Диграфы в латинском

Дифтонги (диграфы).

Кроме простых гласных , , , , , в латинском языке существовали также двугласные звуки (дифтонги) ае, ое, аи, ей. В классическую эпоху все они произносились с неслоговым вторым элементом. Позднее дифтонги ае и ое стали произноситься как один звук, т. е. превратились в монофтонги, изображаемые двумя буквами, – так называемые диграфы.

Диграф ае читается как : vеrtеbrае – позвонки, реritоnаеum – брюшина.

Диграф ое читается как , точнее, как немецкое о или французское ое: fоеtоr – дурной запах.

В большинстве случаев дифтонги ае и ое, встречающиеся в медицинских терминах, служили для передачи на латинском языке греческих дифтонгов аi и оi. Например: оеdеmа – отек, оеsорhаgus – пищевод.

Если в сочетаниях ае и ое гласные относятся к разным слогам, т. е. не составляют дифтонга, тогда над е ставится знак разделения («) и каждый гласный произносится раздельно: diр1оё – диплоэ – губчатое вещество плоских костей черепа; аёr – воздух.

Дифтонг аu читается как : аuris – ухо. Дифтонг еu читается как : рlе’urа – плевра, nеurосrаnium – мозговой череп.

ПРАДМЕТ І ЗАДАЧЫ ВЫВУЧЭННЯ ФАНЕТЫКІ.

ПАНЯЦЦЕ СІСТЭМЫ Ў ФАНЕТЫЦЫ

Фанетыка (ад грэч. phoneticos — гукавы) — раздзел мовазнаўства, у якім вывучаецца гукавая сістэма мовы.

Аб’ектам вывучэння ў фанетыцы з`яўляюцца не толькi гукi, але i больш шырокае паняцце — гукавы лад мовы, куды разам з гукамi ўваходзяць i такiя фанетычныя адзiнкi, як фраза, моўны такт, фанетычнае слова, склад, нацiск.

Фраза — самая буйная фанетычная адзiнка, якая мае завершаную iнтанацыю i адмяжоўваецца ад iншых фраз паўзай.

Напрыклад, тэкст

Днi прабягаюць || i гады сплываюць || хвiлiны часам прамiгцяць || а боль жыве || i сэрцам адчуваю | што жыць заўсёды будзе да канца || (У.Караткевiч)

члянiцца на пяць фраз, раздзеленых паўзамi (мiжфразавыя паўзы абазначаюцца дзвюма вертыкальнымi рыскамi). Фразу нельга атаясамлiваць са сказам. Фраза — фанетычная адзiнка, а сказ — граматычная. Яны i лiнейна могуць не супадаць. Так, у прыведзеным вышэй прыкладзе тэкст члянiцца на пяць фраз, але семантыка сiнтаксiчна гэта адзін сказ.

У сваю чаргу, фраза члянiцца на моўныя такты (сiнтагмы) — гэта частка фразы, абмежаваная кароткiмi паўзамi i незакончанай iнтанацыяй. Межы сiнтагмы вызначаюцца ў кожным канкрэтным выказваннi. Аднолькава абгрунтавана адно i тое ж выказванне можна падзялiць на розную колькасць сiнтагм або на розныя сiнтагмы.

Напрыклад, вышэйпрыведзеная фраза можа члянiцца па-рознаму на сiнтагмы (паўзы памiж сiнтагмамi абазначаюцца адной вертыкальнай рыскай).

1) І сэрцам | адчуваю | што жыць | заўсёды будзе | да канца ||

2) І сэрцам адчуваю | што жыць заўсёды | будзе да канца ||

Сiнтагма падзяляецца на фанетычныя словы — часткi моўнага такту, аб`яднаныя адным нацiскам. У тэксце столькi фанетычных слоў, колькi нацiскаў. Фанетычнае слова можа адпавядаць аднаму або некалькiм лексiчным словам. Так, у фразе І сэрцам адчуваю | што жыць заўсёды будзе да канца дзевяць лексiчных слоў, але шэсць фанетычных — нацiск аб`ядноўвае службовыя i самастойныя часцiны мовы ў адно фанетычнае слова.

