Молитва от блуда

 • Ко Гос­по­ду
 • Ко Пре­свя­той Бого­ро­ди­це, прп. Мака­рия Оптинского
 • Пре­по­доб­но­му Вита­лию Александрийскому
 • Свя­ти­те­лю Евфи­мию Нов­го­род­ско­му, чудотворцу
 • Пре­по­доб­но­му Иоан­ну Многострадальному
 • Пре­по­доб­но­му Иоан­ну Кущнику
 • Пре­по­доб­но­му Мар­ти­ни­а­ну Кесарийскому
 • Пре­по­доб­но­му Мои­сею Угрину
 • Муче­ни­кам Галак­ти­о­ну и Епистимии
 • Пре­по­доб­ной Марии Египетской
 • Пре­по­доб­ной Сар­ре Египетской
 • Молит­ва муче­ни­це Фома­и­де Египетской
 • Пре­по­доб­ной Таи­сии Египетской
 • Всем свя­тым и бес­плот­ным Небес­ным Силам

Молитва ко Господу

Аудио:

Бо́же Вседержи́телю, всю тва́рь прему́дростию созда́вый, мене́, па́дшаго мно́гими согреше́ньми, Твое́ю воздви́гни руко́ю: пода́ждь ми Твою́ по́мощь, и сподо́би мя от мирски́х свободи́тися искуше́ний, от диа́вольских сете́й, и от плотски́х похоте́й. Умилосе́рдися и про­сти́ ми вся, ели́ка Ти согреши́х во вся дни живо­та́ мое­го́; пома́жи ду́шу мою́ еле́ем благода́ти и щедро́т Единоро́днаго Сы́на Тво­е­го́, Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, с Ним же Тебе́ и Свято́му Ду́ху подоба́ет вся́кая сла́ва во ве́ки. Ами́нь.

* * *

Молитва ко Пресвятой Богородице, прп. Макария Оптинского

Икона Богородицы Ахтырская
Аудио:

О, Ма́ти Го́спода мое­го́ Твор­ца́, Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чисто­ты́. О Богороди́тельнице! Ты ми помо­зи́, немощству́ющему плотско́ю стра́стию и боле́зненну су́щу, еди́но бо с Тобо́ю Тво­е­го́ Сы́на и Бо́га име́ю заступле́ние. Ами́нь.

* * *

Молитва преподобному Виталию Александрийскому

(Пре­по­доб­ный Вита­лий зани­мал­ся обра­ще­ни­ем блудниц)

Преподобный Виталий Александрийский

Аудио:

О, свяще́нная гла­во́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Вита́лие, не забу́ди убо́гих твои́х до кон­ца́, но помина́й нас все­гда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помя­ни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не пре­мол­чи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Хри­сту́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть все­гда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испро­си́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от зем­ли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Хри­сту́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь преподобному, глас 81

Аудио:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Вита́лие, дух твой.

Пере­вод: В тебе, отче, точ­но сохра­ни­лось то, что в нас по Божию обра­зу: ибо взяв свой крест ты после­до­вал за Хри­стом, и делом учил пре­не­бре­гать пло­тью, как пре­хо­дя­щей, забо­тить­ся же о душе, тво­ре­нии бес­смерт­ном. Пото­му и раду­ет­ся с Анге­ла­ми, пре­по­доб­ный Вита­лий, дух твой.

Кондак преподобному, глас 22

Аудио:

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся,/ и непреста́нные моли́твы/ я́ко копие́ вручи́в кре́пко,/ пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния./ Вита́лие, о́тче наш,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Чисто­той душев­ной с Божи­ей помо­щью воору­жив­шись, и непре­стан­ные молит­вы, как копье взяв креп­ко, низ­ло­жил ты бесов­ские опол­че­ния, Вита­лий, отче наш, моли непре­стан­но о всех нас.

Величание преподобному1

Аудио:

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Вита́лие, и чтем святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче А́нгелов.

* * *

Молитва святителю Евфимию Новгородскому, чудотворцу

(Евфи­мий обла­дал бла­го­дат­ным даром избав­лять от плот­ской страсти)

Аудио:

О́тче святи́телю Евфи́мие! Ты от ю́ности тво­ея́ Хри­ста́ возлюби́л еси́, и благода́тию Его́ укрепля́ем, вся плотска́я мудрова́ния умертви́л еси́, чи́стым же житие́м и кро́тким нра́вом Го́сподеви угоди́л еси́, и по благода́ти Его́ на престо́ле святи́тельства подвиза́яся, яви́лся еси́, па́стве Христо́ве Вели́каго Новогра́да па́стырь до́брый, ду́шу твою́ о ста́де твое́м полага́яй. Те́мже и по сме́рти твое́й просла́ви тя Пастыренача́льник Христо́с подая́нием чуде́с, от тебя́ истека́ющих, о́браз доброде́тельнаго жития́ в тебе́ нам показу́я. Те́мже и аз гре́шный и уны́лый, к ра́це моще́й твои́х припа́дая, молю́ся тебе́ усе́рдно: да́ждь ми ру́ку по́мощи, воздви́гни мя моли́твами твои́ми из глу­би­ны́ грехо́вныя: се бо волна́ми страсте́й плотски́х и ины́ми тьмочи́сленными жите́йскими треволне́нии обурева́юся. Бу́ди у́бо мне многогре́шному те́плый ко Хри­сту́ предста́тель и моли́твенник, да и аз, от потопле́ния грехо́внаго изба́влен, ко приста́нищу непоро́чнаго жития́ благода́тию Христо́вою дости́гну, и чи́стым житие́м просла́влю Спаси́теля мое­го́, кро́вию Свое́ю мене́ искупи́вшаго: и та́ко жития́ сконча́в, полу­чу́ жи́знь ве́чную во Ца́рствии Небе́снем, иде́же сла́вится Пречестно́е и Великоле́пое И́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и вове́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва преподобному Иоанну Кущнику

(Пре­по­доб­ный Иоанн сам про­вел шесть лет в страш­ной борь­бе с тос­кою по родине и о сво­их родителях.)

Преподобный Иоанн Кущник

Кондак, глас 23

Аудио:

Вы́шних улучи́ти, прему́дре, жела́я,/ до́лу кра́сных, му́дре, преоби́дел еси́/ и, Хри­сту́ обнища́вшему сообнища́в,/ ра́дуяся, после́довал еси, Иоа́нне./ К Нему́ же приле́жно не преста́й моля́ся о всех нас.

