Молитва от ненависти

  • Тро­парь, глас 4
  • Кондак, глас 5
  • Св. апо­сто­лу и еван­ге­ли­сту Иоан­ну Богослову
  • Пре­по­доб­но­му Сера­фи­му Саровскому
  • Пре­по­доб­но­му Силу­а­ну Афонскому
  • Пред ико­ной Божи­ей Мате­ри «Уми­ле­ние»
  • Пред ико­ной Божи­ей Мате­ри «Умяг­че­ние злых сердец»

Тропарь, глас 4

Господь Иисус Христос

Сою́зом люб­ве́ апо́столы Твоя́ связа́вый, Хри­сте́, и нас Твои́х ве́рных рабо́в к Себе́ тем кре́пко связа́в, твори́ти за́поведи Твоя́ и друг дру́га люби́ти нелицеме́рно сотво­ри́, моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

* * *

Кондак, глас 5

Пла́менем люб­ве́ рас­па­ли́ к Тебе́ серд­ца́ на́ша, Хри­сте́ Бо́же, да то́ю разжига́еми, се́рдцем, мы́слию же и душе́ю, и все́ю кре́постию на́шею возлю́бим Тя, и и́скренняго сво­е­го́ я́ко себе́, и повеле́ния Твоя́ храня́ще сла́вим Тя, всех благ Да́теля.

* * *

Св. апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

Апостол Иоанн Богослов

О, вели́кий апо́столе, евангели́сте громогла́сный, Богосло́ве изя́щнейший, тайнове́дче непостижи́мых открове́ний, де́вственниче и возлю́бленнейший напе́рсниче Христо́в Иоа́нне, при­и­ми́ со сво́йственным тебе́ милосе́рдием на́с, гре́шных (име­на́), прибега́ющих под твое́ си́льное заступле́ние и покрови́тельство! Испро­си́ Всеще́драго Человеколю́бца Хри­ста́ и Бо́га на́шего, И́же пред оче­сы́ твои́ми излия́л еси́ кро́вь Свою́ дража́йшую за на́с, непотре́бных рабо́в Свои́х, да не помяне́т беззако́ний на́ших, но да поми́лует на́с, и да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й; да да́рует на́м здра́вие душе́вное и теле́сное, вся́кое благоде́нствие и изоби́лие, науча́я на́с обраща́ти вся́ о́ная в сла́ву Его́, Твор­ца́, Спаси́теля и Бо́га на́шего. По кончи́не же вре́менныя жи́зни на́шея да избе́гнем мы́, святы́й апо́столе, немилосе́рдых истяза́ний, на возду́шных мыта́рствах на́с ожида́ющих, но да дости́гнем под твои́м руково́дством и покрови́тельством Го́рняго о́наго Иерусали́ма, его́же сла́ву во открове́нии ты́ зре́л еси́, а ны́не наслажда́ешися о́ныя ра́дости, обеща́нныя избра́нным Бо́жиим. О, вели́кий Иоа́нне, сохра­ни́ вся́ гра́ды и стра­ны́ христиа́нская, ве́сь сию́, хра́м се́й, посвяще́нный свято́му тво­е­му́ и́мени, служа́щих и моля́щихся в не́м, от гла́да, губи́тельства, тру́са и пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, изба́ви от вся́кия беды́ и напа́сти, и моли́твами твои́ми отвра­ти́ от на́с пра́ведный гне́в Бо́жий, и испро­си́ на́м Его́ милосе́рдие. О, вели́кий и непостижи́мый Бо́же, А́льфо и Оме́го, исто́чниче и предме́те на́шея ве́ры! Се́ на умоле́ние Тебе́ предлага́ем свята́го Иоа́нна, его́же Ты́ сподо́бил еси́ позна́ти Тебе́, неисповеди́маго Бо́га, в неизрече́нном открове́нии. При­и­ми́ его́ о на́с хода́тайство да́руй на́м исполне́ние проше́ний на́ших, во сла́ву Твою́: а па́че все­го́ совер­ши́ на́с духо́вным соверше́нством, к наслажде́нию жи́зни несконча́емыя в Небе́сных Твои́х оби́телех. О, Небе́сный О́тче, созда́вый вся́ Влады́ко, Ду́ше духо́в, Всеси́льный Царю́! Косни́ся пе́рстом Твои́м серде́ц на́ших, да и они́, раста́явше, я́ко во́ск, пролию́тся пред Тобо́ю, и бре́нная тва́рь духо́вна сотвори́тся, в че́сть и сла́ву Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