Словы падзяляюцца на склады, а склады на гукi (сегментныя адзiнкi мовы).

Усе фанетычныя адзiнкi звязаны памiж сабой i ўтвараюць сiстэму: фраза складаецца з некалькiх тактаў, такт — з некалькiх слоў, склад — з аднаго або некалькiх гукаў. Такты i фразы аб’ядноўваюцца ў цэлае пры дапамозе нацiску i iнтанацыi.

Вывучэнне сiстэмы гукаў беларускай мовы ўяўляе адну з асноўных задач фанетыкi. Самая малая фанетычная адзiнка — гук (сегментная адзiнка мовы). Гукi мовы маюць тры ўласцiвасцi: акустычную (грэч. akustikos — слыхавы), артыкуляцыйную (грэч. artuculare — выразна вымаўляюць) i функцыянальную.

Як і ўсе іншыя гукі ў прыродзе, гукі мовы з’яўляюцца фізічнай з’явай. Яны — вынік своеасаблівых вагальных рухаў пругкага асяроддзя ў маўленчым апараце чалавека, таму, як і іншыя прыродныя гукі, яны маюць частату, працягласць, сілу, тэмбр. Фізічныя якасці гукаў даследуе раздзел фізікі — акустыка, таму гэты аспект вывучэння гукаў мовы называецца акустычным.

Гукі мовы адрозніваюцца ад іншых гукаў тым, што яны ўтвараюцца ў выніку работы маўленчых органаў чалавека, ці інакш артыкуляцыі. Значыць гукі могуць разглядацца як з’ява фізіялагічная. Апісанне гукаў мовы з пункту гледжання іх утварэння – рухаў органаў маўлення, неабходных для ўтварэння гукаў, складае артыкуляцыйны, ці фізіялагічны, аспект іх вывучэння.

Дзякуючы сваім акустычным і артыкуляцыйным уласцівасцям, гукі адпаведным чынам жывуць і працуюць, ці інакш — функцыяніруюць у мове. З гукаў утвараюцца словы, па гуках словы пазнаюцца і адрозніваюцца. Разгляд гукаў з боку іх функцый у мове складае функцыянальны, ці ўласна лінгвістычны, аспект.

Гэтыя ўласцiвасцi залежаць адна ад адной: акустычная ўласцiвасць гука — ад артыкуляцыi, функцыя абумоўлiваецца артыкуляцыйнымi i акустычнымi ўласцiвасцямi. Аднак памiж iмi ёсць адрозненне: гукаўтварэнне — гэта прыродная, фiзiялагiчная ўласцiвасць чалавека, развiтая ў працэсе моўных зносiн, а функцыя гука — гэта ўласцiвасць, якая ўзнiкла ў чалавечым грамадстве.

Сярод лiнгвiстычных дысцыплiн фанетыка займае асаблiвае месца. Гэта выклiкана ў першую чаргу тым, што яна адна з галiн у мовазнаўстве, якая вывучае выключна вусную мову. Усе астатнiя пераважна зарыентаваны на яе пiсьмовую форму.

Неабходнасць вывучэння фанетыкi вiдавочная: яна цесна звязана з лексiкалогiяй, таму што аб’екты яе вывучэння — гукi мовы — з’яўляюцца будаўнiчым матэрыялам для слоў. Звязана яна i з арфаэпiяй, бо толькi ведаючы фанетычныя асаблiвасцi гукаў, можна авалодаць правiльным вымаўленнем. Засваенне правiл арфаграфii будзе больш эфектыўным, калi ведаць сутнасць фанетычнага прынцыпу беларускага правапiсу. Пры вывучэннi фанетычнага ладу мовы i гукавых змен выпрацоўваюцца навыкi практычнага карыстання вуснай i пiсьмовай формамi лiтаратурнай мовы, засвойваюцца прыёмы квалiфiкаванага выпраўлення памылак у мове асобных людзей.

