Последование по исходе души

См. так­же: «Поми­но­ве­ние усоп­ших».

181 237x300 - Последование по исходе души от тела, читаемое мирянином

Аудио:

Трисвятое:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Чита­ет­ся три­жды, с крест­ным зна­ме­ни­ем и пояс­ным поклоном)

Пере­вод: Свя­той Боже, Свя­той Креп­кий, Свя­той Бес­смерт­ный, поми­луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Пере­вод: Пре­свя­тая Тро­и­ца, поми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи наши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния наши; Свя­той, посе­ти и исце­ли немо­щи наши, име­ни Тво­е­го ради.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х, да свя­тит­ся имя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли. Хлеб наш насущ­ный даждь нам днесь; и оста­ви нам дол­ги на́ша, я́коже и мы остав­ля­ем долж­ни­ком нашим; и не вве­ди нас во иску­ше­ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Пере­вод: Отче наш, Кото­рый на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да будет воля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш насущ­ный дай нам сего­дня; и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам нашим; и не вве­ди нас во иску­ше­ние, но избавь нас от лукавого.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Тропари, глас 4‑й

Со ду́хи пра­вед­ных скон­чав­ших­ся ду́шу раба́ Тво­е­го́ (рабы Тво­ея), Спа­се, упо­кой, сохра­няя ю во бла­жен­ней жиз­ни, я́же у Те́бе, Человеколю́бче.

Пере­вод: Со духа­ми пра­вед­ных скон­чав­ших­ся душу раба Тво­е­го , Спа­си­тель, упо­кой сохра­няя её в бла­жен­ной жиз­ни, той, что у Тебя, Человеколюбец.

В поко­и­щи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твои́ упо­ко­е­ва­ют­ся, упо­кой ду́шу раба́ Тво­е­го́, я́ко Един еси́ Человеколюбец.

Пере­вод: В месте упо­ко­е­ния Тво­ем, Гос­по­ди, где все свя­тые Твои обре­та­ют покой, упо­кой и душу раба Тво­е­го , ибо Ты Один – Человеколюбец.

Сла­ва: Ты еси́ Бог, соше́дый во ад и узы око­ван­ных разреши́вый, Сам и ду́шу раба́ Тво­е­го́ упокой.

Пере­вод: Ты – Бог наш, сошед­ший во ад и муки узни­ков пре­кра­тив­ший, Сам и душу раба Тво­е­го упокой.

И ныне: Еди­на чистая и непо­роч­ная Де́во, Бо́га без се́мене рожд­шая, моли спасти́ся души́ его.

Пере­вод: Еди­ная чистая и непо­роч­ная Дева, Бога во чре­ве носив­шая неиз­ре­чен­но, хода­тай­ствуй о спа­се­нии души раба Тво­е­го .

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от сло­ве­се́ мяте́жна, плещ­ма́ Свои́ма осени́т тя, и под кри­ле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре­лы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится теле­си́ тво­е­му́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упо­ва́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние мое́.

Пере­вод: Живу­щий помо­щью Все­выш­не­го под кро­вом Бога небес­но­го водво­рит­ся. Ска­жет Гос­по­ду: «Заступ­ник мой Ты и при­бе­жи­ще моё, Бог мой и упо­ваю на Него». Ибо Он изба­вит тебя от сети лов­цов и от вести тре­вож­ной. За пле­ча­ми Сво­и­ми сокро­ет тебя, и под кры­лья­ми Его будешь наде­ять­ся, – как ору­жие окру­жит тебя исти­на Его. Не убо­ишь­ся от стра­ха ноч­но­го, от стре­лы, летя­щей днём; от опас­но­сти, во тьме блуж­да­ю­щей, от несча­стья и демо­на полу­ден­но­го. Падёт рядом с тобою тыся­ча, и десять тысяч спра­ва от тебя, но к тебе не при­бли­зят­ся. Толь­ко оча­ми тво­и­ми посмот­ришь и воз­да­я­ние греш­ни­ков уви­дишь. Ибо Ты, Гос­по­ди, надеж­да моя! Все­выш­не­го сде­лал ты при­бе­жи­щем тво­им. Не под­сту­пит­ся к тебе зло, и бич не при­бли­зит­ся к шат­ру тво­е­му, ибо Он Анге­лам Сво­им запо­ве­да­ет о тебе сохра­нить тебя на всех путях тво­их, – на руках поне­сут тебя, что­бы ты не спо­ткнул­ся о камень ногою тво­ею. На аспи­да и васи­лис­ка насту­пишь и попи­рать будешь льва и дра­ко­на. «Ибо на Меня он упо­вал, и избав­лю его, при­крою его, ибо он познал имя Моё. При­зо­вёт Меня, и услы­шу его, с ним Я в скор­би, избав­лю его и про­слав­лю его, дол­го­ден­стви­ем испол­ню его и явлю ему спа­се­ние Моё».

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Пере­вод: По воде прой­дя, как по суше, и еги­пет­ско­го раз­вра­ще­ния избе­жав, изра­иль­тя­нин взы­вал: «Изба­ви­те­лю и Богу наше­му воспоем!»

При­пев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Пере­вод: Упо­кой, Гос­по­ди, душу усоп­ше­го раба Твоего.

Отве́рз уста́ моя́, Спа́се, сло́во ми пода́ждь моли́тися, Милосе́рде, о преста́вленнем рабе́ Твое́м (имя­рек), да поко́иши ду́шу его, Влады́ко.

Пере­вод: Отвер­зи уста мои, Спа­си­тель и подай мне сло­во молит­вы, Мило­серд­ный, о ныне пре­ста­вив­шем­ся, да упо­ко­ишь душу его, Владыка.

При­пев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Мертв быв пло́тию, Спа́се, и во гро́бе положе́н с ме́ртвыми, ду́шу раба́ Тво­е­го́ поко́й в ме́сте зла́чне, я́ко Милосе́рд.

Пере­вод: Мертв Ты был, Спа­си­тель, по пло­ти и во гро­бе поло­жен с мерт­вы­ми; душу раба Тво­е­го упо­кой в месте отрад­ном, как Милосердный.

Сла­ва: Моле́бный глас мой услы́ши, Бо́же Триипоста́сне, и учи­ни́ ду́шу преста́вленнаго в не́дрех Авраа́млих, Изба́вителю.

Пере­вод: Молеб­ный глас мой услышь, Боже Трии­по­стас­ный, и водво­ри душу пре­ста­вив­ше­го­ся в нед­рах Авра­амо­вых, о Искупитель!