* * *

Преподобному Серафиму Саровскому

Преподобный Серафим Саровский

О, пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский чудотво́рче, все́м прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни́ земна́го жития́ тво­е­го́ никто́же от тебе́ то́щь и неуте́шен оты́де, но все́м в сла́дость бы́сть виде́ние ли́ка тво­е­го́ и благоуве́тливый гла́с слове́с твои́х. К си́м же и да́р исцеле́ний, да́р прозре́ния, да́р немощны́х ду́ш врачева́ния оби́лен в тебе́ яви́ся. Егда́ же приз­ва́ тя́ Бо́г от земны́х трудо́в к небе́сному упокое́нию, николи́же любы́ твоя́ пре­ста́ от на́с, и невозмо́жно е́сть исчи́слити чуде­са́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды небе́сныя; се́ бо по все́м конце́м зем­ли́ на́шея лю́дем Бо́жиим явля́ешися и да́руеши и́м исцеле́ния. Те́мже и мы́ вопие́м ти́: о, прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́ моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя́ отрева́яй! Воз­не­си́ о на́с благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду си́л, да да́рует на́м вся́ благопотре́бная в жи́зни се́й и вся́ к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т на́с от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию да научи́т на́с, во е́же безпреткнове́нно вни́ти на́м в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты́ ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Преподобному Силуану Афонскому

Преподобный Силуан Афонский

О, преди́вный уго́дниче Бо́жий, о́тче Силуа́не! По благода́ти, тебе́ от Бо́га да́нной, сле́зно моли́тися о все́й вселе́нней – ме́ртвых, живы́х и гряду́щих – не пре­мол­чи́ за на́с ко Го́споду, к тебе́ усе́рдно припа́дающих и тво­е­го́ предста́тельства уми́льно прося́щих (име­на́). Подви́гни, о всеблаже́нне, на моли́тву Усе́рдную Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, Преблагослове́нную Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, чу́дно призва́вшую тя́ бы́ти ве́рным де́лателем в Ея́ земно́м вертогра́де, иде́же избра́нницы Бо́жии о гресе́х на́ших ми́лостива и долготерпели́ва бы́ти Бо́га умоля́ют, во е́же не помяну́ша непра́вд и беззако́ний на́ших, но по неизрече́нной бла́гости Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́ уще́дрити и спа­сти́ на́с по вели́цей Его́ ми́лости. Е́й, уго́дниче Бо́жий, с Преблагослове́нною Влады́чицею ми́ра – Свя­тей­шею Игу­ме­ни­ею Афо́на и святы́ми подвиж­ни­ка­ми Ея́ земна́го жре́бия испро­си́ у святы́х святе́йшего Сло́ва святе́й горе́ Афо́нской и боголюби́вым пустын­но­жи­те­лем ея́ от все́х бе́д и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися. Да А́нгелы святы́ми от зо́л избавля́еми и Ду́хом Святы́м в ве́ре и братолю́бии укрепля́еми, до сконча́ния ве́ка о Еди́ней, Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви моли́твы творя́т и все́м спаси́тельный пу́ть указу́ют, да Це́рковь Земна́я и Небе́сная непреста́нно славосло́вит Твор­ца́ и Отца́ Све́тов, просвеща́ющи и освеща́ющи ми́р в ве́чной пра́вде и бла́гости Бо́жией. Наро́дом зем­ли́ все́й испро­си́ благоде́нственное и ми́рное житие́, ду́х смиренному́дрия и братолю́бия, добронра́вия и спасе́ния, ду́х стра́ха Бо́жия. Да не зло́ба и беззако́ние оже­сто­ча­ют се́рдца людски́я, могу­щие истреби́ти любо́вь Бо́жию в челове́цех и низ­верг­нуть и́х в богопроти́вную враж­ду́ и бра­то­убий­ство, но в си́ле Боже́ственныя люб­ве́ и пра́вды, я́коже на небе­си́ и на зем­ли́ да святи́тся и́мя Бо́жие, да бу́дет во́ля Его́ свята́я в челове́цех, и да воцари́тся ми́р и Ца́рствие Бо́жие на зем­ли́. Та́кожде и земно́му Оте́честву тво­е­му́ – зем­ли́ Росси́йстей испро­си́, уго́дниче Бо́жий, вожделе́нный ми́р и небе́сное благослове́ние, во е́же всемо́щным омофо́ром Ма́тере Бо́жия покрыва́ему, изба́витися ему́ от гла́да, губи́тельства, тру́са, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни и от все́х вра́г ви́димых и неви́димых, и та́ко святе́йшим домо́м Преблагослове́нныя Богоро́дицы до сконча́ния ве́ка ему́ пребы́ти, Кре­ста́ Животворя́щаго си́лою, и в люб­ви́ Бо́жией неоскудева́ему утверди́тися. На́м же все́м, во тьму́ грехо́в погружа́емым и покая́ния те́пла, ниже́ стра́ха Бо́жия не иму́щим и си́це безме́рно лю́бящаго на́с Го́спода непреста́нно оскорб­ля­ю­щим, испро­си́, о всеблаже́нне, у Всеще́драго Бо́га на́шего, да Свое́ю Всеси́льною благода́тию боже́ственне посети́т и оживотвори́т души́ на́ша, и вся́ку зло́бу и го́рдость жите́йскую, уны́ние и нераде́ние в сердца́х на́ших да упраздни́т. Еще́ мо́лимся, о е́же и на́м, благода́тию Всесвята́го Ду́ха укрепля́емым и любо́вию Бо́жию согре­ва­е­мым, в человеколю́бии и братолю́бии, сми­рен­но­муд­рен­ном срас­пи­на­нии дру́г за дру́га и за все́х, в пра́вде Бо́жией утверди́тися и в бла­го­дат­ной люб­ви́ Бо́жией бла­го­нрав­но укрепи́тися, и сыно­любне Тому́ прибли́житися. Да та́ко, творя́ще Его́ вся­свя­тую во́лю, во вся́ком благоче́стии и чисто­те́ вре́меннаго жития́ пу́ть непосты́дно пре́йдем и со все́ми святы́ми Небе́снаго Ца́рствия и Его́ Агн­ча­го бра́ка сподо́бимся. Ему́ же от все́х земны́х и небе́сных да бу́дет сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Умиление»