Пытаннi для самаправеркi

 1. Што ўваходзiць у паняцце «фанетычныя адзiнкi мовы”?
 2. Што такое фраза, моўны такт, фанетычнае слова?
 3. У чым рознiца пры чляненнi тэкста на фразы i на моўныя такты (сiнтагмы)?

Заданнi да практычных заняткаў

1. Падзялiце тэкст на фразы i сiнтагмы. Вызначце, што бярэцца пад увагу пры выдзяленнi фразы i сiнтагмы. Ахарактарызуйце фразу i сiнтагму як фанетычныя адзiнкi. Скажыце, у якiх выпадках яны супадаюць.

У небе спяваў жаўранак. Людзi, пачуўшы гэты дзiўны спеў, спынялiся i, задраўшы галовы, ссунуўшы зiмовыя шапкi на патылiцы, намагалiся адшукаць яго ў яркiм вясновым блакiце, якi сляпiў вочы. Жаўранкавым спевам звiнела ўсё навокал у гэты незвычайны дзень, першы такi ясны i цёплы пасля зiмы. Хоць быў канец сакавiка, а сонца пякло, як у маi, i «ўкраiнскi” ветрык, як тут называлi вецер з поўдня, прыносiў не халодную вiльгаць прадвесня, а духмяную цеплыню сапраўднай вясны, водар разагрэтай сонцам зямлi. (І.Шамякiн)

2. Прачытайце тэкст. У кожнай фразе вызначце фанетычныя словы. Ахарактарызуйце фанетычнае слова як асобную фанетычную адзiнку. Што неабходна ўлiчваць пры выдзяленнi фанетычнага слова?

Увесь дзень пякло, прыпарвала, а пад вечар прагрымела навальнiца. Яна была iмклiвая i кароткая. Дождж нават не асвяжыў паветра, не прыбiў пылу на прасёлках. І хоць сонца апусцiлася ў хмары, што пачыналi зноў згушчацца на захадзе, было душна, як i раней, над зямлёй быццам навiсаў невiдочны цяжар, i павевы ветру, насычаныя пахамi расцвiўшай грэчкi i свежаскошанага сена, былi густыя, цягучыя. (Т.Хадкевiч)

3. Спiшыце тэкст. Назавiце фразы, сiнтагмы i фанетычныя словы. Словамi якiх часцiн мовы з`яўляюцца ненацiскныя лексiчныя адзiнкi, што ўваходзяць у склад фанетычных слоў?

В греческом языке исключительное значение имеет место ударения в слове, но не поэтому современные греки продолжают обозначать ударение во всех, даже самых простых словах.

Было время, когда ударений не было. Но множество бесценных философских, исторических, религиозных и других текстов, интересных всему человечеству, было написано именно на греческом. Поэтому приняли решение о том, чтобы они появились.

Да, да! Ударения ввели именно для иностранцев. Для удобства изучения языка и для точного воспроизведения текстов. Очень мудро!

Заметьте, в греческом языке имеется огромное количество слов, которые различаются на слух только ударением. Для изучающего греческий язык ударение является одним из важнейших средств, позволяющих идентифицировать слово.