И ныне: Ты, Пречи́стая Богоро́дице, Его́же без и́скуса му́жеска заче́нши роди­ла́ еси́, моли́ Сы́на Тво­е­го́ пода́ти поко́й рабу́ Тво­е­му́ преста́вленному (имя­рек).

Пере­вод: Пре­чи­стая Бого­ро­ди­ца, Кого Ты, зачав без обще­ния с мужем, роди­ла, – Сына Тво­е­го, моли подать покой рабу Тво­е­му преставившемуся.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утвер­ди́ в люб­ви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Пере­вод: Небес­но­го сво­да Созда­тель, Гос­по­ди, и Церк­ви Стро­и­тель, Ты меня утвер­ди в люб­ви к Тебе, пре­дел жела­ний, вер­ных утвер­жде­ние, еди­ный Человеколюбец.

При­пев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

В ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же ли́цы святы́х веселя́тся, ду́шу раба́ Тво­е­го́ преста́вленнаго поко́й, Хри­сте́, Еди́не Ми́лостиве.

Пере­вод: В месте отрад­ном, в месте покоя, где сон­мы свя­тых весе­лят­ся, душу раба Тво­е­го пре­ста­ви­ше­го­ся упо­кой, Хри­сте, один милостивый.

При­пев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Иде́же ли́цы святы́х, та́мо вчи­ни́, Влады́ко, послужи́вшаго Тебе́ всем се́рдцем и воздви́гшаго и́го Твое́ на ра́мо свое́, я́ко Еди́н Влады́ка живо­та́ и сме́рти.

Пере­вод: Где сон­мы свя­тых, туда водво­ри, Вла­ды­ка, послу­жив­ше­го Тебе всем серд­цем и под­няв­ше­го на пле­чо свое иго Твое, как еди­ный Вла­ды­ка жиз­ни и смерти.

Сла­ва: Небе́сный Отче Вседержи́телю, и Сы́не Единоро́дный, и Ду́ше Святы́й Исхо́дный, пре́зри уме́ршаго согреше́ния, и в Це́ркви пе́рвенец все­ли́ его́, сла́вити Тя со все́ми уго́ждшими Тебе́.

Пере­вод: Сла­ва: Небес­ный Отче, Все­дер­жи­тель, и Сын Еди­но­род­ный, и Дух Свя­той, исхо­дя­щий от Отца! Не взи­рай на согре­ше­ния умер­ше­го и в Цер­ковь пер­вен­цев его все­ли сла­вить Тебя со все­ми, Тебе угодившими.

И ныне: Яко Ма́ти Свята́я Пресвята́го Бо́га, Влады́чице вся́ческих, Мари́е Богоро́дице, со все́ми святы́ми Сего́ моли́ ду́шу поко́ити раба́ Тво­е­го́ в Небе́сных селе́ниих.

Пере­вод: И ныне: Как Матерь Свя­тая Пре­свя­то­го Бога, Вла­ды­чи­ца все­го, Мария Бого­ро­ди­ца, со все­ми свя­ты­ми Его моли упо­ко­ить душу раба Тво­е­го в Небес­ных селениях.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Тво­е­го́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Пере­вод: Услы­шал я, Гос­по­ди, о таин­стве Тво­е­го про­мыс­ла, ура­зу­мел дела Твои, и про­сла­вил Твоё Божество.

При­пев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Соше́дый в преиспо́дняя, Хри­сте́, совоздви́гл еси́ уме́ршия вся, и преста́вльшагося от нас поко́й, Спа́се, я́ко щедр.

Пере­вод: Сой­дя в пре­ис­под­нюю, Хри­сте, Ты воз­двиг с Собою умер­ших всех; и пре­ста­вив­ше­го­ся от нас упо­кой, Спа­си­тель, как милосердный.

При­пев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Никто́же без гре­ха́ есть, то́кмо Ты Еди́н, Влады́ко: сего́ ра́ди преста́вленному и гре­хи́ оста́ви, и в рай того́ всели́.

Пере­вод: Никто не без гре­ха, кро­ме Тебя еди­но­го Вла­ды­ки; пото­му и пре­ста­вив­ше­му­ся гре­хи отпу­сти и в рай его всели.

Сла­ва: Услы́ши, Тро́ице Свята́я, гла́сы моле́бныя, приноси́мыя Тебе́ в це́ркви о усо́пшем, и Богонача́льным Твои́м све́том оза­ри́ ду́шу, омраче́нную су́етными приверже́нии.

Пере­вод: Сла­ва: Услышь, Тро­и­ца Свя­тая, гла­сы молит­вен­ные, при­но­си­мые Тебе в церк­ви об усоп­шем, и бого­на­чаль­ным Тво­им све­том оза­ри душу, вол­на­ми суе­ты омраченную.

И ныне: Роди­ла́ еси́, Пречи́стая, без му́жеска се́мене, Бо́га соверше́нна и Челове́ка соверше́нна, взе́млющаго гре­хи́ на́ша, Де́во. Того́ моли́, Гос­по­же́, преста́вльшемуся рабу́ Тво­е­му́ пода́ти поко́й.

Пере­вод: И ныне: Роди­ла Ты, Пре­чи­стая, без семе­ни мужа, Бога совер­шен­но­го и Чело­ве­ка совер­шен­но­го, подъ­ем­лю­ще­го гре­хи наши, Дева. Его моли, Гос­по­жа, пре­ста­вив­ше­му­ся рабу Тво­е­му подать покой.

Песнь 5

Ирмос: Про­све­ти́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Пере­вод: Про­све­ти нас пове­ле­ни­я­ми Тво­и­ми, Гос­по­ди, и рукою Тво­ею воз­не­сен­ною Твой мир подай нам, Человеколюбец.

При­пев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Имы́й живо­та́ и сме́рти власть, преста́вленнаго от нас поко́й, Хри­сте́ Бо́же, Ты бо еси́ всех, Спа́се, Поко́й и Живо́т.

Пере­вод: Имея над жиз­нью и смер­тью власть, пре­ста­вив­ше­го­ся от нас упо­кой, Хри­сте Боже. Ибо Ты, Спа­си­тель, всех Покой и Жизнь.

При­пев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

На Тя, Спа́се, наде́жду возло́жь, уме́рый оты́де от нас; Ты же, Го́споди, уще́дри его́, я́ко Бог Многоми́лостив.

Пере­вод: На Тебя, Спа­си­тель, надеж­ду воз­ло­жив, умер­ший ото­шел от нас; Ты же, Гос­по­ди, сжаль­ся над ним, как Бог многомилостивый.

