чистыя пройде, неиз­ре­ченно вопло­щься, есте­ством Бог сый и есте­ством быв Чело­век нас ради, не во двою лицу раз­де­ля­е­мый, но во двою есте­ству нес­литно позна­ва­е­мый. Того моли, Чистая, Все­б­ла­жен­ная, поми­ло­ва­тися душам нашим.

Глас 7

Про­слу­шать:

Мати убо позна­лася еси паче есте­ства, Бого­ро­дице, пре­была же еси Дева паче слова и разума, и чудесе рож­де­ства Твоего ска­зати язык не может, пре­славну бо сущу зача­тию, Чистая, непо­сти­жен есть образ рож­де­ния; идеже бо хощет Бог, побеж­да­ется есте­ства чин. Темже Тя вси Матерь Божию ведуще, молим Ти ся при­лежно, моли спа­стися душам нашим.

Глас 8

Про­слу­шать:

Царь Небес­ный за чело­ве­ко­лю­бие на земли явися, с чело­веки поживе: от Девы бо чистыя плоть при­е­мый и из Нея про­ше­дый с вос­при­я­тием; един есть Сын, сугуб есте­ством, но не Ипо­ста­сию. Темже совер­шенна Того Бога и совер­шенна Чело­века воис­тинну про­по­ве­да­юще, испо­ве­дуем Христа Бога нашего: Егоже моли, Мати без­не­вест­ная, поми­ло­ва­тися душам нашим.

Бого­ро­дичны дог­ма­тики поются и на сед­мич­ные дни:

  • на суб­боты (кроме тех слу­чаев, когда суб­бота сов­па­дает с дву­на­де­ся­тым празд­ни­ком, а также пред­праздн­ством, попраздн­ством или отда­нием празд­ни­ков Рож­де­ства Хри­стова и Бого­яв­ле­ния Гос­подня), поется Бого­ро­ди­чен 1, или дог­ма­тик гласа насто­я­щего, кото­рый звучал в тече­ние всей минув­шей сед­мицы;
  • на празд­ники святым со сла­во­сло­вием, поли­е­леем и бде­нием, если только они не при­хо­дятся на суб­боту, поется Бого­ро­ди­чен дог­ма­тик по гласу, на кото­рый испол­ня­лась сти­хира на «Слава», на суб­боту же поется дог­ма­тик гласа Недели.

***

Дог­ма­тик пер­вого гласа: «Дер­зайте, люди Божии!»

Дог­ма­тик – это пес­но­пе­ние в честь Бого­ро­дицы на все­нощ­ном бдении под вос­кре­се­нье. 31 авгу­ста в храме будет зву­чать дог­ма­тик «Все­мир­ную славу от чело­век про­зяб­шую». В нем рас­ска­зы­ва­ется о вопло­ще­нии Творца, сде­лав­шим воз­мож­ным избав­ле­ние чело­ве­че­ского рода от власти греха, смерти и диа­вола, и о Той, кото­рая этому послу­жила и стала опорой нашей веры. Рас­ска­зы­вает свя­щен­ник Феодор Людо­гов­ский.

Глас 1:

Все­мир­ную славу,
от чело­век про­зяб­шую,
и Вла­дыку рожд­шую,
небес­ную дверь
вос­поим Марию Деву,
Бес­плот­ных песнь, и верных удоб­ре­ние:
Сия бо явися небо, и храм Боже­ства:
Сия пре­граж­де­ние вражды раз­ру­шивши,
мир введе, и Цар­ствие отверзе.
Сию убо имуще веры утвер­жде­ние,
Побор­ника имамы из Нея рожд­ша­гося Гос­пода.
Дер­зайте убо, дер­зайте людие Божии:
ибо Той побе­дит враги, яко Все­си­лен.

Гре­че­ский ори­ги­нал:

Пере­вод:

Все­мирно слав­ную,
от людей про­ис­шед­шую и Вла­дыку родив­шую
вос­поем, – Марию Деву,
небес­ную дверь, Бес­плот­ных песнь и верных укра­ше­ние.
Ибо яви­лась Она небом и храмом Боже­ства.
Она, раз­ру­шив враж­деб­ную пре­граду,
мир водво­рила и отверзла Цар­ство.
Потому дер­жась Её, опоры нашей веры,
имеем мы Защит­ни­ком от Нее рож­ден­ного Гос­пода.
Дер­зайте же, дер­зайте, люди Божии,
ибо Он побе­дит врагов, как Все­мо­гу­щий.