Икона Богородицы

При­и­ми́, всеблагомо́щная, Пречи́стая Гос­по­же́ Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́е да́ры, Тебе́ еди́ней прикла́дныя, от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х: от всех родо́в избра́нная, всех тва́рей небе́сных и земны́х вы́сшая я́вльшаяся, поне́же бо Тебе́ ра́ди бысть Госпо́дь Сил с на́ми, и Тобо́ю Сы́на Бо́жия позна́хом и сподо́бихомся свята́го Те́ла Его́ и пречи́стыя Кро́ве Его́; те́мже блаже́нна еси́ в ро́дех родо́в, Богоблаже́нная, Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов честне́йши су́щая. И ны́не, всепе́тая Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моля́щися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, е́же изба́витися нам от вся́каго сове́та лука́ваго и вся́каго обстоя́ния и сохрани́тися нам неврежде́нным от вся́каго ядови́таго прило́га диа́вольскаго; но да́же до кон­ца́ моли́твами Твои́ми неосужде́нных нас соблю­ди́, я́ко да Твои́м заступле́нием и по́мощию спаса́еми, сла́ву, хва­лу́, благодаре́ние и поклоне́ние за вся в Тро́ице Еди́ному Бо́гу и всех Созда́телю возсыла́ем, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: При­ми, все­б­ла­гая и могу­ще­ствен­ная пре­чи­стая Гос­по­жа, Вла­ды­чи­ца Божия Роди­тель­ни­ца, эти дра­го­цен­ные дары, Тебе еди­ной подо­ба­ю­щие, от нас недо­стой­ных рабов Тво­их, от всех родов избран­ная, явив­ша­я­ся высо­чай­шей всех тво­ре­ний небес­ных и зем­ных! Ведь бла­го­да­ря Тебе ныне Гос­подь Сил с нами, и чрез Тебя мы Сына Божия позна­ли и удо­сто­и­лись свя­то­го Тела Его и пре­чи­стой Кро­ви Его. Пото­му бла­жен­на Ты в родах родов, в Боге бла­жен­ство стя­жав­шая, Херу­ви­мов свет­лей­шая, и честью Сера­фи­мов выс­шая. И ныне, все­х­валь­ная пре­свя­тая Бого­ро­ди­ца, не пре­ста­вай молить­ся о нас, недо­стой­ных рабах Тво­их, что­бы изба­вить­ся нам от вся­ко­го сове­та зло­го и от вся­ко­го несча­стья, и сохра­нить­ся невре­ди­мы­ми от вся­ко­го ядо­ви­то­го напа­де­ния диа­во­ла. Но даже до кон­ца молит­ва­ми Тво­и­ми без осуж­де­ния нас сохра­ни, что­бы Тво­им заступ­ни­че­ством и помо­щью спа­са­е­мые, мы за все сла­ву, хва­лу, бла­го­да­ре­ние и покло­не­ние вос­сы­ла­ли в Тро­и­це еди­но­му Богу и всех Созда­те­лю, ныне, и все­гда, и во веки веков. Аминь.