Сла­ва: Про­све­ти́ нас, Трисвя́те, воспева́емый Влады́ко, моля́щихся Тебе́, мир небе́сный прия́ти, и в ми́рных се́лех ду́шу вчи­ни́, отше́дшую от вре́менных в наде́жде безконе́чныя жи́зни.

Пере­вод: Сла­ва: Про­све­ти нас, Три­свя­той, вос­пе­ва­е­мый Вла­ды­ка, моля­щих­ся Тебе, да мир небес­ный при­мем, и в мир­ных селе­ни­ях душу водво­ри, ото­шед­шую от вре­мен­но­го в надеж­де на бес­ко­неч­ную жизнь.

И ныне: Шу́йяго стоя́ния, Пречи́стая, изба́вити преста́вленнаго умо­ли́ Сы́на Тво­е­го́, Де́во Гос­по­же́, я́ко Спа́са и Бо́га на́шего Ма́ти су́щая.

Пере­вод: И ныне: От сто­я­ния сле­ва изба­вить пре­ста­вив­ше­го­ся умо­ли Сына Тво­е­го, Пре­чи­стая Дево, Гос­по­жа, как Спа­си­те­ля и Бога наше­го Матерь истинная.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву про­лию́ ко Го́споду, и Тому́ воз­ве­щу́ печа́ли моя́, я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мой а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли, Бо́же, воз­ве­ди́ мя.

Пере­вод: Я про­лью молит­ву к Гос­по­ду и Ему воз­ве­щу печа­ли мои, ибо зол душа моя пре­ис­пол­ни­лась и жизнь моя ко аду при­бли­зи­лась, и молюсь я, как Иона: «От поги­бе­ли, Боже, изве­ди меня!»

При­пев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

А́да испрове́рг, Влады́ко, воскреси́л еси́ уме́ршия от ве́ка: и ны́не преста́вленнаго от нас, в не́дро Авраа́мле Ты, Бо́же, все­ли́, прегреше́ния вся отпусти́в, я́ко Милосе́рд.

Пере­вод: Ад нис­про­верг­нув, Вла­ды­ка, вос­кре­сил Ты умер­ших от века; и ныне пре­ста­вив­ше­го­ся от нас в нед­ро Авра­амо­во Ты, Боже, все­ли, все согре­ше­ния его про­стив, как Милосердный.

При­пев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

За́поведь, ю́же ми дал еси́, Бо́же, преступи́х и сме́ртен бых, но Ты, Бо́же, соше́дый во гроб и ду́ши я́же от ве́ка воскреси́вый, не возста́ви мене́, Влады́ко, на муче́ние, но на поко́й, преста́вленный вопие́т Тебе́ с на́ми, Многоми́лостиве.

Пере­вод: «Запо­ведь, кото­рую Ты дал мне, Боже, я пре­сту­пил и смерт­ным стал. Но Ты, Боже, сошед­ший во гроб и души сущих от века вос­кре­сив­ший, не воз­двиг­ни меня, Вла­ды­ка, на муче­ние, но на покой», – пре­ста­вив­ший­ся взы­ва­ет Тебе наши­ми уста­ми, Многомилостивый.

Сла­ва: Мо́лим Тя, Безнача́льне Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, зло́бою душезло́бнаго ми́ра озло́бленную и к Тебе́, Зижди́телю, преше́дшую ду́шу во а́дово дно не отри́ни, Бо́же Спа́се мой.

Пере­вод: Молим Тебя, Отче Без­на­чаль­ный, и Сын, и Дух Свя­той: злом душе­гу­би­тель­но­го мира изну­рен­ную и к Тебе, Созда­тель, пере­шед­шую душу на дно ада не отринь, Боже, Спа­си­тель мой.

И ныне: С небе­се́ Христо́с Бог наш, я́ко дождь на руно́, Пречи́стая, сни́де на Тя, напая́я весь мир и изсуша́я вся безбо́жныя пото́ки, наводня́яй всю зе́млю ра́зумом Свои́м, Присноде́во; Того́ моли́ да́ти поко́й преста́вленному рабу́ Твоему́.

Пере­вод: С неба Хри­стос Бог наш, как дождь на руно, сошел на Тебя, Пре­чи­стая, оро­шая весь мир и иссу­шая все без­бо­жия пото­ки, навод­няя всю зем­лю позна­ни­ем Сво­им. Его моли, Прис­но­де­ва, дать покой пре­ста­вив­ше­му­ся рабу Твоему.

Кондак, глас 8

Со святы́ми упоко́й, Хри­сте́, ду́шу раба́ Тво­е­го́, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

Пере­вод: Со свя­ты­ми упо­кой, Хри­сте, душу раба Тво­е­го, там, где нет ни боли, ни скор­би, ни сте­на­ния, но жизнь бесконечная.

Икос

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый челове́ка: земни́и у́бо от зем­ли́ созда́хомся и в зе́млю ту́южде по́йдем, я́коже повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко зем­ля́ еси́ и в зе́млю оты́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное рыда́ние творя́ще песнь: Аллилу́ия, Аллилу́ия, Аллилу́ия.

Пере­вод: Ты Сам – один бес­смерт­ный, сотво­рив­ший и создав­ший чело­ве­ка: мы же, смерт­ные, из зем­ли были созда­ны, и в ту же зем­лю пой­дем, как пове­лел Ты, создав меня и ска­зав мне: «Ты зем­ля, и в зем­лю отой­дешь», куда все мы, смерт­ные, пой­дем, над­гроб­ное рыда­ние пре­тво­ряя в песнь «Алли­лу­ия! Алли­лу­ия! Аллилуия!»

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не ино­гда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пере­вод: Из Иудеи при­шед­шие юно­ши в Вави­лоне неко­гда верою в Тро­и­цу попра­ли пла­мя печи, вос­пе­вая: «Боже отцов наших, бла­го­сло­вен Ты!»

При­пев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Влады́ко Хри­сте́ Бо́же, егда́ хо́щеши суди́ти ми́ру, поща­ди́ ду́шу раба́ Тво­е­го́, его́же от нас прия́л еси́, вопию́щаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пере­вод: Вла­ды­ка Хри­сте Боже! Когда Ты будешь мир судить, поща­ди душу раба Тво­е­го, кото­ро­го от нас Ты при­нял, взы­ва­ю­ще­го: «Отцов наших Боже, бла­го­сло­вен Ты!»