Дог­ма­тик – это пес­но­пе­ние, посвя­щен­ное Бого­ро­дице, кото­рое мы всякий раз слышим на все­нощ­ном бдении под вос­кре­се­нье: оно поется в каче­стве послед­ней сти­хиры (на «И ныне…») на «Гос­поди, воз­звах» на вели­кой вечерне, когда цар­ские врата уже открыты и совер­ша­ется вход с кади­лом. Основ­ное содер­жа­ние дог­ма­ти­ков – бого­во­пло­ще­ние. Дог­ма­тики нахо­дятся в Окто­ихе и всего их восемь – по числу гласов Окто­иха.

Дог­ма­тик пер­вого гласа «Все­мир­ную славу…» насы­щен обра­зами, мета­фо­рами, цель кото­рых – пока­зать роль Девы Марии в нашем спа­се­нии. Она име­ну­ется небес­ной дверью – поскольку открыла нам вход в Цар­ство Небес­ное (впро­чем, если тре­бо­вать дог­ма­ти­че­ской точ­но­сти, то сле­дует ска­зать, что Бого­ро­дица послу­жила нашему спа­се­нию, кото­рое было совер­шено Гос­по­дом Иису­сом Хри­стом). Далее Бого­ма­терь назы­ва­ется небом, т. е. местом пре­бы­ва­ния Бога, храмом, свя­ти­ли­щем – как телесно вме­стив­шая Боже­ство. Нако­нец, о Ней гово­рится как об опоре (бук­вально, в пере­воде с гре­че­ского, якоре) нашей веры – веро­ятно, потому, что вопло­ще­ние Творца, сде­лав­шее воз­мож­ным избав­ле­ние чело­ве­че­ского рода от власти греха, смерти и диа­вола, – это одна из наи­бо­лее важных истин хри­сти­ан­ства, отли­ча­ю­щая его от других рели­гий.

Говоря об этом пес­но­пе­нии, хоте­лось бы обра­тить вни­ма­ние на его гре­че­ский ори­ги­нал. К сожа­ле­нию, ни цер­ков­но­сла­вян­ский, ни рус­ский пере­воды не пере­дают той игры звуков, кото­рая при­сут­ствует в гре­че­ском тексте. При­ве­дем хотя бы один пример: тон асма­тон тон асма / кэ тон пистон энкал­ло­писма (ср. по-русски: бес­плот­ных песнь и верных укра­ше­ние).

В дог­ма­тике упо­треб­лено слово ναός (наос) – «храм». В Новом Завете для обо­зна­че­ния иеру­са­лим­ского Храма обычно упо­треб­ля­ется другое слово – ἱερόν (иерон), бук­вально «свя­ти­лище». Слово же ναός неод­но­кратно исполь­зу­ется как раз для выра­же­ния мысли о телес­ном храме, ср.: «Иисус сказал им в ответ: раз­рушьте храм сей, и Я в три дня воз­двигну его. На это ска­зали Иудеи: сей храм стро­ился сорок шесть лет, и Ты в три дня воз­двиг­нешь его? А Он гово­рил о храме тела Своего» (Ин 2:19–21); «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? – пишет апо­стол Павел. – Если кто разо­рит храм Божий, того пока­рает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1Кор 3:16–17). Что же каса­ется хри­сти­ан­ских храмов, церк­вей, то они не мыс­лятся как свя­ти­лище, как место исклю­чи­тель­ного пре­бы­ва­ния Боже­ства: когда стоя на службе мы молимся «о святем храме сем» (греч. ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου), мы молимся о святом доме (οἶκος, икос) – о доме, в кото­ром собра­лись хри­сти­ане, чтобы совер­шить евха­ри­стию.

