Соборование последование

Последование святаго елеа, совершаемое поскору (уточненная редакция)

После́дование свята́го еле́а, соверша́емое поско́ру
(уточненная редакция)
(Будьте внимательны! Священный Синод одобрил это последование только
«к употреблению в тех случаях, когда Таинство Елеосвящения необходимо совершить
над больными людьми, находящимися на стационарном лечении»)

Свяще́нник, облече́н в епитрахи́ль и по́ручи (а́ще возмо́жно есть, и в фело́нь), начина́ет:

Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Та́же:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Возгла́с: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва, и ны́не:

А́бие же, Аллилу́иа, на глас 6.

Стих 1: Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́.

Стих 2: Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь.

И настоя́щия тропари́ сия́, глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва: Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны́ зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не, я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших: Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Та́же тропа́рь, глас 4:

Ско́рый в заступле́нии еди́н сый, Христе́, ско́рое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущему рабу́ Твоему́ (или́: стра́ждущей рабе́ Твое́й), изба́ви неду́гов, и го́рьких боле́зней; воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непреста́нно, моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Та́же ектения́:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

О Вели́ком господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рсе Кири́лле, и о господи́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или́: архиепи́скопе, или́: преосвяще́ннейшем епи́скопе) и́мярек, честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, и о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

О е́же благослови́тися еле́ю сему́ си́лою и де́йством и наи́тием Свята́го Ду́ха, Го́споду помо́лимся.

О рабе́ Бо́жии (или́: о рабе́ Бо́жией) и́мярек, и о е́же в Бо́зе посеще́нии его́ (или́: ея́), и е́же приити́ на него́ (или́: на ню́) благода́ти Свята́го Ду́ха, Го́споду помо́лимся.

О е́же изба́витися ему́ же (или́: ей же) и нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй, и сохрани́ его́ (или́: ю́) и нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

И а́бие иере́й влага́ет вино́ (или́ во́ду) в еле́й, благословля́ет его́ и глаго́лет моли́тву:

Го́споди, ми́лостию и щедро́тами Твои́ми исцеля́яй сокруше́ния душ и теле́с на́ших; Сам Влады́ко, освяти́ еле́й сей, я́коже бы́ти помазу́ющимся от него́ во исцеле́ние, и в премене́ние вся́кия стра́сти, скве́рны пло́ти и ду́ха, и вся́каго зла; да и в сем просла́вится Твое́ Пресвято́е И́мя, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Та́же: Во́нмем. Мир всем.

И отвеща́ем: И ду́хови твоему́.

Свяще́нник: Прему́дрость.

Проки́мен, глас 1:

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Стих: Ра́дуйтеся пра́веднии о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

Прему́дрость.

Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние.

Во́нмем.

Собо́рное посла́ние свята́го апо́стола Иа́кова (зача́ло 57):

Бра́тие, о́браз приими́те злострада́ния и долготерпе́ния, проро́ки, и́же глаго́лаша и́менем Госпо́дним. Се блажи́м терпя́щия: терпе́ние И́овле слы́шасте, и кончи́ну Госпо́дню ви́десте, я́ко многоми́лостив есть Госпо́дь, и щедр. Пре́жде же всех, бра́тия моя́, не клени́теся ни не́бом, ни земле́ю, ни ино́ю ко́ею кля́твою. Бу́ди же вам, е́же ей, ей, и е́же ни, ни: да не в лицеме́рие впаде́те. Злостра́ждет ли кто в вас: да моли́тву де́ет. Благоду́шствует ли кто: да пое́т. Боли́т ли кто в вас: да призове́т пресви́теры церко́вныя. И да моли́тву сотворя́т над ним, пома́завше его́ еле́ем во И́мя Госпо́дне. И моли́тва ве́ры спасе́т боля́щаго. И воздви́гнет его́ Госпо́дь, и а́ще грехи́ бу́дет сотвори́л, отпу́стятся ему́. Испове́дайте у́бо друг дру́гу согреше́ния, и моли́теся друг за дру́га, я́ко да исцеле́ете: мно́го бо мо́жет моли́тва пра́веднаго поспешеству́ема.