Выс­ше­го достичь желая, пре­муд­рый, ты с муд­ро­стью пре­зрел низ­шие, зем­ные бла­га и Хри­сту обни­щав­ше­му (2Кор.8:9), сам обни­щав, раду­ясь, после­до­вал, Иоанн. К Нему же не пере­ста­вай усерд­но молить­ся обо всех нас.

Ин кондак, глас 33

Аудио:

Уклони́лся еси́ жите́йского треволне́ния,/ и к приста́нищу Боже́ственному упра́вил еси́, блаже́нне, ше́ствия своя́,/ и источи́л еси́ исцеле́ния, я́ко струи́,/ ве́рою и любо́вию, Иоа́нне, к тебе́ притека́ющим и вопию́щим:/ предста́ни в День Суда́ восхваля́ющим светоно́сную па́мять твою́, о́тче,/ и страсте́й и мук изба́ви.

Ты избе­жал житей­ских бурь и к при­ста­ни­щу Боже­ствен­но­му напра­вил путь свой, бла­жен­ный, и исто­чил исце­ле­ния, как пото­ки, с верой и любо­вью, Иоанн, к тебе при­хо­дя­щим и взы­ва­ю­щим: «Защи­ти в День Суда про­слав­ля­ю­щих све­то­нос­ную память твою, отче и избавь от мук и страданий».

* * *

Молитва преподобному Мартиниану Кесарийскому

(Когда блуд­ни­ца под видом стран­ни­цы при­шла к Мар­ти­ни­а­ну, он сто­ял на рас­ка­лен­ных углях, пока не погас­ла в нем плот­ская похоть. Что­бы избе­жать соблаз­на жен­ско­го, он стран­ство­вал из места в место.)

Кондак, глас 24

Аудио:

Я́ко подви́жника благоче́стия иску́сна,/ и страда́льца произволе́нием честна́го,/ и пусты́ни жи́теля и все́льника,/ в пе́снех досто́йно восхва́лим Мартиниа́на присночестна́го:// той бо зми́я попра́.

Как испы­тан­но­го подвиж­ни­ка бла­го­че­стия, и почтен­но­го доб­ро­воль­но­го муче­ни­ка, жите­ля пусты­ни опыт­но­го, в молит­вен­ных пес­но­пе­ни­ях по досто­ин­ству про­сла­вим Мар­ти­ни­а­на все­гда почи­та­е­мо­го, ибо он змея (диа­во­ла) сокрушил.

Икос

От коне́ц да́же до коне́ц про́йде веща́ние кра́сных доброде́телей и Боже́ственных по́двиг твои́х: мла́д сы́й во́зрастом, в пусты́нях возжела́л еси́ пожи́ти, пе́ния Хри­сту́, псал­мы́ и моли́твы воспуща́я при́сно: де́нь же и но́щь возраста́я в боле́знех и слеза́х, чи́сте житие́ твое́ сконча́л еси́ и, му́дре, злонача́льнаго посрами́л еси́, ты́ бо зми́я попра́л еси́.

* * *

Молитвы преподобному Моисею Угрину

(Мои­сей был пле­нен коро­лем Поль­ским, затем выкуп­лен знат­ною ляхи­нею, кото­рая пле­ни­лась им и тре­бо­ва­ла от Мои­сея вза­им­ной стра­сти, но пра­вед­ный муж не изме­нил сво­ей бла­го­че­сти­вой жиз­ни. Ляхи­ня из мести поса­ди­ла его в яму, мори­ла голо­дом, еже­днев­но сек­ла его, затем осу­ди­ла его быть евну­хом и с бес­че­сти­ем изгна­ла его.)

Преподобный Моисей Угрин

Молитва 1‑я

Аудио:

О, пречу́дный и Богоно́сный о́тче Моисе́е, изря́дный уго́дниче Христо́в и вели́кий чудотво́рче, к тебе́ смире́нно припа́даем и мо́лимся: да́ждь нам бы́ти прича́стниками люб­ве́ тво­ея́ к Бо́гу и бли́жнему, помо­зи́ нам твори́ти во́лю Госпо́дню в про­сто­те́ се́рдца и смире́нии, за́поведи Госпо́дни соверша́ти непогреши́тельно, при́зри благоутро́бно на вся́кую ду́шу ве́рных твои́х чти́телей, ми́лости и по́мощи тво­ея́ и́щущих.
Ей, всеблаги́й уго́дниче Бо́жий, услы́ши нас, моля́щихся тебе́, и не пре́зри нас, тре́бующих тво­е­го́ заступле́ния и досто́йную песнь тебе́ принося́щих, тебе́ ублажа́ем, о́тче Моисе́е, тя воспева́ем, чисто­ты́ свети́льниче, прославля́юще ми́лостиваго Бо́га, во Святе́й Безнача́льней Тро́ице сла́вимаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

Аудио:

Преподо́бне о́тче Моисе́е! Воз­зри́ на на́с ми́лостивно и к зем­ли́ приве́рженных воз­ве­ди́ к высо­те́ небе́сней. Ты́ горе́ на небе­си́, мы́ на зем­ли́ ни́зу, уда­ле­ны́ от тебе́, не толи́ко ме́стом, ели́ко грех­ми́ свои́ми и беззако́нии, но к тебе́ прибега́ем и взыва́ем: наста́ви на́с ходи́ти путе́м твои́м, вра­зу­ми́ и руково́дствуй. Вся́ твоя́ свята́я жи́знь бы́сть зерца́лом вся́кия доброде́тели. Не преста́ни, уго́дниче Бо́жий, о на́с вопия́ ко Го́споду. Испро­си́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́р Це́ркви Его́, под зна́мением кре­ста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посра­ми́ на́с, к тебе́ с ве́рою притека́ющих.
Вси́ правосла́внии христиа́не, твои́ми чуде­сы́ испо́лненнии и ми́лостьми облагоде́тельствованнии, испове́дуют тя́ бы́ти сво­е­го́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и и́хже отце́м всепомоществова́л еси́, не отри́ни и на́с, ча́д и́х, стопа́ми и́х к тебе́ ше́ствующих. Предстоя́ще всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: при­и­ми́ моле́ния на́ша и воз­не­си́ и́х на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менную в ну́ждех на́ших по́мощь. Укре­пи́ на́ше малоду́шие и утвер­ди́ на́с в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся́ блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми.
О, превели́кий уго́дниче Бо́жий! Все́м на́м, с ве́рою притека́ющим к тебе́, помо­зи́ предста́тельством твои́м ко Го́споду, и все́х на́с упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т на́ш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты́ ра́достно во труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я