И еще об одном гре­че­ском слове хоте­лось бы здесь ска­зать. Это ὑπέρμαχος (ипер­ма­хос), пере­ве­ден­ное на цер­ков­но­сла­вян­ский язык как Побор­ник, а на рус­ский – как Защит­ник. Эта лек­сема встре­ча­ется и в другом, не менее извест­ном, бого­слу­жеб­ном тексте, однако там она пере­дана по-сла­вян­ски несколько менее вра­зу­ми­тельно, хотя, воз­можно, и более при­вычно. Я имею в виду Вели­кий ака­фист, кото­рый начи­на­ется со слова Взбран­ной. Непо­ни­ма­ние этого слова при­вело к тому, что в зна­чи­тель­ной (и даже боль­шей) части ака­фи­стов святым, напи­сан­ных в России, первый кондак начи­на­ется не с в(о)збранной, а с более понят­ного для носи­те­лей рус­ского языка слова – избран­ный, кото­рое звучит похоже, однако имеет совер­шенно другое зна­че­ние и содер­жит иной корень.

В заклю­че­ние поз­во­лим себе еще раз при­ве­сти послед­ние строки дог­ма­тика пер­вого гласа: они спо­собны укре­пить осла­бев­ших, а поте­ряв­шим надежду – вер­нуть упо­ва­ние на помощь Божью:

Обод­рись же, обод­рись, народ Бога, ибо Он побе­дит врагов, будучи Все­силь­ным.

журнал о пра­во­слав­ной жизни «Нескуч­ный сад”

Дог­ма­тик вто­рого гласа: «Вместо столпа огнен­ного вос­си­яло Солнце правды»

В первых же его стро­ках про­ти­во­по­став­ля­ются Мои­сеев закон и бла­го­дать, явив­ша­яся с при­хо­дом в мир Сына Божия. А что пони­ма­ется под бла­го­да­тью? Дог­ма­тик «Прейде сень закон­ная» ком­мен­ти­рует свя­щен­ник Феодор Людо­гов­ский.

Дог­ма­тик, глас 2:

Прейде сень закон­ная,
бла­го­дати при­шедши:
якоже бо купина не сга­раше опа­ля­ема:
тако Дева родила еси,
и Дева пре­была еси.
Вместо столпа огнен­наго,
Пра­вед­ное возсия Солнце:
вместо Моисея, Хри­стос,
Спа­се­ние душ наших.

Гре­че­ский ори­ги­нал:

Пере­вод:

Прошла тень закона,
когда бла­го­дать яви­лась;
ибо как не сгорал тер­но­вый куст, объ­ятый пла­ме­нем,
так Ты, Дева, родила и девою оста­лась.
Вместо столпа огнен­ного
вос­си­яло Солнце правды,
вместо Моисея – Хри­стос,
спа­се­ние душ наших.

На про­шлой неделе мы рас­смат­ри­вали дог­ма­тик пер­вого гласа. Напом­ним: дог­ма­тики входят в состав вос­крес­ной службы, нахо­дятся в Окто­ихе, пред­став­ляют собой послед­нюю из группы стихир на «Гос­поди, воз­звах…» (на вели­кой вечерне) и посвя­щены вопло­ще­нию Сына Божия и Его рож­де­нию от Девы Марии.

Дог­ма­тик вто­рого гласа (как и многие другие цер­ков­ные пес­но­пе­ния) построен на сопо­став­ле­нии и про­ти­во­по­став­ле­нии собы­тий и лич­но­стей, с одной сто­роны, Вет­хого, с другой – Нового Завета.