Аллилу́иа, глас 8.

Стих: Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди.

Свяще́нник: Прему́дрость, про́сти. Услы́шим свята́го Ева́нгелия. Мир всем.

И отвеща́ем: И ду́хови твоему́.

Свяще́нник: От Ма́рка свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Во́нмем.

Ева́нгелие от Ма́рка (зача́ло 23):

Во вре́мя о́но, призва́ Иису́с обана́десяте, и нача́т их посыла́ти два два: и дая́ше им власть над ду́хи нечи́стыми. И запове́да им, да ничесо́же во́зьмут на путь, то́кмо жезл еди́н: ни пи́ры, ни хле́ба, ни при по́ясе ме́ди: Но обуве́ни в санда́лия, и не облачи́тися в две ри́зе. И глаго́лаше им: иде́же а́ще вни́дете в дом, ту пребыва́йте, до́ндеже изы́дете отту́ду. И ели́цы а́ще не прии́мут вы, ниже́ послу́шают вас, исходя́ще отту́ду, оттряси́те прах, и́же под нога́ми ва́шими, во свиде́тельство им. Ами́нь глаго́лю вам: отра́днее бу́дет Содо́мом и Гомо́рром в день су́дный, не́же гра́ду тому́. И изше́дше пропове́даху, да пока́ются: и бе́сы мно́ги изгоня́ху. И ма́заху ма́слом мно́ги неду́жныя, и исцелева́ху.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же ектения́:

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Го́споди, поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии и оставле́нии грехо́в раба́ Бо́жия (или́: рабы́ Бо́жией), и́мярек.

Го́споди, поми́луй, три́жды.

О е́же прости́тися ему́ (или́: ей) вся́кому согреше́нию, во́льному и нево́льному, Го́споду помо́лимся.

Го́споди, поми́луй, три́жды.

Возгла́с: Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споду помо́лимся. Го́споди, поми́луй.

И моли́тва:

Влады́ко Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия, и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй; мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, я́ко да наведе́ши ми́лость Твою́ на еле́й сей, и на помазу́ющияся от него́ во И́мя Твое́: да бу́дет им во исцеле́ние души́ же и те́ла, и во очище́ние и измене́ние вся́кия стра́сти, и вся́каго неду́га, и я́зи, и вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ страсть, и вся́кую не́мощь тая́щуюся. Бу́ди врач раба́ Твоего́ (или́: рабы́ Твоея́) и́мярек, воздви́гни его́ (или́: ю́) от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна (или́: це́лу и всесоверше́нну), да́руй его́ (или́: ю́) Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща (или́: благоугожда́ющу и творя́щу) во́лю Твою́.

Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И по моли́тве взе́млет иере́й струче́ц и, омочи́в и́ во святы́й еле́й, помазу́ет боля́щаго крестообра́зно: на челе́, на ноздря́х, на лани́тех, на усте́х, на пе́рсех, на рука́х на о́бе стране́, глаго́ля моли́тву сию́:

О́тче Святы́й, Врачу́ душ и теле́с, посла́вый Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, вся́кий неду́г исцеля́ющаго и от сме́рти избавля́ющаго, исцели́ и раба́ Твоего́ (или́: рабу́ Твою́) и́мярек, от обдержа́щия его́ (или́: ю́) теле́сныя и душе́вныя не́мощи, и оживотвори́ его́ (или́: ю́) благода́тию Христа́ Твоего́. Моли́твами Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и Присноде́вы Мари́и: предста́тельствы честны́х Небе́сных Сил безпло́тных: си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́: честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна: святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов: святы́х сла́вных, и добропобе́дных му́чеников: преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших: святы́х и исцели́телей безсре́бренников, Космы́ и Дамиа́на, Ки́ра и Иоа́нна, Пантелеи́мона и Ермола́я, Сампсо́на и Диоми́да, Фо́тия и Аники́ты: святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны: и всех святы́х.