Аудио:

О, свяще́нная гла­во́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Моисе́е, не забу́ди убо́гих твои́х до кон­ца́, но помина́й на́с все­гда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помя­ни́ ста́до твое́, е́же са́м упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти ча́д твои́х. Моли́ за ны́, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не пре­мол­чи́ за ны́ ко Го́споду, и не пре́зри на́с, ве́рою и любо́вию чту́щих тя́.
Помина́й на́с недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о на́с ко Хри­сту́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бы́сть благода́ть за ны́ моли́тися. Не мни́м бо тя́ су́ща ме́ртва, а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от на́с, но и по сме́рти жи́в сы́й пребыва́еши. Не отступа́й от на́с ду́хом, сохраня́я на́с от стре́л вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю на́ш до́брый.
А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима е́сть все­гда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще у́бо тя́ вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о на́с Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе ду́ш на́ших, и испро­си́ на́м вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от зем­ли́ на не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Хри­сту́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Мученикам Галактиону и Епистимии

(Когда свя­то­го Галак­ти­о­на взя­ли на муче­ния, его неве­ста Епи­сти­мия доб­ро­воль­но при­со­еди­ни­лась к нему, что­бы до кон­ца раз­де­лить с ним чашу страданий.)

Тропарь, глас 41

Аудио:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х вен­цы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спа­си́ ду́ши на́ша.

Муче­ни­ки Твои, Гос­по­ди, подви­гом сво­им вен­цы нетлен­ные полу­чи­ли от Тебя, Бога наше­го; ибо они, имея силу Твою, мучи­те­лей низ­ло­жи­ли, сокру­ши­ли и демо­нов немощ­ные дер­зо­сти. По молит­вам их, Хри­сте Боже, спа­си души наши.

Тропарь мученику, глас 41

Аудио:

Му́ченик Твой, Го́споди, Галактио́не,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокру­ши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спа­си́ ду́ши на́ша.

Муче­ник Твой, Гос­по­ди, Галак­ти­он подви­гом сво­им венец нетлен­ный полу­чил от Тебя, Бога наше­го; ибо он, имея силу Твою, мучи­те­лей низ­ло­жил, сокру­шил и демо­нов немощ­ные дер­зо­сти. По молит­вам его, Хри­сте Боже, спа­си души наши.

Кондак мученику, глас 65

Аудио:

Звез­да́ све́тлая яви́лся еси́,/ непреле́стная ми́рови,/ Со́лнца Хри­ста́ возвеща́ющи,/ заря́ми твои́ми страстоте́рпче Галактио́не,/ и пре́лесть погаси́л еси́ всю:/ нам же подае́ши свет,// моля́ся непреста́нно о всех нас.

Звез­дою свет­лой, не обман­чи­вой явил­ся ты миру, солн­це – Хри­ста – воз­ве­щая сия­ни­ем тво­им, стра­сто­тер­пец Галак­ти­он, и все обо­льще­ние уга­сил, нам же пода­ешь свет, молясь непре­стан­но о всех нас.

Величание мученику5

Аудио:

Велича́ем тя, страстоте́рпче святы́й Галактио́не, и чтем честна́я страда́ния твоя,́ и́же за Хри­ста́ претерпе́л еси́.

Тропарь мученице, глас 46

Аудио:

А́гница Твоя́, Иису́се, Епистимие/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Жени­ше́ мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и страж­ду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю,/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, при­и­ми́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́.// Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спа­си́ ду́ши на́ша.

Агни­ца Твоя, Иису­се, Епи­сти­мия взы­ва­ет гро­мо­глас­но: «Тебя, Жених мой, люб­лю, и, Тебя ища, стра­даю, и рас­пи­на­юсь и погре­ба­юсь с Тобою в Тво­ем кре­ще­нии, и терп­лю муки за Тебя, да цар­ствую в Тебе, и уми­раю за Тебя, что­бы и жить с Тобою; но, при­ми меня как жерт­ву непо­роч­ную, с любо­вью при­не­сен­ную Тебе!» По хода­тай­ствам ее, как Мило­сти­вый, спа­си души наши.

Кондак мученице, глас 26

Аудио:

Храм Твой всечестны́й,/ я́ко цель­бу́ душе́вную обре́тше, вси ве́рнии/ велегла́сно вопие́м ти:/ де́во му́ченице Епи­сти­мие, великоимени́тая,// Хри­ста́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Храм твой все­свя­щен­ный обре­тя, как исце­ле­ние для душ, все мы, вер­ные, гро­мо­глас­но взы­ва­ем тебе: «Дева муче­ни­ца Епи­сти­мия, чье имя слав­но, Хри­ста Бога моли непре­стан­но о всех нас!»

* * *

Молитва преподобной Марии Египетской

(Мария поки­ну­ла сво­их роди­те­лей и ушла из Егип­та в Алек­сан­дрию. Там она лиши­лась сво­е­го цело­муд­рия и пре­да­лась без­удерж­но­му и нена­сыт­но­му любо­де­я­нию, но затем пока­я­лась и после дол­гих молитв отпра­ви­лась в путь за Иор­дан, в пусты­ню, где она про­ве­ла 47 лет, и Гос­подь про­стил ей гре­хи её.)

Преподобная Мария Египетская

Аудио:

О, вели́кая Христо́ва уго́днице, преподо́бная Мари́е! На Небе­си́ Престо́лу Бо́жию предстоя́щи, на зем­ли́ же ду́хом люб­ве́ с на́ми пребыва́ющи, име́ющи дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ спа­сти́ рабы́ Его́, к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испро­си́ нам у Великоми́лостиваго Влады́ки и Го́спода ве́ры непоро́чное соблюде́ние, градо́в и ве́сей на́ших утвержде́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, скорбя́щим – утеше́ние, неду́гующим – исцеле́ние, па́дшим – возста́ние, заблу́ждщим – укрепле́ние, в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, сирота́м и вдови́цам – заступле́ние и отше́дшим от сего́ жития́ – ве́чное упокое́ние, всем же нам в де́нь стра́шнаго Суда́ одесну́ю стра­ны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный глас Судии́ ми́ра услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Мое­го́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра, и та́мо пребыва́ния во ве́ки получи́ти. Ами́нь.

