Толкование молитв утренних

  • См. так­же: Молит­вы утрен­ние с толкованием

Вос­став от сна, преж­де вся­ко­го дру­го­го дела, стань бла­го­го­вей­но, пред­став­ляя себя пред Все­ви­дя­щим Богом, и, совер­шая крест­ное зна­ме­ние, про­из­не­си:1

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немно­го подо­жди, пока все чув­ства твои не при­дут в тиши­ну и мыс­ли твои не оста­вят все зем­ное, и тогда про­из­но­си сле­ду­ю­щие молит­вы, без поспеш­но­сти и со вни­ма­ни­ем сердечным:

Молитва мытаря (Лк.18:13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша2.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Чита­ет­ся три­жды, с крест­ным зна­ме­ни­ем и пояс­ным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь3.

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой про­све­ти́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м4 в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

От сна воста́в, бла­го­да­рю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Тво­ея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не про­све­ти́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое­го́, и от гре­ха́ мое­го́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши вне­гда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое­му́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отвра­ти́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́ и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Тво­е­го́ и Ду́хом Влады́чним утвер­ди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое­го́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Твор­ца́ не́бу и зем­ли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Хри­ста́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небе­са́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет кон­ца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1‑я, святого Макария Великого (†390–391)

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и вос­хва­лю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь при­но­шу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, Распны́йся во́лею и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спа­си́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ мя.

Молитва 3‑я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помо­зи́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спа­си́ мя, и вве­ди́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4‑я, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Тво­е­му́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5‑я, святого Василия Великого (†379)

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, серд­ца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, при­и­ми́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Тво­е­го́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Тво­е­го́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6‑я, того же святого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть чис­ла́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, про­све­ти́ на́ша мы́сли, оче­са́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Тво­е­го́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 7‑я, ко Пресвятой Богоро́дице

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой обла­го­да­ти́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укре­пи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми раз­ре­ши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ ожи­ви́. Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую про­све­ти́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотво­ри́. Вра­ча́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко сте­зи́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотво­ри́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия пока­жи́ мя, и всех Влады́ку умо­ли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Тво­е­го́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца при­но­шу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ при­и­ми́, и Бо́гу благоутро́бному при­не­си́. Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотво­ри́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Хри­ста́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 8‑я, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Хри­сте́, мно́гия ра́ди люб­ве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спа­си́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Хри­сте́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спа­си́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Тво­ея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сата­на́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Тво­ея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спа­си́ мя, или́ не хощу́, Хри­сте́ Спа́се мой, пред­ва­ри́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х ино­гда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу мое­му́ Иису́су Хри­сту́, во вся дни живо­та́ мое­го́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 9‑я, к Ангелу-Хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отсту­пи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ теле­се́; укре­пи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне про­сти́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живо­та́ мое­го́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохра­ни́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гре­се́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Сво­ея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва 10‑я, ко Пресвятой Богоро́дице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отже­ни́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Тво­е­го́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго мое­го́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ мое­го́; и пога­си́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых сво­бо­ди́ мя. Я́ко благослове́нна еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спа­си́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и бла­го­сло­ви́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй отца́ мое­го́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (име­на), сро́дников (име­на), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (име­на) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва о усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (име­на), и всех правосла́вных христиа́н, и про­сти́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Если можешь, читай вме­сто крат­ких молитв о живых и усоп­ших этот помянник:

О живых

Помя­ни́, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небе­са́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя моль­бы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя: при­к­ло­ни́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Тво­е­го́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго. И в пе́рвых помя­ни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утвер­ди́, и укре­пи́, и раз­ши­ри́, умно́жи, уми­ри́, и непребори́му а́довыми вра­ты́ во ве́ки сохра­ни́; раздира́ния Церкве́й ути­ши́, шата́ния язы́ческая уга­си́, и ересе́й воста́ния ско́ро разо­ри́ и иско­ре­ни́, и в ничто́же си́лою Свята́го Тво­е­го́ Ду́ха обра­ти́. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую стра­ну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чисто­те́. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха (имя), преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спа­си́ мя гре́шнаго. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй отца́ мое­го́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами про­сти́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (име­на их), бра́тию и се́стры, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да мое­го́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных, острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Тво­е­го́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́: облег­чи́ им тяго­ту́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу о Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сиро­ты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помя­ни́ я, посе­ти́, укре­пи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотво­ри́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злым и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки воз­вра­ти́. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди, гре́шнаго. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересь­ми́ ослепле́нныя, све́том Тво­е­го́ позна́ния про­све­ти́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви при­чти́. (Поклон)