Я́ко Ты еси́ Исто́чник исцеле́ний, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Единосу́щным Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

По сконча́нии же пома́зания иере́й, взем свято́е Ева́нгелие, и разгну́в е́, возлага́ет писмены́ на главе́ больна́го, и глаго́лет моли́тву сию́:

Царю́ Святы́й, благоутро́бне и многоми́лостиве Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не и Сло́ве Бо́га Жива́го, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но я́ко обрати́тися, и жи́ву бы́ти ему́. Не полага́ю ру́ку мою́ гре́шную на главу́ прише́дшаго (или́: прише́дшия) к Тебе́ во гресе́х, и прося́щаго (или́: прося́щия) у Тебе́ на́ми оставле́ние грехо́в; но Твою́ ру́ку кре́пкую и си́льную, я́же во свято́м Ева́нгелии сем, е́же держу́ на главе́ раба́ Твоего́ (или́: рабы́ Твоея́) и́мярек: и молю́ся Ти, и прошу́ ми́лостивное и непамятозло́бное человеколю́бие Твое́, Бо́же, Спаси́телю наш, проро́ком Твои́м Нафа́ном пока́явшемуся Дави́ду о свои́х согреше́ниих оставле́ние дарова́вый, и Манасси́ину е́же о покая́нии моли́тву прие́мый: Сам и раба́ Твоего́ (или́: рабу́ Твою́) и́мярек, ка́ющагося (или́: ка́ющуюся) о свои́х си согреше́ниих, приими́ обы́чным Твои́м человеколю́бием, презира́яй вся его́ (или́: ея́) прегреше́ния. Ты бо еси́ Бог наш, И́же и се́дмьдесят крат седмери́цею оставля́ти повеле́вый па́дающим в грехи́: зане́ я́ко вели́чество Твое́, та́ко и ми́лость Твоя́, и Тебе́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Снем же Ева́нгелие с главы́ больна́го, дае́т целова́ти е́.

Та́же, Ве́рую… и про́чая, я́же и́мать Чин, егда́ случи́тся вско́ре вельми́ больно́му да́ти Прича́стие.

А́ще же ни, глаго́лет:

Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, три́жды. Благослови́.

И отпу́ст:

Христо́с и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере; си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́; свята́го сла́внаго и всехва́льнаго апо́стола Иа́кова, бра́та Бо́жия и пе́рваго архиере́а Иерусали́мскаго, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

В чем заключается смысл елеопомазания на богослужении? Для чего нужно благовонное масло из лампадок разных икон, которое в церковных лавках продают?

Ответ священника:

В Православии, в широком смысле слова, любые священнодействия, в том числе и елеопомазание, могут быть названы Таинством, поскольку через них спасительная сила Божия – благодать, призывается для освящения, как человека, так и неодушевлённой материи. Отличие обряда от Таинств в том, что обряд – это оболочка, или внешняя, видимая сторона Таинства. Выражается она в определённой последовательности священнодействий и молитв. Елеопомазание на Утрени за Всенощной именуется «полиелеем», или «многомилостию», «многомаслием». Крестообразное помазание чела верующих освященным маслом означает излияние на них милости Божией. Как Вы пишете, оно является, так – же, и одним из видов благословения, запечатления христианина «печатью Бога Живаго» (Апок.7, 2 – 4). И несёт не только символическую нагрузку, но и реально сообщает дар благодати во освящение души и тела. Исторически, эта традиция берёт своё начало от пророка Моисея, который, по повелению Божию, помазал освящённым елеем своего брата Аарона и его сыновей, во священники, для служения при скинии (Исх. 28 гл.). В Новозаветное время, Спаситель посылал учеников в города и сёла для проповеди Евангелия. Они, «многих больных мазали маслом, и исцеляли» (Мр. 6, 13). Отличие Миропомазания от елеопомазания заключается в сообщаемых Дарах Духа Святаго: в Миропомазании подаются Богом уникальные, только этому Таинству присущие, благодатные силы для возрастания христианина в жизни духовной и достижения им христианского совершенства, состоящего в победе над грехом. Миро для совершения этого Таинства, может освящать только епископ, а елей – и священники. Елеопомазание может совершаться сколь угодно часто, а Миропомазание – один раз в жизни: в момент Крещения. Обычай набирать масло из лампад, висящих перед чудотворными иконами, или мощами святых — древний, и имеет целью сообщить человеку Божественное благословение, освящение души и тела, исцеление от недугов. Маслом, с молитвой, помазывают больные части тела, или принимают внутрь.