При­пев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

В пи́щи ра́йстей, иде́же пра́ведных ду́ши веселя́тся, послужи́вших Тебе́, при­чти́ с ни́ми, Хри­сте́, ду́шу раба́ Тво­е­го́, воспе́вшаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пере­вод: В усла­де рай­ской, где весе­лят­ся души пра­вед­ных послу­жив­ших Тебе, Хри­сте, сопри­чти к ним душу раба Тво­е­го, вос­пев­ше­го: «Отцов наших Боже, бла­го­сло­вен Ты!»

Сла­ва: Иуде́йския три о́троки спасы́й во огни́, в Трие́х Ли́цех воспе́тый, изба́ви огня́ ве́чнаго усо́пшаго, воспе́вшаго Ти ве́рно: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пере­вод: Сла­ва: Трех иудей­ских отро­ков спас­ший во огне, в трех Лицах вос­пе­тый! Избавь от огня веч­но­го усоп­ше­го, вос­пев­ше­го Тебе с верою: «Отцов наших Боже, бла­го­сло­вен Ты!»

И ныне: Иса́иа Тя Жезл наре­че́, Чи́стая, Дании́л же Го́ру Несеко́мую, Иезеки́иль же Дверь, из Нея́же про́йде Христо́с, мы же Тя, Истин­ную Богоро́дицу имену́юще, велича́ем.

Пере­вод: Иса­ия Жез­лом Тебя, Чистая, нарек, Дани­ил же – Горой Нерас­се­ка­е­мой, Иезе­ки­иль же Две­рью, чрез Кото­рую про­шел Хри­стос; мы же Тебя Истин­ной Бого­ро­ди­цей име­нуя, величаем.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь, халде́йский мучи́тель, богочести́вым неи́стовно раз­жже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Твор­цу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Пере­вод: Семи­крат­но печь хал­дей­ский вла­сти­тель для чту­щих Бога в неистов­стве раз­жег; но силой выс­шею спа­сен­ны­ми их уви­дев, к Твор­цу и Изба­ви­те­лю взы­вал: «Отро­ки бла­го­слов­ляй­те, свя­щен­ни­ки вос­пе­вай­те, люди пре­воз­но­си­те во все века!»

При­пев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Сконча́в тече́ние и к Тебе́ прибего́х, Го́споди, преста́вленный вопие́т ны́не: прегреше́ния оста́ви, Хри­сте́ Боже, и не осу­ди́ мене́, егда́ хо́щеши суди́ти всем, ве́рно бо Тебе́ взыва́х: вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Пере­вод: «Окон­чив свой путь, к Тебе при­бег я, Гос­по­ди», – пре­ста­вив­ший­ся взы­ва­ет ныне, – «согре­ше­ния отпу­сти мне, Хри­сте Боже, и не осу­ди меня, когда будешь всех судить, ибо я с верою Тебе взы­вал: все тво­ре­ния Гос­под­ни, Гос­по­да пой­те и пре­воз­но­си­те Его вовеки!»

При­пев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Поне́сшаго, Влады́ко, и́го Твое́ на ра́ме свое́м, и бре­мя Твое́ ле́гкое, а́ще и не все­гда́, оба́че в ме́сте преподо́бных Твои́х все­ли́ ду́шу его, воспе́вшаго Тебе, Хри­сте́ Спа́се: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Пере­вод: Носив­ше­го на пле­че сво­ем, хотя и не все­гда, иго Твое и бре­мя Твое лег­кое, Вла­ды­ка, все же в месте пре­по­доб­ных Тво­их все­ли душу его, вос­пев­ше­го Тебе, Хри­сте Спа­си­тель: «Отро­ки, бла­го­слов­ляй­те, свя­щен­ни­ки, вос­пе­вай­те, люди, пре­воз­но­си­те Его вовеки!»

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Пере­вод: Бла­го­сло­вим Отца и Сына и Свя­то­го Духа Господа.

Безнача́льная Тро́ице Свята́я, Бо́же Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, в ли́це святы́х при­чти́ ду́шу преста́вленнаго раба́ Тво­е­го́ и огня́ ве́чнаго изба́ви, да Тя хва́лит, воспева́я во ве́ки: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Пере­вод: Без­на­чаль­ная Тро­и­ца Свя­тая, Боже, Отче, и Сын, и Дух Свя­той! к сон­му свя­тых при­чти душу пре­ста­вив­ше­го­ся раба Тво­е­го и от огня веч­но­го его избавь, да вос­хва­ля­ет Тебя, вове­ки вос­пе­вая: «Отро­ки, бла­го­слов­ляй­те, свя­щен­ни­ки, вос­пе­вай­те, люди, пре­воз­но­си­те Его вовеки!»

И ныне: Тя, Де́во, проро́честии ли́цы прореко́ша, прозря́ще бо Тя прозорли́выма очи́ма: ов у́бо Жезл наре­че́ Тя, ин же Дверь Восто́чную, ов же Го́ру, челове́ки Несеко́мую. Мы же испове́дуем Тя вои́стинну Богоро́дицу, Бо́га вся́ческих ро́ждшую, Его́же моли́ упоко́ити преста́вленнаго во ве́ки вся.

Пере­вод: О Тебе, Дева, про­ро­ков сон­мы про­рек­ли, ибо пред­ви­де­ли Тебя про­зор­ли­вы­ми оча­ми: так, один Жез­лом нарек Тебя, дру­гой же – Две­рью Восточ­ной, а иной – Горой, людь­ми Нерас­се­ка­е­мой. Мы же испо­ве­ду­ем Тебя истин­ной Бого­ро­ди­цей, родив­шей Бога всех; Его моли упо­ко­ить пре­ста­вив­ше­го­ся на все века.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем не́бо, и зем­ли́ удиви́шася кон­цы́, я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с. Тем Тя, Бого­ро­ди­цу, Анге­лов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Пере­вод: Изу­ми­лось тому небо, и ужас­ну­лись пре­де­лы зем­ли, что явил­ся людям Бог во пло­ти, и чре­во Твое ста­ло про­стран­нее небес. Пото­му Тебя, Бого­ро­ди­ца, сон­мы Ангель­ские и чело­ве­че­ские величают.

При­пев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Иису́се Бо́же мой, Спа́се, Ада́мле Ты взял еси́ преступле́ние и сме́рти вкуси́л еси́, да челове́ки от нея́ свободи́ши, Милосе́рде. Те́мже мо́лим Тя, Ми́лостиве: преста́вленнаго поко́й, я́ко Благ, во дво́рех святы́х Твои́х, я́ко Еди́н Всеблаги́й и Милосе́рдый.