О усопших

Помя­ни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон)

Помя­ни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (име­на их), и всех сро́дников по пло́ти; и про­сти́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Тво­ея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помя­ни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и се́стры, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Тво­е­го́, все­ли́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотво­ри́ им ве́чную па́мять. (Три­жды)

Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем5.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды)

Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

1 Выде­лен­ные от основ­но­го тек­ста при­ме­ча­ния и назва­ния молитв не чита­ют­ся во вре­мя молитвы.

2 От Пас­хи до Воз­не­се­ния вме­сто этой молит­вы чита­ет­ся тро­парь: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в». (Три­жды) От Воз­не­се­ния до Тро­и­цы начи­на­ем молит­вы со «Святы́й Бо́же…», опус­кая все пред­ше­ству­ю­щие. Это заме­ча­ние отно­сит­ся и к молит­вам на сон грядущим.

3 В молит­во­сло­вах и бого­слу­жеб­ных кни­гах часто пишут крат­ко «Сла́ва», «И ны́не», но читать надо пол­но­стью: «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху», «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь»

4 В цер­ков­но­сла­вян­ском язы­ке нет зву­ка ё, а поэто­му надо читать «зове́м», а не «зовём», «твое́», а не «твоё», «мое́», а не «моё» и т. д.

5 От Пас­хи до Воз­не­се­ния вме­сто этой молит­вы чита­ет­ся при­пев и ирмос 9‑й пес­ни пас­халь­но­го кано­на: «А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ воз­сия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рож­де­ства́ Тво­е­го́». Это заме­ча­ние отно­сит­ся и к вечер­ним молитвам.

В этой статье Вы найдёте толкование утренних молитв: полный текст и объяснение смысла.

Толкование утренних молитв

Начальная молитва

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Во имя — именем, в честь, славу. Аминь — истина, правда, истинно так. Эта молитва называется начальною, потому что мы произносим ее прежде всех молитв, в начале молитв. В ней мы просим Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, то есть Пресвятую Троицу, невидимо благословить нас на предстоящее дело Своим именем.

Перевод: Именем Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Молитва мытаря

Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)

Перевод: Боже, будь милостив ко мне, грешному.

Это молитва мытаря (сборщика податей в древности), который покаялся в своих грехах и получил прощение. Вот как это описано в Евангелии:

Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится (Лк. 18, 9—14).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Помилуй нас — будь милостив к нам, прости нас. Иисус — Спаситель. Христос — Помазанник. Он назван так потому, что в полной мере имел те дары Святого Духа, которые в Ветхом Завете через помазание получали цари, пророки и первосвященники. Молитв ради — ради молитв или по молитвам.

Иисус Христос есть Сын Божий — второе Лицо Святой Троицы. Как Сын Божий, Он — истинный Бог наш, как и Бог Отец и Бог Дух Святой. Земное имя Его – Иисус, то есть Спаситель, потому что Он спас нас от грехов и вечной смерти. Для этого Он, будучи Сыном Божиим, вселился в Пренепорочную Деву Марию и, при наитии Святого Духа, воплотился и вочеловечился от Нее, то есть принял тело и душу человеческую — родился от Пресвятой Девы Марии, сделался таким же человеком, как и мы, но только был безгрешен — стал Богочеловеком. И вместо того чтобы нам страдать и мучиться за грехи, Он по любви к нам, Его детям, пострадал за нас, умер на кресте и в третий день воскрес, победив смерть и грех и дав нам жизнь вечную. Сознавая свою греховность и не надеясь на силу своих молитв, мы в этой молитве просим помолиться о нас, грешных, пред Спасителем нашим всех святых и Божию Матерь, имеющую особую благодать спасать нас, Своим заступничеством пред Своим Сыном.

Перевод: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Слава — хвала. В этой молитве мы ничего не просим у Бога, а только славим Его. Ее можно сказать короче: Слава Богу. Произносится она по окончании дела в знак нашей благодарности Богу за Его милости к нам.