Таинство Елеосвящения (Соборование)

Читайте также: Соборование. Ответы на вопросы(Соборования)

Духовный смысл Таинства Елеосвящения

Таинство Елеосвящения, или Соборования чаще всего совершается Великим постом, но может совершаться и в любой другой день церковного года. Во время Соборования православный христианин семь раз помазуется священниками (в идеале их должно быть семь, но Таинство нередко служится и одним) освященным елеем, смешанным с красным вином. При этом многократно читается Евангелие, звучат молитвы о болящем. Все это совершается ради исцеления души и тела христианина. Тем самым в Елеосвящении, при соборной церковной молитве и при помазании человека освященным елеем с вином, на болящего христианина нисходит благодать Божия, способная исцелять как его физические, так и духовные болезни.

Иногда приходится слышать и о том, что в Таинстве Елеосвящения человеку прощаются забытые грехи; однако следует иметь в виду, что это скорее народное представление о смысле Таинства, а не учение, коренящееся в литургической науке. Здесь следует помнить о том, что Елеосвящение напрямую связано с Таинством Покаяния (равно как и с Таинством Евхаристии), имея явно покаянный характер, ибо оно ведет человека к исцелению от властвующего над ним греха.

Таинство Соборования не есть простое благословление перед смертью, как это иногда понималось в Православии и как до недавнего времени это официально считалось в католической церкви (где это Таинство называли «последним помазанием).

Таинство Елеосвящения служит для восстановления, возрождения человека к жизни. Оно призвано исцелять людей и от физического, и от духовного умирания: защищать и от смерти тела, и от смерти души. Это Таинство также призвано освободить человека и от его греховного состояния, тем самым, спасая его все от той же смерти, ибо причиной и физического, и духовного умирания являются грехи.

В Таинстве Соборования осуществляется совместная священническая молитва, обращенная ко Господу, Богоматери и всем святым. Однако в конечном итоге соборная молитва за христианина не ограничивается заступничеством за него перед Богом лишь семи священников. Священники просят о заступлении за человека перед Христом всю Небесную Церковь – и уже вся Церковь соборно возвышается к Богу в своей молитве за этого христианина, просит Господа о его исцелении.

Всякий участвующий в этом Таинстве тяжело больной человек, безусловно, отдает себе отчет в том, что он не обязательно получит в Соборовании физическое исцеление. Но и в таком случае, если болящий принял благодать Таинства достойно, с верой и смирением, он обретает, благодаря Елеосвящению, особую способность: по-новому, стойко и благодарно воспринять свою болезнь. И болезнь, и страдания делаются для него тогда одним из благодатных условий его Спасения. И происходит это потому, что человек, страдая – причем, страдая во Христе, – подлинно очищается и освящается.

При совершении Таинства Елеосвящения определяется Божественная воля о человеке: надлежит ли ему исцелиться или умереть. И дальше человеку уже надлежит эту Божественную волю только принять.

Богословские основания Таинства Елеосвящения: прежде всего, отрывок из Евангелия от Марка, где говорится о том, что апостолы, посланные Спасителем в мир, «проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6, 12—13). Наверное, речь о Таинстве Елеосвящения в этом отрывке напрямую еще не идет: здесь только его прообраз. Следом за этим фрагмент из Евангелия от Матфея, в котором Спаситель заповедует апостолам: «…Больных исцеляйте, прокаженных очищайте» (Мф. 10, 8). Именно эти слова Христа как раз и реализуются в Таинстве Соборования, предназначенном для исцеления человека. Самое главное новозаветное основание Таинства Елеосвящения находится в Послании апостола Иакова, в его пятой главе. Этот отрывок читается и при совершении самого Таинства Соборования. Он звучит так: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5, 14—16). Именно в этом новозаветном фрагменте указывается и способ совершения Таинства, и его соборный характер, и его неразрывная связь с Покаянием, с возможностью освободиться от груза «давящего» на человека греха.