Пере­вод: Иису­се, Боже мой, Спа­си­тель! Ты взял на Себя пре­ступ­ле­ние Ада­ма и вку­сил смер­ти, Мило­серд­ный, что­бы людей от нее осво­бо­дить. Пото­му молим Тебя, Мило­сти­вый: пре­ста­вив­ше­го­ся упо­кой по Сво­ей Бла­го­сти, во дво­рах свя­тых Тво­их, как Еди­ный Все­бла­гой и Милосердный.

При­пев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Несть никто́же, Мило­сер­де, и́же не согре­ши́ в челове́цех, то́кмо Ты Един, Иису́се Хри­сте, взе́мляй гре­хи́ все­го́ ми́ра. Те́мже, очи́стив раба́ Тво­е­го́ от прегреше́ний, вчи­ни́ во святы́х Твои́х дво́рех: Ты бо Живо́т еси́ и Поко́й, и Свет, и Весе́лие всех Тебе́ благоугоди́вших.

Пере­вод: Нет нико­го, о Мило­серд­ный, кто бы сре­ди людей не согре­шил, толь­ко Ты один, Иису­се Хри­сте, все­го мира гре­хи подъ­ем­лю­щий. Пото­му, очи­стив раба Тво­е­го от согре­ше­ний, посе­ли его во свя­тых Тво­их дво­рах; ибо Ты – Жизнь, и Покой, и Свет, и весе­лие всех, Тебе благоугодивших.

Сла­ва: Удиви́ся все есте­ство́ челове́ческое, ка́ко Безнача́льнаго Отца́ Сын Единоро́дный, плоть от Де́вы де́йством Свята́го Ду́ха прия́л еси́, и пострада́л еси́ я́ко челове́к, да уме́ршыя оживи́ши. Тем и преста́вленнаго ны́не от нас, приле́жно мо́лим Тя, во стране́ живых, я́ко Благ, всели́.

Пере­вод: Сла­ва: Уди­ви­лось все есте­ство чело­ве­че­ское, как Ты, Без­на­чаль­но­го Отца Сын еди­но­род­ный при­нял от Девы плоть дей­стви­ем Свя­то­го Духа, и постра­дал как чело­век, что­бы умер­ших ожи­вить. Пото­му при­леж­но молим Тебя: и пре­ста­вив­ше­го­ся ныне от нас, во стра­ну живых, как Бла­гой, всели.

И ныне: Неве́сту Тя нарица́ем, Пречи́стая, Отца́ неви́димаго, и Ма́терь Сы́на, из Тебе́ Ду́хом Святы́м воплоще́ннаго, и Моле́бницу Тя о усо́пшем рабе́ Твое́м предлага́ем: Тебе́ бо Помо́щницу и́мамы земни́и, и любо́вию пою́ще Тя велича́ем.

Пере­вод: И ныне: Неве­стой Тебя назы­ва­ем, Пре­чи­стая, Отца неви­ди­мо­го и Мате­рью Сына, от Тебя Духом Свя­тым вопло­щен­но­го, и как на Молит­вен­ни­цу о рабе Тво­ем усоп­шем на Тебя мы упо­ва­ем; ибо в Тебе мы, зем­ные, Помощ­ни­цу име­ем и с любо­вью вос­пе­вая, Тебя величаем.

* * *

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Пере­вод: Достой­но есть поис­ти­не вос­хва­лять Тебя, Бого­ро­ди­цу, веч­но бла­жен­ную и пре­не­по­роч­ную и Матерь Бога наше­го. Честью выс­шую Херу­ви­мов и несрав­нен­но слав­ней­шую Сера­фи­мов, дев­ствен­но Бога Сло­во родив­шую, истин­ную Бого­ро­ди­цу, Тебя прославляем.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три­жды, с крест­ным зна­ме­ни­ем и пояс­ным поклоном)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х, да свя­тит­ся имя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли. Хлеб наш насущ­ный даждь нам днесь; и оста­ви нам дол­ги на́ша, я́коже и мы остав­ля­ем долж­ни­ком нашим; и не вве­ди нас во иску­ше­ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь, глас 6

Еди́н естество́м сый Животво́рец, Хри­сте́, и бла́гости вои́стинну неизсле́димая пучи́но, ны́не преста́вльшагося раба́ Тво­е­го́ Ца́рствия Тво­е­го́ сподо́би: Ты бо Еди́н еси́ име́яй мно́жество щедро́т и безсме́ртие.

Пере­вод: Один по есте­ству Живо­тво­рец, Хри­сте, и бла­го­сти воис­ти­ну непо­сти­жи­мая пучи­на, ныне пре­ста­вив­ше­го­ся раба Тво­е­го Цар­ствия Тво­е­го спо­до­би: ибо Ты один име­ешь мно­же­ство щед­рот и безсмертие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:

Исто́чник живо­та́ ро́ждшая, Влады́чице, Изба́вителя ми́ру Иису́са Го́спода, Того́ приле́жно моли́ безконе́чнаго живо­та́ преста́вльшагося ны́не раба́ Тво­е­го́ спо­до­би­ти: Ты бо христиа́н Еди́на еси́ изве́стнейшая Помо́щница.

Пере­вод: Источ­ник жиз­ни родив­шая, Вла­ды­чи­ца, – Иску­пи­те­ля мира, Иису­са Гос­по­да, Его при­леж­но моли бес­ко­неч­ной жиз­ни удо­сто­ить пре­ста­вив­ше­го­ся ныне раба Тво­е­го, ибо Ты одна – хри­сти­ан вер­ней­шая Помощница.

Го́споди, поми́луй (12 раз). И молит­ву сию:

Помя­ни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живо­та́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Тво­е­го́, бра́та наше­го (имя­рек), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй гре­хи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и про­сти́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, изба́ви его ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй ему прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящым Тя: а́ще бо и согре­ши́, но не отсту­пи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго сво­е­го́ издыха́ния испове́да.

Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вме­ни́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кро­ме́ вся́каго гре­ха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Пере­вод: Помя­ни, Гос­по­ди, Боже наш, в вере и надеж­де на жизнь веч­ную пре­ста­вив­ше­го­ся раба Тво­е­го, бра­та наше­го (имя), и как Бла­гой и Чело­ве­ко­лю­бец, про­ща­ю­щий гре­хи и истреб­ля­ю­щий неправ­ды, отпу­сти, оставь и про­сти все воль­ные его согре­ше­ния и неволь­ные. Избавь его от веч­ной муки и огня геен­ны и даруй ему при­ча­стие и насла­жде­ние веч­ных Тво­их благ, уго­то­ван­ных любя­щим Тебя. Ибо хотя он и согре­шал, но не отсту­пил от Тебя и без сомне­ний веро­вал в Отца и Сына и Свя­то­го Духа, в Тебя, Бога, в Тро­и­це про­слав­ля­е­мо­го, и Еди­ни­цу в Тро­и­це и Тро­и­цу во Един­стве даже до послед­не­го сво­е­го вздо­ха пра­во­слав­но исповедовал.
Поэто­му будь мило­стив к нему, и веру в Тебя вме­сто дел ему зачти, и со свя­ты­ми Тво­и­ми, как Мило­серд­ный, упо­кой. Ибо нет чело­ве­ка, кото­рый пожи­вёт и не согре­шит, но Ты Один без вся­ко­го гре­ха, и прав­да Твоя – прав­да вове­ки, и Ты Один Бог мило­сти, и состра­да­ния, и чело­ве­ко­лю­бия, и Тебе сла­ву воз­сы­ла­ем, Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу, ныне, и все­гда, и во веки веков. Аминь.