Даю примеры похожих слов, но различающихся в ударениях:

ευχαριστώ — благодарю, ευχάριστο — приятно, радостно, ευχαρίστως — с удовольствием

πότε – когда? ποτέ — никогда, ουρά – хвост или очередь, ούρα – моча)))

Будьте внимательны — не попадайте впросак…

К продолжению темы: «Ударение в греческом языке — основные правила»

Первое правило ударения греческого языка

Второе правило ударения греческого языка

Перейти к курсу

 • 1. Алфавит
 • 2. Чтение гласных (и согласного j)
 • 3. Дифтонги (диграфы)
 • 4. Особенности чтения согласных
 • 5. Произношение буквосочетаний
 • 6. Диграфы ch, ph, rh, th
 • 7. Правила постановки ударения
 • 8. Правило краткости
 • Лекция № 2. Алфавит. Фонетика. Чтение гласных. Особенности чтения согласных. Произношение буквосочетаний. Правила постановки ударения

  NB!

  1. Запомните начертания и названия букв латинского алфавита.

  2. Научитесь произносить звуки, которые обозначаются этими буквами.

  3. Буква и звук – не одно и то же. Не подменяйте эти понятия.

  1. Алфавит

  Латинский алфавит, которым пользуются в современных учебниках, справочниках и словарях, состоит из 25 букв.

  Ниже дается традиционное чтение латинских букв, принятое в русской учебной практике.

  Таблица 1. Латинский алфавит

  С прописной буквы в латинском языке пишутся собственные имена, названия месяцев, народов, географические названия и прилагательные, образованные от них. В фармацевтической терминологии с прописной буквы принято писать также названия растений и лекарственных веществ.

  Примечания

  1. Большинство букв латинского алфавита произносятся так же, как в различных западноевропейских языках, однако некоторые буквы в этих языках называются иначе, чем в латинском; например буква h называется в немецком языке «ха», во французском – «аш», в английском – «эйч», а в латинском – «га». Буква j во французском языке называется «жи», в английском – «джей», а в латинском – «йот». Латинская буква «с» в английском называется «си» и т. п.

  2. Нужно иметь в виду, что одна и та же буква может обозначать в этих языках неодинаковый звук. Например, звук, обозначенный буквой g, в латинском языке произносится как , а во французском и английском перед е, i – как или ; в английском j читается как .

  3. Латинская орфография фонетическая, она воспроизводит действительное произношение звуков. Сравните: лат. latina , англ. latin – латинский.

  Особенно заметна разница при сравнении гласных в латинском и английском языках. В латинском языке почти все гласные всегда произносятся так же, как соответствующие гласные в русском языке.

  4. Как правило, наименования не из латинского языка, а из других языков (греческого, арабского, французского и др.) латинизируются, т. е. оформляются в соответствии с правилами фонетики и грамматики латинского языка.

  2. Чтение гласных (и согласного j)

  «Е е» читается как : vertebra – позвонок, medianus – срединный.

  В отличие от русских никакие латинские согласные перед звуком не смягчаются: anterior – передний, arteria – артерия.

  «I i» читается как : inferior – нижний, internus – внутренний.

  В начале слова или слога перед гласными i читается как звонкий согласный : iugularis – яремный, iunctura – соединение, maior – большой, iuga – возвышение.

  В указанных позициях в современной медицинской терминологии вместо i используется буква J j – йот: jugularis , juncture , major , juga .

  Буква j не пишется только в словах, заимствованных из греческого языка, так как в нем не было звука : iatria – врачевание, iodum – йод.

  NB!

  Для передачи звуков , , , используются сочетания букв ja, jo, je, ju.

  Y у (ипсилон), по-французски «игрек», читается как : tympanum – барабан; gyrus – извилина мозга. Буква «ипсилон» употребляется только в словах греческого происхождения. Она введена римлянами для передачи буквы греческого алфавита ипсилон, которая читалась как немецкое . Если греческое слово писалось через i (греч. йота), читаемое как , то на латинский язык оно транскрибировалось через i.

  NB!