Наконец, что касается символического смысла используемых в Таинстве Елеосвящения веществ. В Таинстве Соборования елей – это символ церковной молитвы и одновременно символ изливающейся на больного Божественной милости. Вино и елей также являются и символами исцеляющей больного благодати. Как известно, оба эти вещества в древности использовались в медицине, – считалось, что вино дезинфицирует раны, а елей обладает обезболивающим эффектом. В Таинстве Соборования также используется всыпанное в сосуд зерно: в которое принято вставлять горящие семь свечей. Эти зерна служат символом новой жизни, причем символом, обладающим двойственным смыслом, двояким духовным прочтением – в зависимости от того, какая судьба постигает болящего человека в дальнейшем. Если он выздоравливает, то зерна для него означают ту прорастающую новую жизнь, к которой он возрождается. Если же он умирает, то эти зерна становятся символом залога будущей новой жизни в его грядущем воскресении из мертвых.

История и чинопоследование Таинства Елеосвящения

В первые века бытия Христианской Церкви чин Таинства Елеосвящения был совсем кратким: звучали несколько псалмов, читались молитвы при освящении елея и при помазании им больного.

До VI века Соборование совершалось в домах, затем – преимущественно в храмах, а с XIV столетия – и в домах, и в храмах, как это происходит и сегодня. Таинство могло совершаться над человеком неоднократно – в течение всей его жизни, по различным поводам и причинам. В древности существовали разные типы чинопоследований: или соединенных со службами суточного круга и Литургией, или же совершаемых независимо от этих служб. Так, на Руси в XIV веке использовали и один тип чина, и другой – в зависимости от обстоятельств.

Апостол Иаков указывает, что помазание елеем совершают несколько священников, но не называет их число. В древней Церкви Таинство чаще всего совершалось тремя священниками – во образ Божественной Троичности. Но уже тогда Таинство Соборования мог совершать и один священник. С VII —VIII веков Елеосвящение начинают совершать семь священников.

Елеосвящение издревле применялось также и к кающимся – на основании слов апостола Иакова о том, что в этом Таинстве даруется оставление грехов. Древнейшее упоминание о таком применении елея содержится у Оригена, учителя Церкви III века. Поначалу елей преподавался только тем проходившим покаянную дисциплину христианам, которые находились под угрозой смерти, – ради того, чтобы через очищение от грехов им даровалось право приобщаться Святых Христовых Тайн. Затем это Таинство стало применяться вообще к любым кающимся – ради их примирения с Церковь ю, для того, чтобы они, завершив свою покаянную дисциплину, получили право приступить к Евхаристической Чаше.

Сегодня в Церкви существуют дни общего Елеосвящения, предназначенного и для больных, и для здоровых: такая практика существовала на Руси приблизительно с XVI века. Чаще всего Елеосвящение в древности совершалось в Великую субботу, но шире – и в дни Великого поста.

Как говорится в Требнике, елей для освящения вливается в «кандило молитвомаслия», то есть в лампаду. Хорошо известно то благоговейное чувство, которое издревле испытывают христиане по отношению к маслу горящих у почитаемых икон лампад. Для Таинства Соборования бралось масло из лампад, горевших возле икон Спасителя, Богоматери, у Креста, в запрестольном алтарном семисвечнике.

Сегодня в Русской Православной Церкви для совершения Таинства Соборования используются елей и вино.

Истоки семикратного помазывания больного кроются в следующем. Дело в том, что в древности, когда человек болел, и над ним было необходимо совершить Таинство Соборования, к нему в течение семи дней приходили священники, помазывавшие его освященным елеем: отсюда, вероятно и возникла практика семикратного помазания.

Теперь краткая схема самого чинопоследования Таинства Елеосвящения. Оно начинается возгласом «Благословен Бог наш…», за которым следует «общее начало»: «Трисвятое» до » Отче наш » и так далее… Потом звучит 142-й псалом, в котором выражается осознание человеком его духовной немощи и содержится прошение ко Господу услышать молитву грешника. Потом произносится малая ектения, звучит «Аллилуия», а следом за этим поются покаянные тропари. Далее покаянный 50-й псалом. Затем начинается » канон «. Канон составлен в девятом веке святителем Арсением, епископом Керкирским (Корфским). Потом поются стихиры, далее звучит тропарь «Скорый в заступлении един сый Христе…».