Перевод: Хвала Тебе, Боже наш, хвала Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

В этой молитве мы молимся Святому Духу, третьему Лицу Святой Троицы. Мы называем в ней Духа Святого Царем Небесным, потому что Он, как истинный Бог, равный Богу Отцу и Богу Сыну, невидимо царствует над нами, владеет нами и всем миром. Называем его Утешителем, потому что Он утешает нас в наших скорбях и несчастиях. Называем Его Духом истины (так назвал Его Сам Спаситель), потому что Он, как Дух Святой, научает всех только одной истине, правде, только тому, что для нас полезно и служит к нашему спасению. Он Бог, и Он везде находится и все Собою наполняет: Иже везде сый и вся исполняяй. Он, как управляющий всем миром, все видит и, где что нужно, дает. Он есть сокровище благих, то есть хранитель всех благодеяний, источник всего хорошего, что только нужно иметь. Мы называем Духа Святого – жизни Подателем, потому что все в мире живет и движется Духом Святым, то есть все от Него получает жизнь, и особенно люди получают от Него духовную, святую и вечную жизнь за гробом, очищаясь чрез Него от своих грехов. Мы обращаемся к Нему с просьбой: «Приди и поселись в нас», то есть постоянно пребывай в нас, как в своем храме, очисти нас от всякой скверны, то есть греха, сделай нас святыми, достойными Твоего в нас пребывания, и Спаси, Добрый Источник высшего добра, наши души от грехов и тех наказаний, которые бывают за грехи, и через это даруй нам Царство Небесное.

Перевод: Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде сущий (находящийся) и все наполняющий (присутствием Своим), Сокровище благ и Податель жизни, прииди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Крепкий — сильный; Безсмертный — неумирающий, вечный. Эту молитву мы читаем три раза в честь трех Лиц Святой Троицы. Эту молитву называют «Трисвятое», или «Ангельская песнь». Христиане стали употреблять эту молитву после 400 года, когда сильное землетрясение в Константинополе разрушило дома и селения и народ вместе с императором Феодосием II обратился к Богу с молитвой. Во время молебна один благочестивый отрок на виду у всех был поднят невидимой силой на небо, а потом невредимым опять опущен на землю. Он рассказал, что слышал на небе пение Ангелов: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный. Умиленный народ, повторив эту молитву, прибавил: помилуй нас, и землетрясение прекратилось. В этой молитве Богом мы называем первое Лицо Святой Троицы — Бога Отца; Крепким — Бога Сына, потому что Он такой же всемогущий, как и Бог Отец, хотя по человечеству Он страдал и умер; Бессмертным — Духа Святого, потому что Он не только Сам вечен, как Отец и Сын, но и всем тварям дает жизнь и бессмертную жизнь людям. Так как в этой молитве слово святый повторяется три раза, то она и называется «Трисвятое».

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Слава — хвала; ныне — теперь; присно — всегда; во веки веков — вечно, или в бесконечные веки.

В этой молитве мы ничего не просим у Бога, только славим Его, явившегося людям в трех Лицах: Отца, и Сына, и Святого Духа, Которым теперь и вечно принадлежит одинаковая честь прославления.

Перевод: Хвала Отцу, и Сыну, и Святому Духу, теперь, всегда и вечно. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Пресвятая — в высшей степени святая; Троице — Троица, три Лица Божества: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой; грехи и беззакония — дела наши, противные воле Божией; посети — приди; исцели — излечи; немощи — слабости, грехи; имене Твоего ради — для прославления имени Твоего.

Эта молитва — просительная. В ней мы обращаемся сначала ко всем трем Лицам вместе, а потом к каждому Лицу Троицы отдельно: к Богу Отцу, чтобы Он очистил грехи наши; к Богу Сыну, чтобы Он простил беззакония наши; к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил немощи наши. Слова имене Твоего ради относятся опять ко всем трем Лицам Святой Троицы вместе, и так как Бог един, то и имя у Него одно, а поэтому мы говорим «имене Твоего», а не «Имен Твоих».

Перевод: Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи (Отче), прости нам грехи наши; Владыко (Сын Божий), прости беззакония наши; Святый (Дух), посети нас и исцели наши болезни, для прославления имени Твоего.