* * *

Молитва пред иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец»

Икона Богородицы Умягчение злых сердец (Симеоново проречение)

О, многострада́льная Ма́ти Бо́жия, Превы́сшая всех дще́рей зем­ли́, по чисто­те́ Свое́й и по мно́жеству страда́ний, Тобо́ю на зем­ли́ перенесе́нных, при­и­ми́ многоболе́зненныя воздыха́ния на́ша и сохра­ни́ нас под кро́вом Тво­ея́ ми́лости. Ино́го бо прибе́жища и те́плаго предста́тельства ра́зве Тебе́ не ве́мы, но, я́ко дерзнове́ние иму́щая ко И́же из Тебе́ рожде́нному, помо­зи́ и спа­си́ ны моли́твами Свои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рствия Небе́снаго, иде́же со все́ми святы́ми бу́дем воспева́ть в Тро́ице Еди́ному Бо́гу ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тро­па­ри и конда­ки Господские.

См. ЛЮБОВЬ, ЗЛО

Примите в бесценный дар короткие молитвы от страшных недугов, к которым относится гнев, ненависть, обиды и злоба.
Сами не замечая того, мы гневно сердимся, обижаясь на самых близких людей и страшно ненавидя злейших врагов.
Мы пытаемся оправдать себя цитатами из заблуждений, иных религий и писаний, где «око-за-око” считается благостным решением.
В святом православии Господь Бог велит нам прощать врагов, отпускать обиды и не расточать свой гнев на рядом идущего.

За эти скорби душа становится черствой, а ненависть переполняет каждую клеточку.

Чтобы справиться с такими недугами, необходимо периодически читать специальный молитвы, обращенные не обязательно к Господу Богу.
Они могут быть адресованы Блаженной Матроне, Николаю Чудотворцу и Пресвятой Богородице.

Когда Вы почувствовали гнев, переполняющую ненависть или злобу, в наиболее подходящее время уединитесь в запертой комнате, чтобы прочесть эти короткие молитвы.

Зажгите хотя бы одну свечу. Если у Вас есть святая водица, наполните чашку. Рядом поставьте любые, имеющиеся в наличии, иконы.
Немного успокойтесь и приступайте к неспешному молению.

Молитва от обиды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Избавь меня от обиды на ближнего по велению Бога Всевышнего. Да будет так. Аминь.

Сердечно креститесь и пьете святую воду.

Молитва от злости.

Чудотворец Николай, уйми мою злость непомерную, очисти дорогу неверную. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитва от гнева.

Чудотворец Николай, усмири мой гнев и напасть, не дай мне греховно пропасть. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитва от ненависти.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Прости мне ненависть разящую, очисти от гнева душу болящую. Спаси меня от адских оков. И ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь.

Прочтение этих коротких молитв не займет у Вас много времени.
По велению Господа Бога уймется гнев, растратится обида, а злая ненависть сменится великодушием.

Живите в согласии!

Читайте предыдущие темы

Ектения великая:

Миром Господу помолимся.