  В целях грамотного написания медицинских терминов необходимо знать некоторые наиболее распространенные греческие приставки и корни, в которых пишется «ипсилон»:

  dys – приставка, придающая термину значение нарушения, расстройства функции: dysostosis (dys+ osteon – «кость») – дизостоз – расстройство образования кости;

  hypo – «под», «ниже»: hypoderma (hypo + derma – «кожа») – гиподерма – подкожная клетчатка, hypogastrium (hypo-+ gaster – «живот», «желудок») – гипогастрий – подчревье;

  hyper – «над», «сверх»: hyperostosis (hyper + osteon – «кость») – гиперостоз – патологическое разрастание неизмененной костной ткани;

  syn-, sym – «с», «вместе», «совместно»: synostosis (syn + osteon – «кость») – синостоз – соединение костей посредством костной ткани;

  mу(о) – корень слова, указывающий на отношение к мышцам: myologia (myo + logos – «слово», «учение») – миология – учение о мышцах;

  phys – корень слова, указывающий в анатомических терминах на отношение к чему-то растущему в определенном месте: diaphysis – диафиз (в остеологии) – средняя часть трубчатой кости.

  3. Дифтонги (диграфы)

  Кроме простых гласных , , , , , в латинском языке существовали также двугласные звуки (дифтонги) ае, ое, аи, ей. В классическую эпоху все они произносились с неслоговым вторым элементом. Позднее дифтонги ае и ое стали произноситься как один звук, т. е. превратились в монофтонги, изображаемые двумя буквами, – так называемые диграфы.

  Диграф ае читается как : vertebrae – позвонки, peritonaeum – брюшина.

  Диграф ое читается как , точнее, как немецкое o или французское ое: foetor – дурной запах.

  В большинстве случаев дифтонги ае и ое, встречающиеся в медицинских терминах, служили для передачи на латинском языке греческих дифтонгов ai и oi. Например: oedema – отек, oesophagus – пищевод.

  Если в сочетаниях ае и ое гласные относятся к разным слогам, т. е. не составляют дифтонга, тогда над е ставится знак разделения («) и каждый гласный произносится раздельно: diploё – диплоэ – губчатое вещество плоских костей черепа; аёr – воздух.

  Дифтонг au читается как : auris – ухо. Дифтонг еu читается как : ple’ura – плевра, neurocranium – мозговой череп.

  4. Особенности чтения согласных

  Принято двоякое чтение буквы «С с»: как или .

  Как читается перед гласными а, о, и, перед всеми согласными и в конце слова: caput – голова, головка костей и внутренних органов, cubitus – локоть, clavicula – ключица, crista – гребень.

  Как читается перед гласными е, i, у и диграфами ае, ое: cervicalis – шейный, incisure – вырезка, coccyngeus – копчиковый, coelia – брюшная полость.

  «Н h» читается как украинский звук или немецкий (haben): homo – человек, hnia’tus – щель, расщелина, humerus – плечевая кость.

  «К k» встречается очень редко, почти исключительно в словах нелатинского происхождения, в тех случаях, когда нужно сохранить звук перед звуками или : kyphosis – кифоз, kinetocytus – кинетоцит – подвижная клетка (слова греч. происхождения). Исключение: kalium (арабское) – калий и некоторые другие слова.

  «L l» принято читать всегда мягко, как во французском и немецком языках: labium – губа, lumbalis – поясничный, pelvinus – тазовый.

  «S s» имеет двоякое чтение – или . Как читается в большинстве случаев: sulcus – борозда, os sacrum – крестец, крестцовая кость; dorsum – спина, спинка, тыл. Как читается в положении между гласными: incisura – вырезка, vesica – пузырь. Удвоенное s читается как : fossa – яма, ossa – кости, processus – отросток. В положении между гласными и согласными m, n в словах греческого происхождения s читается как : chiasma – перекрест, platysma – подкожная мышца шеи.

  «X х» называется двойным согласным, так как он представляет звукосочетание : radix – корень, extremitas – конец.

  «Z z» встречается в словах греческого происхождения и читается как : zygomaticus – скуловой, trapezius – трапециевидный.