Господи, помилуй. (Трижды)

Помилуй — будь милостив, прости. Это древнейшая и общая у всех христиан молитва. Мы ее произносим, когда вспоминаем наши грехи. Во славу Святой Троицы эту молитву мы произносим три раза. Двенадцать раз мы произносим эту молитву, испрашивая у Бога благословение на каждый час дня и ночи. Сорок раз — для освящения всей нашей жизни.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Отче — Отец; Иже — Который; Иже еси на небесех — Который находится на небесах, или небесный; да — пусть; святится — прославляется; яко — как; на небеси — на небе; насущный — необходимый для существования; даждь — дай; днесь — сегодня, на нынешний день; остави — прости; долги — грехи; должником нашим — тем людям, которые согрешили против нас; искушение — соблазн, опасность впасть в грех; лукаваго — всего хитрого и злого, то есть диавола. Диаволом называется злой дух.

Эта молитва называется Господнею, потому что ее дал Сам Господь Иисус Христос Своим ученикам, когда они просили Его научить, как им молиться. Потому эта молитва — самая главная молитва для всех.

Отче наш, Иже еси на небесех! Этими словами мы обращаемся к Богу и, называя Его Отцом Небесным, призываем выслушать наши просьбы или прошения. Когда мы говорим, что Он на небесах, то должны разуметь духовное, невидимое небо, а не тот видимый голубой свод, который раскинут над нами и который мы называем небом. Да святится имя Твое — то есть помоги нам жить праведно, свято и своими святыми делами прославлять имя Твое. Да приидет Царствие Твое — то есть удостой нас и здесь, на земле, Царства Твоего Небесного, которое есть правда, любовь и мир; царствуй в нас и управляй нами. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли — то есть пусть будет все не так, как нам хочется, а как Тебе угодно, и помоги нам подчиняться этой Твоей воле и исполнять ее на земле так же беспрекословно и без ропота, как ее исполняют, с любовью и радостью, святые Ангелы на небе. Потому что только Тебе известно, что нам полезно и нужно, и Ты больше желаешь нам добра, чем мы сами. Хлеб наш насущный даждь нам днесь — то есть подай нам на сей день, на сегодня, хлеб наш насущный. Под хлебом здесь разумеется все необходимое для жизни нашей на земле: пища, одежда, жилище, но важнее всего Пречистое Тело и Честная Кровь в таинстве Святого Причащения, без которого нет спасения в вечной жизни. Господь заповедал нам просить себе не богатства, не роскоши, а только самого необходимого и во всем надеяться на Бога, помня, что Он, как Отец, всегда печется — заботится о нас. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим — то есть прости нам грехи наши так, как и мы сами прощаем тех, которые нас оскорбили или обидели. В этом прошении грехи наши названы долгами нашими, потому что Господь дал нам силы, способности и все остальное для того, чтобы творить добрые дела, а мы часто все это обращаем на грех и зло и становимся должниками пред Богом. И вот если мы сами не будем искренно прощать наших должников, то есть людей, имеющих грехи против нас, то и Бог нас не простит. Об этом сказал нам Сам Господь наш Иисус Христос. И не введи нас во искушение — искушением называется такое состояние, когда нас что-нибудь или кто-нибудь тянет на грех, соблазняет сделать что-либо беззаконное или дурное. Мы просим — не допусти нас до соблазна, которого мы переносить не умеем, помоги нам преодолевать соблазны, когда они бывают. Но избави нас от лукаваго — то есть избавь нас от всякого зла в этом мире и от виновника (начальника) зла — от диавола (злого духа), который всегда готов погубить нас. Избавь нас от этой хитрой, лукавой силы и ее обманов, которая пред Тобою есть ничто.

Перевод: Отец наш Небесный! Да святится имя Твое; да приидет Царство Твое; да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день; и прости нам долги (грехи) наши, как и мы прощаем согрешившим против нас; и не допусти нас до соблазна, но избавь нас от лукавого (диавола).

1Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. 2И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 3Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 4Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. 5И воскресшаго в третий день по Писанием. 6И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 7И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. 8И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 9Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 10Исповедую едино крещение во оставление грехов. 11Чаю воскресения мертвых, 12и жизни будущаго века. Аминь.