* * *

Молитва преподобной Сарре Египетской

(Бла­жен­ная Сар­ра под­ви­за­лась в Еги­пет­ской пустыне при­мер­но в V веке. О ней рас­ска­зы­ва­ют, что она в тече­ние 13 лет пре­тер­пе­ва­ла бесов­ское иску­ше­ние блуд­ны­ми помыс­ла­ми. При этом Сар­ра нико­гда не моли­лась, что­бы эта брань кон­чи­лась, но, напро­тив, еще боль­ше пре­да­ва­лась подви­гу и стра­ху Божию, повто­ряя: «Гос­по­ди, дай мне силы!» Одна­жды, когда иску­ше­ние уси­ли­лось, свя­тая вышла на крыль­цо сво­ей кельи. Тогда дух блу­да явил­ся ей в телес­ном обли­чье и ска­зал: «Ты, Сар­ра, побе­ди­ла меня». Она отве­ча­ла: «Тебя побе­ди­ла не я, а мой Учи­тель Христос».)

Тропарь преподобной, глас 87

Аудио:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Са́рре, дух твой.

В тебе, матерь, точ­но сохра­ни­лось то, что в нас по Божию обра­зу: ибо, взяв свой крест, ты после­до­ва­ла за Хри­стом, и делом учи­ла пре­не­бре­гать пло­тью, как пре­хо­дя­щей, забо­тить­ся же о душе, тво­ре­нии бес­смерт­ном. Пото­му и раду­ет­ся с Анге­ла­ми, пре­по­доб­ная Сар­ра, дух твой.

Кондак, глас 27

Аудио:

За любо́вь Госпо́дню преподо́бная,/ поко́я жела́ние возненави́дела еси́,/ поще́нием дух твой просвети́вши:/ кре́пко бо зве́ри победи́ла еси́;/ но моли́твами твои́ми// проти́вных шата́ние разори́.

Ради люб­ви ко Гос­по­ду, пре­по­доб­ная, ты жела­ние покоя воз­не­на­ви­де­ла, постом дух твой про­све­тив, ибо муже­ствен­но побе­ди­ла зве­рей; но молит­ва­ми тво­и­ми и вос­ста­ния на нас про­тив­ни­ков расстрой.

* * *

Молитва мученице Фомаиде Египетской

Мученица Фомаида Александрийская (Египетская)

Аудио:

О, всехва́льная му́ченице Фомаи́до! За чисто­ту́ супру́жества да́же до кро́ве подвиза́вшися и целому́дрия ра́ди ду́шу свою́ положи́вши, досто́йна пред Го́сподем обрела́ся еси́, во е́же в ли́це преподо́бных дев почте́нней тебе́ бы́ти. Услы́ши нас моля́щихся тебе́: и я́коже дре́вле бори́мии от пло́ти цели́тельницу тя име́яху, по дарова́нней тебе́ от Бо́га благода́ти, си́це и ны́не прибега́ющим ко предста́тельству тво­е­му́ пода́ждь отра́ду и свобожде́ние от плотски́я бра́ни, и целому́дренное житие́ и незазо́рное в супру́жестве и де́встве пребыва́ние твои́ми богоприя́тными моли́твами всем исхода́тайствовати потщи́ся, я́ко да теле­са́ на́ша храм живу́щаго в нас Свята́го Ду́ха бу́дут. О, преизбра́нная в жена́х и ве́рная рабо́ Христо́ва! Помо­зи́ нам, да не поги́бнем со страстьми́ и похотьми́ на́шими, но да упра́вимся умо́м на́шим и укрепи́мся се́рдцем на́шим во вся́ком благоче́стии и чисто­те́, сла́вяще твою́ по́мощь и предста́тельство, благода́ть же и ми́лость Триеди́наго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва всем святым и бесплотным Небесным Силам8

Аудио:

Бо́же святы́й и во святы́х почива́яй, трисвяты́м гла́сом на Небе­си́ от А́нгел воспева́емый, на зем­ли́ от челове́к во святы́х Свои́х хва́лимый: да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом коему́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва, и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й Святе́й о́вы Апо́столы, о́вы проро́ки, о́вы же благове́стники, о́вы па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи. Тебе́ Само­му́ де́йствующему вся во всех, мно́зи соверши́шася, святи́и в кое́мждо ро́де и ро́де, разли́чными благоде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и к Тебе́ нам о́браз до́брых по́двигов свои́х оста́вивше, в ра́дости преше́дшии, гото́ви, в нем же са́ми искуше́ни бы́ша, и нам напа́ствуемым помога́ти. Сих святы́х всех воспомина́я и их богоуго́дное похваля́я житие́, Тебе́ Сама́го, в них де́йствовавшаго, восхваля́ю, и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́руя, приле́жно молю́ Тя, Свя́те святы́х, даждь ми гре́шному после́довати их уче́нию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию, Небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́ляще Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

Боже свя­той и во свя­тых почи­ва­ю­щий, три­свя­той пес­нью на небе­сах Анге­ла­ми вос­пе­ва­е­мый, на зем­ле людь­ми во свя­тых Тво­их церк­вях сла­ви­мый, дав­ший Свя­тым Тво­им Духом бла­го­дать, каж­до­му по мере даро­ва­ния Хри­сто­ва, и ею поста­вив­ший Церк­ви Тво­ей свя­той Апо­сто­лов, про­ро­ков, бла­го­вест­ни­ков, пас­ты­рей и учи­те­лей. У Тебя Само­го, дей­ству­ю­ще­му всем во всех, есть мно­же­ство свя­тых в каж­дом роде, раз­лич­ны­ми доб­ро­де­те­ля­ми бла­го­уго­див­ших Тебе, и оста­вив­ших нам при­мер доб­рых подви­гов ради Тебя, в веч­ное бла­жен­ство пере­шед­ших и гото­вых помо­гать нам в борь­бе с напа­стя­ми, кото­ры­ми сами иску­ша­е­мы были. Этих свя­тых всех вспо­ми­ная, и их бого­угод­ное сла­вя житие, Тебя Само­го, через них дей­ство­вав­ше­го, вос­хва­ляю, и веруя, что их доб­ро­де­те­ли – Твои даро­ва­ния, при­леж­но молю Тебя, Свя­той свя­тых, дай мне греш­но­му после­до­вать их уче­нию, наи­бо­лее же Тво­ей все­де­я­тель­ной бла­го­да­тью удо­сто­ить­ся с ними небес­ной сла­вы и вос­сла­вить пре­свя­тое имя Твое, Отца и Сына и Свя­то­го Духа во веки. Аминь.