(Так­же эту молит­ву чита­ют после каж­дой Сла­вы при после­ду­ю­щем чте­нии Псалтири).

Источ­ник: Пра­во­слав­ный молит­во­слов с при­ло­же­ни­ем молитв Пре­свя­той Бого­ро­ди­це и свя­тым угод­ни­кам Божи­им. — М.: Изд-во Мос­ков­ской Пат­ри­ар­хии Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви, 2018. — 816 с.

Святый Боже, Святый Крепкий,Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко,прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, именеТвоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидетЦарствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб нашнасущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляемдолжником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас отлукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Чтение тропарей:/>

Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой,сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи: идеже вси святии Твои упокоеваются, упокойи душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и душураба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, молиспастися души его.

Псалом 90/>

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится.Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое, Бог мой,и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесемятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися:оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, отстрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и бесаполуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, ктебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши, и воздаяниегрешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил есиприбежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеситвоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всехпутех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о каменьногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва измия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое.Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним есмь в скорби, изму его, ипрославлю его; долготою дний исполню его, и явлю ему спасениеМое.

Песнь 1/>

Ирмо́с: Воду прошед, яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянинвопияше: Избавителю и Богу нашему поим.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Отверз уста моя, Спасе, слово ми подаждь молитися, Милосерде, о нынепреставленном, да покоиши душу его, Владыко.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Мертв быв плотию, Спасе, и во гробе положен с мертвыми, душу рабаТвоего покой в месте злачне, яко Милосерд.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Молебный глас мой услыши, Боже Триипостасне, и учини душупреставленнаго в недрех Авраамлих, Избавителю.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ты, Пречистая Богородице, Егоже без искуса мужеска заченши родилаеси, моли Сына Твоего подати покой рабу Твоему преставленному.

Песнь 3/>

Ирмо́с: Небеснаго круга Верхотворче Господи и Церкви Зиждителю, Тымене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, ЕдинеЧеловеколюбче.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В месте злачне, в месте покойне, идеже лицы святых веселятся, душураба Твоего преставленнаго покой, Христе, Едине Милостиве.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Идеже лицы святых, тамо вчини, Владыко, послужившаго Тебе всемсердцем и воздвигшаго иго Твое на рамо свое, яко Един Владыка живота исмерти.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Небесный Отче Вседержителю, и Сыне Единородный, и Душе СвятыйИсходный, презри умершаго согрешения и в Церкви первенец всели егославити Тя со всеми угождшими Тебе.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Яко Мати Святая Пресвятаго Бога, Владычице всяческих, МариеБогородице, со всеми святыми Сего моли душу упокоити раба Твоего вНебесных селениих.

Песнь 4/>

Ирмо́с: Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя ипрославих Твое Божество.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Сошедый в преисподняя, Христе, совоздвигл еси умершия вся, ипреставльшагося от нас покой, Спасе, яко Щедр.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Никтоже без греха есть, токмо Ты Един, Владыко: сего радипреставленному и грехи остави, и в рай того всели.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Услыши, Троице Святая, гласы молебныя, приносимыя Тебе в церкви оусопшем, и Богоначальным Твоим светом озари душу, омраченную суетнымипривержении.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Родила еси, Пречистая, без мужеска семене, Бога Совершенна и ЧеловекаСовершенна, вземлющаго грехи наша, Дево. Того моли, Госпоже,преставльшемуся рабу Твоему подати покой.

Песнь 5/>

Ирмо́с: Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею высокоюТвой мир подаждь нам, Человеколюбче.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Имый живота и смерти власть, преставленнаго от нас покой, ХристеБоже. Ты бо еси всех, Спасе, Покой и Живот.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

На Тя, Спасе, надежду возложь, умерый отыде от нас, Ты же, Господи,ущедри его, яко Бог Многомилостив.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Просвети нас, Трисвяте, воспеваемый Владыко, молящихся Тебе, мирНебесный прияти, и в мирных селех душу вчини, отшедшую от временных, внадежде безконечныя жизни.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Шуияго стояния, Пречистая, избавити преставленнаго умоли СынаТвоего, Дево Госпоже, яко Спаса и Бога нашего Мати Сущая.

Песнь 6/>

Ирмо́с: Молитву пролию ко Господу, и Тому возвещу печали моя, яко зол душамоя исполнися и живот мой аду приближися, и молюся, яко Иона: от тли, Боже,возведи мя.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Ада испроверг, Владыко, воскресил еси умершия от века и нынепреставленнаго от нас в недро Авраамле Ты, Боже, всели, прегрешения всяотпустив, яко Милосерд.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Заповедь, юже ми дал еси, Боже, преступих и смертен бых, но Ты, Боже,сошедый во гроб и души яже от века воскресивый, не возстави мене,Владыко, на мучение, но на покой, преставленный вопиет Тебе нами,Многомилостиве.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Молим Тя, Безначальный Отче и Сыне и Душе Святый, злобоюдушезлобнаго мира озлобленную и к Тебе, Зиждителю, прешедшую душу воадово дно не отрини, Боже, Спасе мой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

С небесе Христос Бог наш, яко дождь на руно, Пречистая, сниде на Тя,напаяя весь мир и изсушая вся безбожныя потоки, наводняяй всю землюразумом Своим, Приснодево, Того моли дати покой преставленному рабуТвоему.

Кондак, глас 8/>

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, нипечаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос/>

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убоот земли создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси,Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе всичеловецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа,аллилуиа.