Веровать в Бога — значит иметь живую уверенность в Его бытии, свойствах и действиях и всем сердцем принимать откровенное слово Его о спасении рода человеческого. Бог есть един по существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная. В Символе веры Бог называется Вседержителем, потому что все, что ни есть, Он содержит в Своей силе и Своей воле. Слова Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым означают, что все сотворено Богом и ничто не может быть без Бога. Слово невидимым указывает, что Бог сотворил невидимый, или духовный, мир, к которому принадлежат Ангелы.

Сыном Божиим называется второе Лицо Святой Троицы по Своему Божеству. Он назван Господом, потому что Он есть истинный Бог, ибо имя Господь есть одно из имен Божиих. Сын Божий назван Иисусом, то есть Спасителем, это имя наречено самим Архангелом Гавриилом. Христом, то есть Помазанником, назвали Его пророки — так издавна называли царей, первосвященников и пророков. Иисус, Сын Божий, назван так потому, что Его человечеству безмерно сообщены все дары Духа Святого и, таким образом, Ему в высочайшей степени принадлежат ведение пророка, святость первосвященника и могущество царя. Иисус Христос называется Сыном Божиим Единородным, потому что Он только один есть Сын Божий, рожденный из существа Бога Отца, и потому Он — единого существа с Богом Отцом. В Символе веры сказано, что Он рожден от Отца, и этим изображается то личное свойство, которым Он отличается от других Лиц Святой Троицы. Сказано прежде всех век, чтобы никто не думал, что было время, когда Его не было. Слова Света от Света некоторым образом изъясняют непостижимое рождение Сына Божия от Отца. Бог Отец есть вечный Свет, от Него рождается Сын Божий, Который также есть вечный Свет; но Бог Отец и Сын Божий есть единый вечный Свет, нераздельный, единого Божеского естества. Слова Бога истинна от Бога истинна взяты из Священного Писания: Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная (1 Ин. 5, 20). Слова рожденна, несотворенна прибавлены святыми отцами Вселенского собора для обличения Ария, который нечестиво учил, что Сын Божий сотворен. Слова единосущна Отцу означают, что Сын Божий есть одного и того же Божественного существа с Богом Отцом. Слова Имже вся быша показывают, что Бог Отец все сотворил Сыном Своим как вечною премудростию Своею и вечным Словом Своим. Нас ради человек и нашего ради спасения — Сын Божий, по обещанию Своему, пришел на землю не для одного какого-либо народа, а вообще для всего рода людского. Сшедшаго с небес — как сам о себе говорит: Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах (Ин. 3, 13). Сын Божий вездесущ и потому всегда был на небе и на земле, но на земле Он прежде был невидим и стал видим лишь когда явился во плоти, воплотился, то есть принял на Себя плоть человеческую, кроме греха, и сделался человеком, не переставая быть Богом. Воплощение Христово совершилось содействием Святого Духа, так что Святая Дева как была Девою прежде зачатия, так и в зачатии, и после зачатия, и в самом рождении пребыла Девой. Слово вочеловечшася прибавлено, чтобы никто не подумал, что Сын Божий принял одну плоть или тело, но чтобы в Нем признавали совершенного человека, состоящего из тела и души. Иисус Христос был распят за нас — Он крестною смертию Своею избавил нас от греха, проклятий и смерти.

Слова при Понтийстем Пилате указывают на время, когда Он был распят. Понтий Пилат — римский правитель Иудеи, которая была покорена римлянами. Слово страдавша прибавлено, чтобы показать, что распятие Его было не одним видом страдания и смерти, как говорили некоторые лжеучителя, но подлинное страдание и смерть. Он страдал и умер не Божеством, а человеком, и не потому, что не мог избежать страдания, а потому, что восхотел пострадать. Слово погребен удостоверяет, что Он действительно умер и воскрес, ибо враги Его приставили даже стражу ко гробу и запечатали гроб. И воскресшаго в третий день по Писанием — пятый член Символа веры учит, что Господь наш Иисус Христос силою Божества Своего воскрес из мертвых, как написано о Нем у пророков и в псалмах, и что Он воскрес в том же теле, в котором родился и умер. Слова по Писанию означают, что Иисус Христос умер и воскрес точно так, как о том пророчески написано в книгах Ветхого Завета. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца — эти слова заимствованы из Священного Писания: Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все (Еф. 4, 10). Мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах (Евр. 8, 1). Слова седяща одесную, то есть сидящего с правой стороны, надо понимать духовно. Они значат, что Иисус Христос имеет одинаковое могущество и славу с Богом Отцом. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца — Священное Писание так говорит о будущем пришествии Христовом: Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо (Деян. 1, 11).