См. так­же: БЛУД

От редакции. Многие православные не знают, как справляться со своей сексуальностью. Поэтому при встрече с ней бросаются из крайности в крайность – от болезненного переживания своей плохости и невротической невозможности вступить в интимные отношения в браке к выводу о нормальности любых путей реализации своей сексуальности – включая рукоблудие и гомосексуальные отношения. К выводу о нормальности люди часто приходят после долгих лет безуспешной борьбы и понимания, что эта борьба и мысль о своей плохости не приближает их к Богу. Мы публикуем это свидетельство в помощь тем, кто измучен этой борьбой – в надежде, что оно поможет им найти царский путь по-настоящему христианских отношений со своей сексуальностью, без упомянутых выше крайностей.

Дивны дела Твои, Господи!

1

Случай, о котором пойдет речь, произошел несколько лет назад. Это была третья консультация с клиентом (назовем его Максим), и между нами уже сложилась атмосфера тепла и доверия, заботы и безопасности. Так бывает не всегда, но в отношениях с Максимом доверие росло довольно быстро.

Клиент – молодой мужчина, программист, воспитанный, с высоким интеллектом и многоэтажной рефлексией (удерживает большие блоки информации, плохо соотносящиеся с чувствами) – преодолевая стыд и смущение, похоже, хочет начать говорить о проблеме, которая его сильно беспокоит. Но пока мы говорим о каких-то еще немаловажных проблемах, коих, очевидно, всегда больше, чем одна. «И что-то просится наружу».

Но обратимся немного к началу.

«Терапия отношениями»

На первой встрече Максим боялся заговорить о своей самой постыдной, как ему кажется, проблеме. Страх осуждения, отвержения, неприятия. Выяснилось, что он в принципе может открываться лишь тогда, когда уверен, что в отношениях с собеседником есть что-то большее, чем то ужасное, что он скажет о себе. То есть если есть уверенность, что обнажение не разрушит отношения, тогда можно рискнуть. А пока страшно (1).

На второй встрече я, ощущая затянувшееся хождение «вокруг да около», позволила себе высказать предположение, что, возможно, часть болезненных переживаний клиента как-то связаны с сексуальной сферой. Уже было известно, что у Максима есть девушка, они встречаются несколько месяцев, она тоже верующая. Вопрос оказался точным, атмосфера консультации резко сменилась с вяло-пустоватой на энергично-наполненную. Максим как будто ждал такого вопроса как помощи, чтобы начать говорить «о самом страшном», потому что сам решиться не мог. В конце второй консультации он озвучил свою проблему. Это – рукоблудие. Старательная борьба, воздержание, порой долгие перерывы, а потом опять «срыв». И после этого жгучее чувство вины, ощущение собственной плохости и ужасности, потоки самообвинений и т. п. Я несколько удивлена: это и есть то самое страшное, о чем Вы боялись сказать на первой встрече? Ответ утвердительный. Обоим «полегчало».

Борьба, победы и поражения

На третьей консультации Максим настоял на том, чтобы говорить об обозначенной проблеме. Он описывает разные способы борьбы с ней. Больше всего это похоже на то, как будто один подросток (та часть души, которая испытывает влечение) задирает другого (того, кто хочет побороть страсть) и второй, хотя боится и хочет заплакать, делает вид, что с бравадой готов принять вызов, мол, давай-давай, ударь еще, посмотрим, на что ты способен, я выдержу. Но в итоге он терпит поражение – битва опять проиграна. И тогда наступает всепоглощающее недовольство собой, самоуничижение и самоукорение, злость на себя и порой на Бога, иногда – сомнения в Его существовании (ведь молился, а Он не помог, может быть, Его вообще нет?). В те разы, когда битву получается выиграть, не удается избежать самодовольства от ощущения своей силы и победы. Должен быть сильным, должен держать себя в руках, а свое тело – в узде, нельзя позволять ему владеть тобой, ведь это серьезнейшее поражение, падение на уровень животного – таковы убеждения клиента.

И вроде бы неплохие убеждения. Но уж очень много в этих переживаниях надрыва, войны, своего рода зацикленности. Мне вспомнились слова одного покойного священника: «Что ты носишься со своим грехом, как белка с орехом?» – имелась в виду белка из мультфильма «Ледниковый период». «Да, ношусь», – грустно вздыхает Максим и продолжает говорить о проблеме.

За все благодарите (1 Фес 5:18)

По мере слушания мне пришла идея предложить клиенту благодарить Бога. Но за что именно? – крутилось у меня в голове, – за что конкретно? В процессе внутреннего поиска предмета благодарения стали рождаться примерно такие слова молитвы, которую хотелось предложить собеседнику: «Господи, я благодарю Тебя за эту ситуацию, когда я опять встречаюсь со своим бессилием. Ты видишь, что я опять испытываю эти ощущения и ничего не могу с ними поделать, хотя чего только не пробовал, как только не боролся. Может быть, Ты даешь мне эту ситуацию, чтобы я, наконец, увидел свою слабость, свою малость, когда я сам не могу ничего. И тогда я смогу искренне взывать к Тебе о помощи, потому что когда я думаю, что могу справиться, то моя молитва о помощи оказывается лицемерной. Упованием на себя я мешаю действовать Тебе. Благодарю Тебя за эту встречу с моей слабостью, за помощь осознать свое бессилие и прошу Тебя – Ты Сам приди в эту ситуацию и сделай что-нибудь, потому что я не могу».

В конце консультации, среди прочего, начинаю озвучивать свое предложение о молитве-благодарении. Мой мотив – предложить благодарить за ситуацию встречи с бессилием, признать свою немощь, что было бы противоположно войне, истерике, надрыву, которых у Максима очень много. Прежде чем начать говорить о таких достаточно интимных вещах как искренняя молитва, мне важно было помолиться про себя, попросить Бога присутствовать в этом разговоре и вести его.