Песнь 7/>

Ирмо́с: От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногда, верою Троическоюпламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Владыко Христе Боже, егда хощеши судити миру, пощади душу рабаТвоего, егоже от нас приял еси, вопиющаго: отцев наших Боже, благословенеси.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В пищи райстей, идеже праведных души веселятся послуживших Тебе,причти с ними, Христе, душу раба Твоего, воспевшаго: отец наших Боже,благословен еси.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Иудейския три отроки спасый во огни, в триех лицех воспетый, избавиогня вечнаго усопшаго, воспевшаго Ти верно: отец наших Боже, благословенеси.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Исаиа Тя Жезл нарече, Чистая, Даниил же Гору Несекомую, Иезекиильже Дверь, из Неяже пройде Христос, мы же Тя, Истинную Богородицуименующе, величаем.

Песнь 8/>

Ирмо́с: Седмерицею пещь, халдейский мучитель, богочестивым неистовноразжже, силою же лучшею спасены сия видев, Творцу и Избавителю вопияше:отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите во всявеки.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Скончав течение и к Тебе прибегох, Господи, преставленный вопиет ныне:прегрешения остави, Христе Боже, и не осуди мене, егда хощеши судитивсем, верно бо Тебе взывах: вся дела Господня, Господа пойте и превозноситеЕго во веки.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Понесшаго, Владыко, иго Твое на раме Своем, и бремя Твое легкое, ащеи не всегда, обаче в месте преподобных Твоих всели душу его, воспевшагоТебе, Христе Спасе: отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие,превозносите Его во веки.

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа.

Безначальная Троице Святая, Боже Отче и Сыне и Душе Святый, в лицесвятых причти душу преставленнаго раба Твоего и огня вечнаго избави, даТя хвалит, воспевая во веки: отроцы, благословите, священницы, воспойте,людие, превозносите Его во веки.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тя, Дево, пророчестии лицы прорекоша, прозряще бо Тя прозорливымаочима: ов убо Жезл нарече Тя, ин же Дверь Восточную, ов же Горучеловеки Несекомую. Мы же исповедуем Тя воистинну Богородицу, Богавсяческих рождшую, Егоже моли упокоити преставленнаго во векився.

Песнь 9/>

Ирмо́с: Ужасеся о сем небо, и земли удивишася концы, яко Бог явися человекомплотски, и чрево Твое бысть пространнейшее Небес. Тем Тя, Богородицу, Ангелов ичеловек чиноначалия величают.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Иисусе Боже мой, Спасе, Адамле Ты взял еси преступление и смертивкусил еси, да человеки от нея свободиши, Милосерде. Темже молим Тя,Милостиве: преставленнаго покой, яко Благ, во дворех святых Твоих, якоЕдин Всеблагий и Милосердый.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Несть никтоже, Милосерде, иже не согреши в человецех, токмо Ты Един,Иисусе Христе, вземляй грехи всего мира. Темже, очистив раба Твоего отпрегрешений, вчини во святых Твоих дворех: Ты бо Живот еси и Покой, иСвет, и Веселие всех Тебе благоугодивших.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Удивися все естество человеческое, како Безначальнаго Отца Сын cыйЕдинородный, плоть от Девы действом Святаго Духа приял еси, и пострадалеси яко человек, да умершия оживиши. Тем и преставленнаго ныне от нас,прилежно молим Тя, во стране живых, яко Благ, всели.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Невесту Тя нарицаем, Пречистая, Отца невидимаго и Матерь Сына изТебе Духом Святым воплощеннаго, и Молебницу Тя о усопшем рабе Твоем,предлагаем: Тебе бо Помощницу имамы земнии, и любовию поюще Тявеличаем.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную иПренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшуюбез сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущуюБогородицу Тя величаем.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко,прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, именеТвоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидетЦарствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб нашнасущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляемдолжником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас отлукаваго.

Тропарь, глас 6/>

Един естеством сый Животворец, Христе, и благости воистиннунеизследимая пучина, ныне преставльшагося раба Твоего Царствия Твоегосподоби: Ты бо Един еси имеяй множество щедрот и безсмертие.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков.Аминь.

Богородичен: Источник живота рождшая, Владычице, Избавителя мируИисуса Господа, Того прилежно моли безконечнаго живота преставльшагосяныне раба Твоего сподобити: Ты бо христиан Едина еси известнейшаяПомощница.

Господи, помилуй (12). И молитву сию:

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечнагопреставльшагося раба Твоего, брата нашего (имярек), и яко Благ иЧеловеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави ипрости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки иогня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих,уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, инесумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго,верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно дажедо последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив томубуди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими якоЩедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но тыЕдин еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Тыеси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славувозсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во векивеков.

Начало заупокойных канонов общее:

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй (трижды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз).

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится. Речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися, оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое; Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою; на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже (трижды).

Господи, помилуй (трижды)

Тропарь, глас 8-й

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих, на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего.

Слава, и ныне: Богородичен: Тебе и стену, и пристанище имамы, и молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила еси, Богородице Безневестная, верных спасение.

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Канон Глас 8:

Ирмос: Воду прошед, яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин вопияше: Избавителю и Богу нашему поим.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Отверз уста моя, Спасе, слово ми подаждь, молитися, Милосерде, о ныне преставленном, да покоиши душу его, Владыко.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Мертв был плотию, Спасе, и во гробе положен с мертвыми, душу раба Твоего покой в месте злачне, яко Милосерд.

Слава: Молебный глас мой услыши, Боже Триипостасне, и учини душу преставленнаго в недрех Авраамлих, Избавителю.

И ныне: Ты, Пречистая Богородице, Егоже без искуса мужеска заченши родила еси, моли Сына Твоего, подати покой рабу Твоему преставленному.

Ирмос: Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, едине Человеколюбче.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В месте злачне, в месте покойне, идеже лицы святых веселятся, душу раба Твоего преставленнаго покой, Христе, едине Милостиве.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Идеже лицы святых, тамо вчини, Владыко, послужившаго Тебе всем сердцем и воздвигшаго иго Твое на рамо свое, яко един Владыка живота и смерти.

Слава: Небесный Отче Вседержителю, и Сыне Единородный, и Душе Святый Исходный, презри умершаго согрешения и в Церкви первенец всели его славити Тя, со всеми угождшими Тебе.

И ныне: Яко Мати Святая Пресвятаго Бога, Владычице всяческих, Марие Богородице, со всеми святыми Сего моли, душу покоити раба Твоего в Небесных селениих.

Ирмос: Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя и прославих Твое Божество.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Сошедый в преисподняя, Христе, совоздвигл еси умершыя вся, и преставльшагося от нас покой, Спасе, яко Щедр.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Никтоже без греха есть, токмо Ты един, Владыко: сего ради преставленному и грехи остави, и в рай того всели.