Дух Святый называется Господом, потому что он, как и Сын Божий, — истинный Бог. Дух Святой называется Животворящим, потому что Он вместе с Богом Отцом и Сыном дает тварям жизнь, людям же в том числе и духовную: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин. 3, 5). Дух Святой исходит от Отца, как говорит об этом Сам Иисус Христос: Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне (Ин. 15, 26). Духу Святому приличествует поклонение и прославление, равное со Отцом и Сыном — Иисус Христос повелел крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28, 19). В Символе веры сказано, что Дух Святой глаголал через пророков — это основано на словах апостола Петра: никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Пет. 1, 21). Причастным Духу Святому можно сделаться через таинства и усердную молитву: если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него (Лк. 11, 13).

Церковь едина, потому что Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас (Еф. 4, 4–6). Церковь Святая, потому что Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна (Еф. 5, 25–27). Церковь Соборная, или, что то же, кафолическая, или Вселенская, потому что она не ограничивается никаким местом, ни временем, ни народом, но включает в себя истинно верующих всех мест, времен и народов. Церковь Апостольская, потому что она непрерывно и неизменно от времен апостолов сохраняет и учение, и преемство даров Святого Духа через освященное рукоположение. Истинная Церковь называется также Православной, или Правоверующей.

Крещение — это Таинство, в котором верующий, при троекратном погружении тела в воду, с призыванием Бога Отца, и Сына, и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную, святую. Крещение едино, потому что оно есть духовное рождение, а родится человек однажды, потому и крестится однажды.

Воскресение мертвых — это действие всемогущества Божия, по которому все тела умерших людей, соединясь снова с их душами, оживут и будут духовны и бессмертны.

Жизнь будущаго века — это жизнь, которая будет после Воскресения мертвых и Всеобщего cуда Христова.

Слово Аминь, завершающее Символ веры, означает «Истинно так». Церковь хранит Символ веры с апостольских времен и будет хранить его вечно. Никому и никогда нельзя ни убавить, ни добавить что-либо к этому Символу.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое пред Тобою; но избави мя от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Перевод: Боже, очисти меня, грешного, так как я никогда не делал доброго пред Тобою; избавь меня от злого, коварного (название диавола по-церковнославянски), и пусть будет во мне воля Твоя; дай мне неосужденно (безнаказанно) открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и всегда и в веки вечные. Аминь.

Молитва 2-я, святого Макария Великого

От сна востав, полунощную песнь приношу Ти, Спасе, и припадая, вопию Ти: не даждь ми уснути во греховней смерти, но ущедри мя, распныйся волею, и лежащаго мя в лености ускорив возстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне нощнем возсияй ми день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя.

Перевод: Встав после сна, я в полночь приношу Тебе, Спаситель, песнь и, припадая к стопам Твоим, восклицаю Тебе: не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно Распявшийся, скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобою на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный и безгрешный день, Христе Боже, и спаси меня.

Молитва 3-я, святого Макария Великого

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

В этой молитве мы изъявляем готовность и желание перед Богом по пробуждении от сна заниматься делами, назначенными каждому Богом, и просим у Него помощи на эти дела; просим также, чтобы Он сохранил нас от грехов и ввел нас в Царство Небесное. Молитва заканчивается славословием Богу.

Перевод: К Тебе, Владыка Человеколюбец, встав поcле сна, я спешу и, по милосердию Твоему, принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе: помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире и от диавольского действа, и спаси меня, и введи в Царство Твое вечное. Ибо Ты — мой Творец и всякого блага Источник и Податель, на Тебя вся моя надежда, и я шлю к Тебе хвалу теперь, всегда и в веки вечные. Аминь.