2

Святой Дух – Тот, Кто наставляет нас

И вот, совершенно неожиданно для меня, когда я открыла рот и начала говорить о благодарении, вырвались слова о том, что, может быть, стоит попробовать благодарить Бога за сами эти сексуальные ощущения, за свою природу как таковую. Сначала я немного смутилась и была сильно удивлена сказанному, потому что мысли такой у меня вообще не было. Но увидела в ответ сильное оживление и радость на лице Максима. Он как будто жадно схватился за эти слова как за что-то особенно важное для него сейчас. Далее я все же высказала идею о благодарении за слабость и проч. – по «заготовке» (зря, что ли, я ее вынашивала). В итоге тема благодарения разделилась на две линии, одна из которых оказалась принципиально значимой для клиента – благодарение за свое тело, данное Творцом, и за различные его части и проявления. Нам вспомнились слова ап. Павла о важности разных частей тела (1 Кор., глава 12). Благодарение за сексуальность как дар, благодарение за устроение своей природы.

По ощущениям (моим и клиента) именно этот момент был самым важным за три встречи. Я «ляпнула», неожиданно для себя, но именно это оказалось принципиально значимым, дало новый разворот терапии, запустило в клиенте важные процессы переосмысления своей ситуации, представлений о себе и отношений с Богом.

Путь из фарисеев в мытари

Поздно вечером в тот день, когда тело уже почти засыпало на одре своем после трудового дня, мне пришло желание помолиться о Максиме (таковое бывает нечасто, я не молюсь старательно за всех клиентов). Памятуя об опыте консультации с ее неожиданностями, я решила довериться этому желанию и все же встать, хотя все мои намерения были уже направлены на сон. Молитва была посвящена благодарности Богу за эту удивительную встречу, а также просьбам, чтобы Он вошел в ситуацию Максима, в его жизнь, дал ему возможность услышать Его мнение по поводу мучающих его вопросов, дал возможность клиенту увидеть себя и свою ситуацию глазами Бога. В голову приходили мысли о любви Бога к этому молодому мужчине – вроде бы банальные, но как-то особым образом живо звучащие в контексте конкретной ситуации конкретного человека, о котором была молитва…

И в какой-то момент в процессе молитвенных размышлений и вопрошаний о Максиме было открыто Евангелие – Лк 18:13 – «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!». Ага, о мытаре и фарисее, – подумалось в ту ночь усталому психологу, – а ведь как много мы говорили, по сути, о фарисействе в жизни клиента, которое особенно проявляется в требованиях к себе и отчасти в идеальном образе себя. Гордость, когда удается победить, упование на свои силы, война и надрыв, требование быть сильным, управляющим, контролирующим, соответствующим нормам и правилам – всему этому так хотелось противопоставить спокойное смирение, без истерики, с адекватным взглядом на себя перед лицом Любви, а не перед лицом невротизированных субличностей, которые могут только обвинять и осуждать. И голоса которых, кстати, люди нередко принимают за голос совести. Хотя даже святой Никодим Святогорец пишет: «погрешают те, которые почитают добродетелью чрезмерную печаль, бывающую у них после учинения греха, не разумея, что это происходит у них от гордости и самомнения, утверждающихся на том, что они слишком много надеются на себя и на силы свои. Видя же теперь из опыта своего падения, что в них нет никакой силы, они изумляются, как встречающие нечто неожиданное, мятутся и малодушествуют, ибо видят падшим и простертым на земле тот самый истукан, т. е. себя самих, на который возлагали все свои чаяния и надежды. Но этого не бывает со смиренным, который на Единого Бога уповает, ничего решительно доброго не чая от себя самого».

Не могу молчать!

Я написала Максиму письмо с предложением поразмышлять над притчей о мытаре и фарисее (Лк, 18 глава), где мытарь осознает свою немощь и смиряется, а фарисей гордится своей правильностью. И фарисей тысячу раз молодец, у него нет таких грехов, как у мытаря, но сказано, что «сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот», а в одном из переводов: «этот пошел в дом свой оправданным, а не тот» (Лк 18:14). Также в письме было напоминание о том, что «Бог любит Вас независимо от того, делаете Вы что-то или нет». И еще я привела рассказ об одной святой, которая очень сокрушалась о своих грехах и считала, что она недостойна идти причащаться, но Бог ответил ей, что Его не так расстраивают ее грехи, как то, что она не хочет быть с Ним. Я высказала предположение, что, может быть, стоит сместить фокус с борьбы на движение к смирению и позволять Богу себя любить, а также предложила помолиться вместе.

3

Блудница омывает ноги Христа

Для читателя хочу уточнить, что я ни в коем случае не проповедую, что всем надо заниматься самоудовлетворением. Тем более что кроме греховного аспекта (который я не отрицаю – чтобы не быть неправильно понятой), особенно если речь идет о зависимости, это еще и психологически неоднозначная практика, потенциально мешающая центрации на другом – на любимом человеке, а также нередко ведущая к ощущению душевной опустошенности. Подробнее – тема отдельной статьи, однако есть немало публикаций на эту тему (в частности, работы Зеньковского).

Есть немало свидетельств о том, какие серьезные изменения происходят в духовной жизни, когда человек начинает благодарить. По слову апостола «за все благодарите» (1 Фес 5:18), «ибо такова о вас воля Божия». Позиция благодарения выводит нас на иной уровень отношений с Богом по сравнению, например, с позицией «дай».

Благодарность за данную Богом сексуальность – не повод заниматься рукоблудием, а способ выйти на новый уровень отношений с Богом и со своей сексуальностью, в том числе чтобы может быть направить эту энергию в продуктивное, например, творческое русло. Протоиерей Василий Зеньковский замечательно описал, что принятие сексуальности дает доступ к тому, чтобы из «половой» ее претворить в «энергию пола», ресурс полноценной мужественности.

Ответ Максима

«Спасибо Вам огромное, что позволили через переписку побыть и в терапии, и в человеческом, в т. ч. духовном общении… Ваши слова не воспринимались как проповедь, скорее, я теперь с тоской/надеждой/трепетом чувствую утраченную живую веру и, пожалуй, вижу послание Бога в том, о чем Вы говорите. Это очень сильно. Про принятие Богом, любовь, мое смирение – я думал об этом всем, но с Вами как-то прочувствовал это и испытываю теперь «к настоящему притяжение». Про совместную молитву – да, было бы здорово, спасибо!»