В первых двух строч­ках этой сти­хиры про­ти­во­по­ла­га­ются Закон, данный Моисею на горе Синай (Исх 19–20), и бла­го­дать (греч. χάρις, лат. gratia), явив­ша­яся с при­хо­дом на землю Сына Божия (ср. у апо­стола Иоанна Бого­слова: «…закон дан чрез Моисея; бла­го­дать же и истина про­изо­шли чрез Иисуса Христа», Ин 1:17). Под бла­го­да­тью часто под­ра­зу­ме­вают нетвар­ную боже­стве­ную энер­гию; однако, дума­ется, вполне умест­ным здесь будет и другое – пер­во­на­чаль­ное – зна­че­ние этого слова: милость, любовь. Вет­хо­за­вет­ный Закон опре­де­лял пра­вила жизни избран­ного народа; одной из глав­ных его идей было спра­вед­ли­вое воз­да­я­ние – и не в послед­нюю оче­редь воз­да­я­ние за грехи, за про­ступки против Бога и ближ­них. Хри­стово же бла­го­ве­стие и сама жизнь нашего Учи­теля гово­рит об ином: любовь, милость – выше спра­вед­ли­во­сти, выше буквы закона. Здесь можно вспом­нить и мно­го­чис­лен­ные исце­ле­ния, совер­шен­ные Спа­си­те­лем в суб­боту (напр., Мк 3:1–6), и увра­че­ва­ние кро­во­то­чи­вой жен­щины (Лк 8:43–48), и притчи о блуд­ном сыне (Лк 15:11–32) и о наём­ных работ­ни­ках (Мф 20:1–16), и, нако­нец, молитву Иисуса о рас­пи­нав­ших Его: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк 23:34).

Обра­тим вни­ма­ние на выра­же­ние тень закона в первой строке сти­хиры. Конечно, име­ется в виду не тень от закона, а сам закон. Это – так назы­ва­е­мая гени­тив­ная мета­фора (мета­фора, вклю­ча­ю­щая в свой состав суще­стви­тель­ное в роди­тель­ном падеже), ср. «тро­стинка мачты» (т. е мачта напо­ми­нает издали тро­стинку), «изу­мруды глаз», «яд зави­сти» и т. п. Закон име­ну­ется тенью, поскольку он пред­став­лял собой лишь про­об­раз буду­щего. Об этом гово­рится в Посла­нии к Евреям: «Закон, имея тень буду­щих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жерт­вами, каждый год посто­янно при­но­си­мыми, нико­гда не может сде­лать совер­шен­ными при­хо­дя­щих с ними. Иначе пере­стали бы при­но­сить их, потому что при­но­ся­щие жертву, быв очи­щены одна­жды, не имели бы уже ника­кого созна­ния грехов. Но жерт­вами каж­до­годно напо­ми­на­ется о грехах, ибо невоз­можно, чтобы кровь тель­цов и козлов уни­что­жала грехи. Посему Хри­стос, входя в мир, гово­рит: жертвы и при­но­ше­ния Ты не вос­хо­тел, но тело уго­то­вал Мне. …Освя­щены мы еди­но­крат­ным при­не­се­нием тела Иисуса Христа» (Евр 10:1–5, 10).

Далее в дог­ма­тике про­во­дится ана­ло­гия прис­но­дев­ства Марии с неопа­ли­мой купи­ной – прием, весьма рас­про­стра­нён­ный в визан­тий­ской гим­но­гра­фии. Бого­ро­дица, телесно вме­стив­шая огонь Боже­ства, сохра­нила дев­ство и до, и после рож­де­ния Спа­си­теля – это столь же необы­чайно и чудесно, как и тот тер­но­вый куст, в кото­ром Гос­подь явился Моисею: куст был весь объят пла­ме­нем – и, однако же, не сгорал (Исх 3:2).

Еще одно про­ти­во­по­став­ле­ние Вет­хого и Нового Заве­тов, пред­став­лен­ное в сти­хире: когда евреи выхо­дили из Египта, «Гос­подь… шел пред ними днем в столпе облач­ном, пока­зы­вая им путь, а ночью в столпе огнен­ном» (Исх 13:21); ныне же вместо огнен­ного столпа нам яви­лось Солнце правды (Мал 4:2) – сам Хри­стос, Бог и чело­век.

Нако­нец, в сего­дняш­нем дог­ма­тике Спа­си­тель сопо­став­ля­ется с про­ро­ком Мои­сеем, кото­рого мы уже не раз упо­ми­нали. Моисей вывел еврей­ский народ из еги­пет­ского плена – под его руко­вод­ством они вышли из земли пора­бо­ще­ния и устре­ми­лись в землю обе­то­ван­ную. Хри­стос же, вопло­щён­ный Сын Божий, даро­вал нам сво­боду от греха, Он осво­бо­дил нас от раб­ства диа­волу, открыл Своей смер­тью и вос­кре­се­нием Цар­ство Небес­ное.

журнал о пра­во­слав­ной жизни «Нескуч­ный сад”