Молитва 4-я, святого Макария Великого

Господи, Иже многою Твоею благостию и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сея без напасти прейти от всякаго зла противна; Ты Сам, Владыко, всяческих Творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творити волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Перевод: Господи, сохранивший по обильной Своей благости и великому Своему милосердию раба Твоего в прошедшее время этой ночи и отразивший всякое нападение диавола, Ты Сам, Владыка, Творец всего мира, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять волю Твою, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Господи Вседержителю, Боже сил и всякия плоти, в вышних живый и на смиренныя призираяй, сердца же и утробы испытуяй и сокровенная человеков яве предведый, Безначальный и Присносущный Свете, у Него же несть пременение, или преложения осенение; Сам, Безсмертный Царю, приими моления наша, яже в настоящее время, на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешения наша, яже делом, и словом, и мыслию, ведением или неведением согрешенная нами; и очисти ны от всякия скверны плоти и духа. И даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящаго жития нощь прейти, ожидающим пришествия светлаго и явленнаго дне Единороднаго Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, воньже со славою Судия всех приидет, комуждо отдати по делом его; да не падше и обленившеся, но бодрствующе и воздвижени в делание обрящемся готови, в радость и Божественный чертог славы Его совнидем, идеже празднующих глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бо еси истинный Свет, просвещаяй и освящаяй всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь.

Перевод: Господи Вседержитель, Боже сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий и озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы и ясно ведающий тайны человеческие, Безначальный и Вечный Свет, Который не имеет изменений в силе и не оставляет затененного места на Своем пути. Ты Сам, Бессмертный Царь, приими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, приносим Тебе из нечистых уст; и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, сознательно или несознательно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И дай нам с бодрствующим сердцем и трезвенною мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судия придет со славою воздать каждому по делам его. Да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и поднявшимися среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и Божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный Свет, просвещающий и освящающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь.

Грехи делом — когда это дело противно заповеди Божией. Например, если человек предается объедению, пьянству, лакомствам, то грешит против заповеди Божией «Не сотвори себе кумира и всякого подобия». Грехи словом — когда это слово противно воле Божией. Например, праздные разговоры, неприличные слова и песни — грехи словом. Грехи словом — клевета на ближнего, злословие, осуждение. Грехи мыслию — это пожелания, помышления, противные любви к ближнему, когда мы поступаем против заповеди Божией «Не пожелай ничего, что принадлежит ближнему Твоему». Эти грехи столь же тяжки, как грехи делом и словом. Грехи ведением — те, которые мы делаем, зная, что они запрещены законом Божиим, делаем их по страстям нашим по гордости, злобе, лености и т. д. и оправдываем себя ложными доводами. Грехи неведением происходят от немощи естества человеческого. Кто усмотрит погрешности свои? — говорит пророк Давид (Пс. 18, 13) и присовокупляет молитву: От тайных моих очисти меня, то есть от грехов, по немощи и неведению сделанных мною, которые мне или неизвестны, или которых не помню, или которые не считаю даже за грехи.

Молитва 9-я, к Ангелу хранителю

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.

Каждому христианину Бог при крещении дает Ангела хранителя, который невидимо охраняет человека от всякого зла. Поэтому мы и должны каждый день просить Ангела, чтобы он сохранил и помиловал нас.

Перевод: Святой Ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое; не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела; возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, и если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день; и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в Своем страхе и сделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего. И погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Перевод: Пресвятая Владычица моя Богородица, Своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня, смиренного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумение, нерадение, удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего и погаси пламя моих страстей, ибо я убог и несчастен; избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды и Пречистое имя Твое славится в веки вечные. Аминь.

Окончание утренних молитв

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Перевод: Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную и Матерь Бога нашего. Ты достойна почитания больше Херувимов и по славе Своей несравненно выше Серафимов, Ты без болезней родила Бога Слова (Сына Божия), и как истинную Богородицу мы Тебя прославляем.

В этой молитве мы восхваляем Богородицу, как Мать Бога нашего, всегда блаженную и непорочную, и величаем Ее, говоря, что Она Своею честью (честнейшую) и славою (славнейшую) превосходит самых высших Ангелов: Серафимов и Херувимов, то есть Божия Матерь по своим совершенствам стоит выше всех — не только людей, но и святых Ангелов. Она без болезней, чудесным образом от Духа Святого родила Иисуса Христа, Который, став от Нее человеком, есть в то же время Сын Божий, сошедший с небес, а потому Она есть истинная Богородица.