О свышнем мире:

О мире всего мира:

О еже очистити нас от грехов и беззаконий наших, изсушающих в нас любовь к Богу и к ближним, водрузити же оную силою, действом и благодатию Пресвятаго Своего Духа и вкоренити в сердца всех нас, прилежно Господу помолимся.

О еже всеяти в нас и благодатию Пресвятаго Своего Духа вкоренити новую Своего Новаго Завета заповедь любити друг друга и не себе угождати, но о славе Божией и о созидании ближняго всегда ревновати, Господу помолимся.

О еже искоренити в нас ненависть, зависть, злобу и все прочие страсти, братолюбие разрушающия, и нелицемерную любовь всеяти, усердно Господу помолимся.

О еже теплую любовь к Богу и к ближним в нас благодатию Пресвятаго Своего Духа распалити, и тою все страсти душ и телес наших из корене сожещи, Господу помолимся.

О еже искоренити в нас страсть самолюбия, добродетель же братолюбия силою Пресвятаго Своего Духа вкоренити, сердцем сокрушенным Господу помолимся.

О еже не любити нам мира и всего яже в мире, но истинною любовию Бога и славу Его, и пользу и спасение ближних возлюбити, и на небеси уготованная благая присно зрети, и искати сих вседушно, Господу помолимся.

О еже принудити нас силою, действом и благодатию Пресвятаго Своего Духа не точию друзей и братий наших, но и врагов истинно любити, и ненавидящим нас благотворити, о них молитися, и о спасении их тщание имети, Господу помолимся.

О еже себе внегда внимати, себя окаявати и своя согрешения всегда зрети, себя пред Богом и пред всеми смиряти, брата никогдаже осуждати, но яко самаго себя того любити, силою, действом и благодатию Пресвятаго Духа, Господу помолимся.

О еже поревновати нам древних христиан к Богу и к братиям горящей любви, и наследниками и преемниками тех быти, не образом точию, но детельною истиною, силою, действом и благодатию Пресвятаго Духа, Господу помолимся.

О еже в правоверии непозыблемых, в мире и союзе любви горящих, и во всех добродетелях преспевающих нас всегда сохранити и от всех душетленных страстей невредимыми соблюсти, силою, действом и благодатию Пресвятаго Духа, Господу помолимся.

О избавитися нам:

Заступи, спаси:

Пресвятую, Пречистую:

Возглас: Яко подобает:

Тропарь, глас 4:

Союзом любви апостолов Твоих связавый, Христе, и нас Твоих верных рабов к Себе тем крепко связав, творити заповеди Твоя и друг друга любити нелицемерно сотвори, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.

Кондак, глас 5:

Пламенем любви к Тебе распали сердца наши, Христе Боже, да тою разжигаеми, сердцем, мыслию же и душею, и всею крепостию нашею возлюбим Тя, и ближних наших яко себя, и повеления Твоя храняще славим Тя, всех благ Дателя.

Прокимен, глас 7:

Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя, Господь утверждение мое.

Стих: Бог мой, Помощник мой и уповаю на Него.

Соборного послания Иоаннова чтение (1 Ин. 3, 1, 10–11, 16, 18; 4, 9–11, 20–21).

Возлюбленнии, видите, какову любовь дал есть Отец нам, да чада Божия наречемся и есмы. Сего ради явлена суть чада Божия и чада диаволя. Всяк не творяй правды, несть от Бога, и не любяй брата своего. Яко се есть завещание, еже слышасте исперва, да любим друг друга. О сем познахом любовь, яко Он по нас душу Свою положи: и мы должны есмы по братии души полагати. Чадца моя, не любим словом, ниже языком, но делом и истиною. О сем явися любы Божия в нас, яко Сына Своего Единороднаго посла Бог в мир, да живи будем Им. О сем есть любы, не яко мы возлюбихом Бога, но яко Той возлюби нас, и посла Сына Своего во очищение о гресех наших. Возлюбленнии, аще сице возлюбил есть нас Бог, и мы должни есмы друг друга любити. Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, лож есть: ибо не любяй брата своего, егоже виде, Бога, Егоже не виде, како может любити? И сию заповедь имамы от Него, да любяй Бога, любит и брата своего.