  5. Произношение буквосочетаний

  Буква «Q q» встречается только в сочетании с u перед гласными, и это буквосочетание читается как : squama – чешуя, quadratus – квадратный.

  Буквосочетание ngu читается двояко: перед гласными как , перед согласными – : lingua – язык, lingula – язычок, sanguis – кровь, angulus – угол.

  Сочетание ti перед гласными читается как : rotatio – вращение, articulatio – сустав, eminentia – возвышение.

  Однако ti перед гласными в сочетаниях sti, xti, tti читается как : ostium – отверстие, вход, устье, mixtio – смесь.

  6. Диграфы ch, ph, rh, th

  В словах греческого происхождения встречаются диграфы ch, рh, rh, th, являющиеся графическими знаками для передачи соответствующих звуков греческого языка. Каждый диграф читается как один звук:

  сh = ; рh = ; rh = ; th = : nucha – выя, chorda – хорда, струна, phalanx – фаланга; apophysis – апофиз, отросток; thorax – грудная летка, rhaphe – шов.

  Буквосочетание sch читается как : os ischii – седалищная кость, ischiadicus – седалищный.

  NB!

  Латинская транскрипция слов греческого происхождения зависит от звукобуквенных соответствий в латинском и греческом языках.

  7. Правила постановки ударения

  1. Ударение никогда не ставится на последнем слоге. В двусложных словах оно ставится на первом слоге.

  2. В трехсложных и многосложных словах ударение ставится на предпоследнем или третьем слоге от конца.

  Постановка ударения зависит от длительности предпоследнего слога. Если предпоследний слог долгий, то ударение падает на него, а если краткий, то ударение падает на третий слог от конца.

  Следовательно, для постановки ударения в словах, содержащих более двух слогов, необходимо знать правила долготы или краткости предпоследнего слога.

  Два правила долготы

  Долгота предпоследнего слога.

  1. Слог долгий, если в его составе имеется дифтонг: peritona’eum – брюшина, perona’eus – малоберцовый (нерв), dia’eta – диета.

  2. Слог долгий, если гласный стоит перед двумя или более согласными, а также перед двойными согласными х и z. Такая долгота называется долготой по положению. Например: colu’mna – колонна, столб, exte’rnus – внешний, labyri’nthus – лабиринт, medu’lla – мозг, мозговое вещество, maxi’lla – верхняя челюсть, metaca’rpus – пястье, circumfle’xus – огибающий.

  NB!

  Если гласный предпоследнего слога стоит перед сочетанием b, с, d, g, p, t с буквами l, r, то такой слог остается кратким: ve’rtebra – позвонок, pa’lpebra – веко, tri’quetrus – трехгранный. Сочетания ch, ph, rh, th считаются одним звуком и не создают долготы предпоследнего слога: chole’dochus – желчный.

  8. Правило краткости

  Гласный, стоящий перед гласным или буквой h, всегда краткий. Например: tro’chlea – блок, pa’ries – стенка, o’sseus – костный, acro’mion – акромиoн (плечевой отросток), xiphoi’deus – мечевидный, peritendi’neum – перитендиний, pericho’ndrium – надхрящница.

  NB!

  Имеются слова, к которым нельзя применить приведенные правила долготы и краткости слога. Это случается, когда за гласным предпоследнего слога следует только один согласный. В одних словах предпоследний слог оказывается кратким, в других – долгим. В таких случаях необходимо обратиться к словарю, где долгота предпоследнего слога условно обозначается надстрочным знаком (-), а краткость – знаком («).

  Кроме того, следует запомнить, что суффиксы прилагательных -al-, -ar-, -at-, -in-, -osвсегда долгие и, следовательно, ударные. Например: orbita’lis – глазничный, articula’ris – суставной, hama’tus – крючковатый, pelvi’nus – тазовый, spino’sus – остистый. Суффикс -ic– в прилагательных краткий и безударный: ga’stricus – желудочный, thora’cicus – грудной.