Слава: Услыши, Троице Святая, гласы молебныя, приносимыя Тебе в церкви о усопшем, и Богоначальным Твоим светом озари душу, омраченную суетными привержении.

И ныне: Родила еси, Пречистая, без мужеска семене, Бога Совершенна и Человека Совершенна, вземлющаго грехи наша, Дево. Того моли, Госпоже, преставльшемуся рабу Твоему подати покой.

Ирмос: Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею высокою Твой мир подаждь нам, Человеколюбче.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Имый живота и смерти власть, преставленнаго от нас покой, Христе Боже. Ты бо еси всех, Спасе, Покой и Живот.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

На Тя, Спасе, надежду возложь, умерый отыде от нас, Ты же, Господи, ущедри его, яко Бог Многомилостив.

Слава: Просвети нас, Трисвяте, воспеваемый Владыко, молящихся Тебе, мир Небесный прияти, и в мирных селех душу вчини, отшедшую от временных, в надежде безконечныя жизни.

И ныне: Шуяго стояния, Пречистая, избавити преставленнаго умоли Сына Твоего, Дево Госпоже, яко Спаса и Бога нашего Мати Сущая.

Ирмос: Молитву пролию ко Господу и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися и живот мой аду приближися, и молюся, яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Ада испроверг, Владыко, воскресил еси умершыя от века, и ныне преставленнаго от нас в недро Авраамле Ты, Боже, всели, прегрешения вся отпустив, яко Милосерд.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Заповедь, юже ми дал еси, Боже, преступих и смертен бых, но Ты, Боже, сошедый во гроб и души яже от века воскресивый, не возстави мене, Владыко, на мучение, но на покой, преставленный вопиет Тебе нами, Многомилостиве.

Слава: Молим Тя, Безначальне Отче, и Сыне, и Душе Святый, злобою душезлобнаго мира озлобленную и к Тебе Зиждителю прешедшую душу, во адово дно не отрини, Боже, Спасе мой.

И ныне: С небесе Христос Бог наш, яко дождь на руно, Пречистая, сниде на Тя, напаяя весь мир и изсушая вся безбожныя потоки, наводняяй всю землю разумом Своим, Приснодево. Того моли дати покой преставленному рабу Твоему.

Кондак, глас 8:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Ирмос: От Иудеи дошедше, отроцы в Вавилоне иногда, верою Троическою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Владыко Христе Боже, егда хощеши судити миру, пощади душу раба Твоего, егоже от нас приял еси, вопиющаго: отец наших Боже, благословен еси.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В пищи райстей, идеже праведных души веселятся послуживших Тебе, причти с ними, Христе, душу раба Твоего, воспевшаго: отец наших Боже, благословен еси.

Слава: Иудейския три отроки спасый во огни, в триех Лицех воспетый, избави огня вечнаго усопшаго, воспевшаго Ти верно: отец наших Боже, благословен еси.

И ныне: Исаиа Тя Жезл нарече, Чистая; Даниил же Гору Несекомую; Иезекииль же Дверь, из Неяже пройде Христос; мы же Тя Истинную Богородицу именующе, величаем.

Ирмос: Седмерицею пещь халдейский мучитель богочестивым неистовно разжже, силою же лучшею спасены, сия видев, Творцу и Избавителю вопияше: отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите во вся веки.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Скончав течение, и к Тебе прибегох, Господи, преставленный вопиет ныне: прегрешения остави, Христе Боже, и не осуди мене, егда хощеши судити всем, верно бо Тебе взывах: вся дела Господня Господа пойте, и превозносите Его во веки.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Понесшаго, Владыко, иго Твое на раме Своем, и бремя Твое легкое, аще и не всегда, обаче в месте преподобных Твоих всели душу его, воспевшаго Тебе, Христе Спасе: отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите Его во веки.

Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа.

Безначальная Троице Святая, Боже Отче, и Сыне, и Душе Святый, в лице святых причти душу преставленнаго раба Твоего, и огня вечнаго избави, да Тя хвалит, воспевая во веки: отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите Его во веки.

И ныне: Тя, Дево, пророчестии лицы прорекоша, прозряще бо Тя прозорливыма очима: ов убо Жезл нарече Тя, ин же Дверь Восточную, ов же Гору человеки Несекомую. Мы же исповедуем Тя воистинну Богородицу, Бога всяческих рождшую; Егоже моли упокоити преставленнаго во веки вся.

Ирмос: Ужасеся о сем небо, и земли удивишася концы, яко Бог явися человеком плотски, и чрево Твое бысть пространнейшее небес. Тем Тя, Богородицу, Ангелов и человек чиноначалия величают.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Иисусе, Боже мой, Спасе, Адамле Ты взял еси преступление, и смерти вкусил еси, да человеки от нея свободиши, Милосерде. Темже молим Тя, Милостиве: преставленнаго покой, яко Благ, во дворех святых Твоих, яко Един Всеблагий и Милосердый.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Несть никтоже, Милосерде, иже не согреши в человецех, токмо Ты Един, Иисусе Христе, вземляй грехи всего мира. Темже, очистив раба Твоего от прегрешений, вчини во святых Твоих дворех: Ты бо Живот еси и Покой, и Свет, и Веселие всех Тебе благоугодивших.

Слава: Удивися все естество человеческое, како Безначальнаго Отца Сын, сый Единородный, плоть от Девы действом Святаго Духа приял еси, и пострадал еси яко человек, да умершия оживиши. Тем и преставленнаго ныне от нас, прилежно молим Тя, во стране живых, яко Благ, всели.

И ныне: Невесту Тя нарицаем, Пречистая, Отца невидимаго, и Матерь Сына, из Тебе Духом Святым воплощеннаго; и Молебницу Тя о усопшем рабе Твоем, предлагаем: Тебе бо Помощницу имамы земнии, и любовию поюще Тя величаем.

Окончание канона

Тропарь, глас 6:

Един естеством сый Животворец, Христе, и благости воистинну неизследимая пучина, ныне преставльшагося раба Твоего Царствия Твоего сподоби: Ты бо Един еси имеяй множество щедрот и безсмертие.Слава, и ныне:

Богородичен: Источник живота рождшая, Владычице, Избавителя миру Иисуса Господа, Того прилежно моли, безконечнаго живота преставльшагося ныне раба Твоего сподобити: Ты бо христиан Едина еси известнейшая Помощница.

Господи, помилуй. (12 раз)

И молитву сию:

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имярек) и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная; избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца, и Сына, и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице, и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя, вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки; и Ты еси Един Бог милости и щедрот, и человеколюбия; и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.