Еще Максим приложил стихотворение Вознесенского, из которого мне особенно запомнилось второе четверостишие:

Будто послушник хочет к Господу,

ну а доступ лишь к настоятелю —

так и я умоляю доступа

без посредников к настоящему.

Мне очень хочется, чтобы этот молодой человек прорвался таки к Живому Богу, «без посредников к настоящему».

Последние заметки: христоцентричность и грехоцентричность

Очень важно, на чем (или на Ком) я центрируюсь, куда уходят мои силы и время, а в пределе – жизнь. Идеи борьбы с грехом могут превратиться в почти навязчивый культ, где под видом благочестия и аскетики кормится желание стать чистеньким и хорошим, а лучше – стерильным, чтобы что? Чтобы избавиться от ядовитого чувства вины, поставить галочку, что я молодец? Чтобы заслужить любовь Бога? Но мы забываем одну очень важную вещь: Бог меня УЖЕ любит, любит бесконечно и безусловно, даже в тот момент, когда я делаю грех. В это бывает трудно поверить, т. к. нам в принципе бывает трудно поверить, что меня, такого, какой я есть на самом деле, можно любить.

Я не хочу сказать, что греху в себе надо говорить «да». При этом важно отделять себя от греха, не забывать, что я не равно то, что я делаю. Иначе все то время, которое я трачу на невротическое самопоедание, самобичевание и прочее само-, я центрируюсь на себе и своей плохости, и просто физически не могу удерживать внимание на чем-то еще – например, на Боге. На Боге, Который тихо стоит рядом и скромно ждет, когда я обращу на Него внимание, совершу поворот от себя к Нему, который и называется покаянием.

И тут можно вспомнить о том, что мы призваны к богообщению. Что Бог безумно хочет со мной личных отношений, чтобы я и на Него смотрел, а не только на себя – великого и ужасного грешника. И что Христос хочет быть моим другом.

И можно попробовать представить на минуточку: если мой самый близкий друг – Иисус из Назарета… Всерьез, по-настоящему. То как я буду жить? И что будет с моим рукоблудием, в частности?

П. С. Спустя годы, когда мы готовили этот текст к публикации, Максим рассказал о влиянии той сессии на его жизнь. Об этом будет следующая статья.

1 В итоге первая встреча была посвящена разным темам, и особое место в ней заняло прояснение чувств, переживаний клиента по отношению к психологу, возникающих здесь-и-сейчас в ситуации консультации. Стыд, страх, фантазии о том, что психолог подумает или почувствует и как потом будет относиться. Страх диктует клиенту, что я буду думать о нем что-то плохое, чувствовать буду отвращение и непринятие, а сам клиент перестанет вызывать у меня интерес и симпатию. То есть, по сути, должно произойти отвержение и, скорее всего, осуждение, ведь как еще можно отнестись к такому человеку, если он скажет самую страшную правду о себе. Ситуация нередкая, но каждый обычно переживает ее как уникальную (только я такой ужасный, всех остальных принимать можно, но только не меня, и т. п.). Нетрудно догадаться, что примерно такая же модель отношений будет проявляться у Максима в отношениях с Богом, хотя об этом мы пока не говорили (Максим верующий).

Действительно, подобные переживания знакомы многим, когда речь идет о самораскрытии, обнажении, близости, и в ситуации психотерапии они актуализируются порой довольно остро. И важно помочь клиенту встретиться с реальностью, с живым Другим – в данном случае со мной, с моими конкретными чувствами и настоящим отношением, – чтобы через это преодолеть миф о том, как к нему «надо» относиться. «Терапия отношениями» – так шутят иногда коллеги-психотерапевты, когда говорят о том, что для какого-то клиента особенно целительны именно сами отношения с психологом, в которых постепенно преодолеваются, в частности, подобные мифы клиента о том, какие у него «должны быть» отношения с другими людьми, как другие «должны» к нему относиться и т. п. Я должна была бы чувствовать отвращение / брезгливость / непринятие / желание сбежать или хотя бы отдалиться / осуждение / раздражение (нужное подчеркнуть и / или продолжить список). А у меня почему-то, наоборот, расцветают тепло-забота-доверие-благодарность-уважение-бережность и иже с ними, и так происходит далеко не только со мной. Это феномен близости, искренности, открытости. Но это уже тема отдельного разговора.

Из горького личного опыта

Справиться с грехом празднословия мне пока не удалось, хотя я использовала разные приемы. Однажды, например, написала на каждой странице ежедневника на полгода вперед: «Не болтай!». Или как вариант: «Прежде, чем рассказывать этот случай, подумай, нужен ли он хоть кому-нибудь». Но через несколько дней почему-то перестала эти записи в ежедневнике замечать.

Спохватываюсь каждый раз с опозданием: ну чего болтала-то целых полчаса при массе дел? Что такое важное вы с другой такою же грешницей сообщили друг другу за эти полчаса? Зачем ей знать, что твоя кошка предпочитает рыбу колбасе? Зачем ты это ей говорила, спрашиваю я себя… и понимаю, что нужно найти честный ответ на вопрос «Зачем?». Ответ есть в книге священника Александра Ельчанинова: он пишет, что сущность болтливости, с одной стороны, в отсутствии смирения, с другой — «в самоуслаждении примитивным процессом самообнаружения, в приятности изливаться журчащим ручейком». Вот оно что — потребность звучать, сообщать о себе, показывать себя. Конечно, от гордости — неосознаваемой и явственно глупой. Гордость всегда глупа, но не всегда явственно. Например, гордиться своим творческим успехом — это кажется вполне умным. А вот гордиться тем, что о кошке своей сейчас рассказываешь…

Но почему я, при всей моей немощи, все же воспринимаю свою болтливость как грех, почему все же в этом раскаиваюсь? Можно ответить: прочитала. В Евангелии прочитала: за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда (Мф. 12, 36). В молитве преподобного Ефрема Сирина Великим постом услышала о духе празднословия. В притчах Соломоновых нашла, что при многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои — разумен (Притч. 10, 19). А еще, помнится, кто-то из лаврских старцев говорил, что в раю много раскаявшихся грешников, а вот говорливого нет ни одного… Но все эти слова остались бы для меня только словами и забылись бы, если бы не отвечали моему личному ощущению: тому чувству стыда, чувству собственного непотребства, которое всегда возникает после ненужных разговоров, они же треп.