Или:

К Коринфянам послания святаго апостола Павла чтение, зач. 153 от полу (1 Кор. 13, 1–8а, 13; 14, 1а).

Братие, аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любве же не имам, бых яко медь звенящи, или кимвал звяцаяй: И аще имам пророчество, и вем тайны вся и весь разум, и аще имам всю веру, яко и горы преставляти, любве же не имам, ничтоже есмь. И аще раздам вся имения моя, и аще предам тело мое во еже сжещи е, любве же не имам, никая польза ми есть. Любы долготерпит, милосердствует; любы не завидит, любы не превозносится, не гордится, ни безчинствует, не ищет своя си, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине, вся любит, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит. Любы николиже отпадает. Ныне же пребывает вера, надежда, любы, три сия: больше же сих любы. Держитеся любве.

Аллилуия, глас 8:

Стих 1: Возлюбите Господа вси преподобнии Его.

Стих 2: Яко истины взыскает Господь.

От Иоанна Святаго Евангелия чтение, зач. 46 от полу (13, 34–35; 15, 12–14).

Рече Господь Своим учеником, заповедь новую даю вам, да любите друг друга: якоже возлюбих вы, да и вы любите себе. О сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, якоже возлюбих вы. Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя.

Вы друзи Мои есте, аще творити, елика Аз заповедаю вам.

Ектения сугубая:

Господи Боже наш, милостивно яко Благ призри на изсохшую в любви землю сердца нашего, тернием ненависти, самолюбия и неисчетных беззаконий люте оляденевшую, и каплю благодати Пресвятаго Твоего Духа испустив, богатно ороси сию, да будет плодоносна и возрастит от горящей к Тебе любви корень всех добродетелей, страх Твой, и о спасении ближняго неленостное попечение, всех же страстей и многообразных лукавств и лицемерия искоренение, прилежно яко всех благ Дателя молим, скоро услыши и человеколюбно помилуй.

Заповедь Твою любити друг друга давый Твоим ученикам, Владыко, обнови сию благодатию Пресвятаго Твоего Духа действительно в душах и в сердцах наших, да николиже о своей токмо пользе, но всегда о благоугождении Тебе и о спасении и пользе ближних наших попечение творити потщимся, молимся Тебе, Благодателю Милостивый, услыши и помилуй.

Первую и большую заповедь, любити Тебя, Бога и Творца нашего, от всея души, от всея мысли и крепости нашей, и вторую, подобную ей, любити ближних наших, яко самих себя даровавый нам, Владыко. Сам подвигни нас делом сия исполняти, да Тебе Спасу нашему угождающе и о спасении ближних наших ревнующе, обетованная Твоя получим благая, яко Владыце и Спасу нашему, прилежно припадающе, молимся, скоро услыши и помилуй.

Да совершени в любви к Тебе, Боже наш, будем, к ближним нелицемерную любовь иметь подвигни нас Твоего Духа благодатию, Владыко. К Тебе бо любовь имети мняйся, брата же своего ненавидяй, ложь есть и во тьме ходит. Тем же, Милостиве, любовию к Тебе и к братии распали души и сердца наши молимся, яко Милостив скоро услыши и яко Щедр помилуй.

Сице в нас Твою любовь силою благодати Пресвятаго Твоего Духа, всели, Всещедрый Господи, да не точию братию и друзей, но и врагов наших по Твоему Божественному повелению истинно любити и ненавидящим нас благотворити будет, и о спасении их искренно тщатися, молимся Тебе, благости Источниче в человеколюбия Пучино, скоро услыши и яко Благосерд помилуй.

Молитва Господу Иисусу Христу:

Господи Иисусе Христе Боже наш, давый ученикам Твоим заповедь новую любити друг друга, приими молитву сию во оставление грехов всех нас, правоверных рабов Твоих, и иссякшую в нас к Тебе и к братиям любовь Духом Твоим Святым обнови и крепко сию водрузи в сердца наши, да тою заповеди Твои исполняюще, не своей пользы на земле искати, но о Твоей славе и о созидании и спасении ближних ревновати будем, да тако в любви и мире со всеми в веке сем поживше, сподобимся, вкупе с угодившими Тебе, в горних обителях славити Тя и Безначального Твоего Отца и Святаго Духа в бесконечные веки веков.