На что в данном случае реагирует душа? Я нередко нахожу ответы на свои вопросы в книгах Николая Евграфовича Пестова. И здесь нашла: «Почему же так строго говорит Господь об ответственности за праздное слово? Нам оно кажется таким пустяком! Но дело здесь в том, что для христианина нет серединного, безразличного состояния. Одно из двух — или он в Духе Святом, и творит дела, и говорит по воле Божией, или наоборот, он в рабстве у своего врага и послушно выполняет его волю в делах и словах». Бездельно болтая, мы не помним о Боге, Его для нас в это время нет, но мы сами в это время очень даже есть — для врага… Когда это не теоретически узнаёшь, нет, не вычитываешь, а вот именно как следует прочувствуешь, тогда становится понятно, почему святые отцы считали, что многоглаголание оскверняет человека и что говорить нужно — «немного, и только нужное, угодное Богу» (преподобный Антоний Великий). А что значит — прочувствовать как следует? Это значит — не успокаивать себя, не пытаться избавиться от возникшего комплекса, нет, а, напротив, прощупать больное место с беспощадностью врача…

Но ведь я пытаюсь это делать. Исповедуюсь в этой болтовне каждый раз. Отчего же вновь забываюсь и спохватываюсь поздно? Выхожу поздним вечером от старой подруги — и опять это чувство внутренней разоренности, растерзанности от долгого и на 80 процентов ненужного разговора. Оправдываюсь: она так просила к ней зайти, ей нужно было именно пообщаться, не молча же сидеть два часа…

Вот еще в чем, оказывается, коварство этого греха: он оправдывается потребностью в общении. Она у всех у нас есть, она огромна и, что интересно, неоднородна: являет собой нечто сложносоставное, иначе говоря, целый комплекс потребностей. Есть потребность в общении как в реализации любви к ближнему; есть потребность в интеллектуальном, духовном общении, есть, наконец, необходимость в общении церковном. Но есть здесь и то, что просто заполняет наши пустоты, маскирует наши немощи, ложно утешает нас в нашей беспомощности, заглушает (но не лечит!) наше внутреннее одиночество.

Не так давно у меня дома случилась банальная коммунальная авария. После затяжного сражения с соседями и аварийкой, после ликвидации наиболее тяжких последствий, едучи, наконец, на работу, я вдруг услышала у себя внутри тихий увещевающий голос: «Не рассказывай никому об этом, не надо, зачем? Никому ведь это не интересно и не полезно». Хорошо помню свой ответ этому голосу: «Ну уж нет!.. Столько перенести, да еще и не сказать никому!..» Рассказывала, пока не кончились незнающие. А ведь знаю, что другой бы стала, подросла бы духовно в тот день, если бы нашла в себе силы помолчать о лопнувшей трубе.

Избежать пустого многословия при дружеском общении теоретически просто: нужно думать о собеседнике больше, чем о себе. Хотеть услышать его — больше, чем быть услышанной им. Потерпеть его многословие (его рассказы о лопнувших трубах и капризных кошках) как немощь, помня, что собственная говорливость нам не досаждает. И попытаться услышать нечто иное, заглушаемое этими рассказами. Может быть, даже вытащить потихоньку друга из этих капустных листьев на свет. «Возбуждение в себе серьезного духовного интереса к собеседнику» ?— вот в чем видит противодействие болтливости процитированный уже выше отец Александр Ельчанинов.

Михаил Пришвин писал, что говорим мы всегда для себя, а молчим от внимания к другому: «Просить молчания — значит просить внимания к человеку. Разговор выявляет первенство, а внимание рождает друзей. Вот почему разговор — серебро, а молчание золото».

Когда мы болтаем, нас очень внимательно слушает бес. Читая авву Дорофея, я обратила внимание на то, в каком значении он использует слово «ложь». Для нас ложь — это сознательный обман, применяемый с определенной, нередко даже с благой (как нам, по крайней мере, кажется) целью. Для аввы Дорофея ложь — это, прежде всего, внутренняя безответственность; безответственность на уровне мысли, переходящая потом на уровень слова; это слепое доверие собственному мнению, возникающему спонтанно, и отсутствие критики к нему. Сколько раз я спохватывалась: да что ж я сказала­то, да зачем, да ведь я даже не знаю, правда это или нет… А сколько раз не спохватывалась — страшно подумать. Отсутствие критики по отношению к собственным мыслям, привычка к безответственной болтовне порождает слухи, сплетни, клевету, которая может обернуться трагедией.

Еще одна цитата — из книги схиигумена Саввы (Остапенко): «Трудно спасти душу тому, кто не хранит молчание, кто во всякое время занимается пустыми разговорами о земном и суетном, особенно осуждает других. Недаром говорят: кто многоречив, тот и многогрешен. Какая глубокая истина в этих словах! Попробуй обычный разговор свой проанализировать, разобрать по косточкам, и ты убедишься, что чуть ли не каждое слово — грех: то жалоба, то упрек, то ропот, то спор, а то и вовсе брань или осуждение и клевета… Мудрый христианин всегда молчит, потому что знает: язык хоть и мал и мягок, но больно ранит сердце, а главное — губит душу».

Когда-то давным-давно я смотрела научно-популярный фильм о вреде курения. Титры шли в конце и были поданы так: «В процессе работы над этим фильмом бросили курить: режиссер такой-то, оператор такой-то…». Мне бы очень хотелось сейчас преподнести свою подпись аналогичным образом: в процессе подготовки этой публикации навсегда бросила болтать. Да вот не получается. Не бросила. Еще и от текста отрывалась — с этой именно целью: произнести нечто… как сама через минуту понимала — совершенно лишнее.

Потом я буду сокрушаться о том, что не могу сосредоточиться во время богослужения, во время домашней молитвы; что не справляюсь с обидой, досадой, раздражением; что на необходимую работу не нахожу в себе сил… А сколько сил уходит на пустословие! И сил нервной системы, и духовных, конечно. Как рассредоточивают, как дезориентируют человека эти разговоры: подчас кажется, что и не найдешь себя, и частей своих не нащупаешь, чтобы собрать.

Да что же делать-то, в конце концов?!

Ничего нового. Еще раз сказать об этом на исповеди. Еще раз попросить Бога и кого-то из святых о помощи. Еще раз постараться проследить за собой. На дворе Великий пост. Самое время. И в храме поют: Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия (Пс. 140, 3).

Газета «Православная вера» № 7(483), апрель, 2013 г.