Следом за тропарем произносится «мирная» ектения с особыми, относящимися к духовному смыслу Таинства, прошениями. За ней следует молитва на освящение елея «Господи, милостию и щедротами Твоими исцеляяй сокрушение душ и телес наших…». В этой молитве Церковь просит Бога освятить елей, чтобы через него помазующемуся было даровано исцеление, чтобы человек освободился от страстей, от скверны плоти и духа и чтобы в нем прославилась Пресвятая Троица . Затем поются тропари Христу, различным святым (апостолу Иакову, святителю Николаю, великомученикам Димитрию и Пантелеимону, святым бессребреникам и чудотворцам, апостолу Иоанну Богослову) и, в заключение, – Богоматери.

Далее чинопоследование приобретает цикличный характер: семь раз повторяется одна и та же его схема. Звучат прокимен , Апостол, «Аллилуйя», Евангелие (для каждого из семи раз свои, особые евангельские чтения), сокращенная сугубая ектения «Помилуй нас, Боже…», священническая (каждый раз изменяемая) молитва, а затем все время повторяющаяся молитва помазания. Эта неизменная молитва помазания начинается словами: «Отче Святый, врачу душ и телес…». В ней мы находим имена множества христианских святых: мы обращаемся ко всей полноте небесной Церкви и просим ее о соборном заступлении за болящего перед Богом.

Во время совершения Таинства Елеосвящения семь раз читаются различные отрывки из Апостола и Евангелия. Здесь и тексты, связанные с темой елея: например, уже отрывок из послания апостола Иакова, а также притчи о милосердном самарянине и о мудрых и неразумных девах. Здесь и новозаветные тексты, свидетельствующие о совершенных Христом чудесах исцеления больных. Здесь же звучат отрывки, научающие столь необходимым для пребывающих в болезнях людей смирению, терпению, любви. В этих фрагментах также говорится и о той любви к страждущему человеку, что должна проявляться к нему Церковью – в ее единой соборной молитве о болящем, о грешнике.

После седьмого помазания все семь священников возлагают на голову больного Евангелие письменами вниз; старший из них, предстоятель, при этом не кладет своей руки на Евангелие, а только читает особую молитву: «Царю Святый, благоутробне и многомилостиве Господи Иисусе Христе…». Здесь, в тексте молитвы, содержится и объяснение того, почему предстоятель не кладет руку на Евангелие: «…не полагаю руку мою грешную на главу пришедшаго к Тебе во гресех, и просящаго у Тебе нами оставление грехов; но Твою руку крепкую и сильную, яже во святом Евангелии сем, еже сослужители мои держат на главе раба Твоего (такого-то), и молюся с ними, и прошу милостивное, и непамятозлобное человеколюбие Твое, Боже…» и так далее. Смысл этого обычая и этих слов таков: Таинства совершает Господь. Человека исцеляет не рука священника, а сила Божия, явленная Его приходом в мир, Его чудесами и засвидетельствованная в Евангельском Откровении, в том Евангелии, что лежит сейчас на главе болящего.

Потом следует сокращенная «сугубая» ектения, поются стихиры святым бессребреникам и целителям и, наконец, глаголется отпуст. В нем упоминается апостол Иаков, в послании которого как раз и содержится богословское обоснование Таинства Елеосвящения.

В конце чинопоследования больной трижды кланяется священнослужителям – разумеется, если он в силах это сделать, и говорит: «Благословите, отцы святии, и простите мя грешнаго». Так завершается это Таинство .

В Требнике последование этого Таинства надписывается так: «Последование святаго елея, певаемое от седми священников, собравшихся в церкви или в дому». При совершении этого Таинства в церкви или на дому желательно присутствие собора пресвитеров числом до семи. Отсюда и второе название этого Таинства — соборование.

Семь пресвитеров призываются к участию в этом Таинстве потому, что при Елеосвящении бывает семь чтений из Апостола, семь чтений из Евангелий, семь молитв и столько же помазаний. Это число знаменует семь даров Духа Святого и одновременно напоминает о семи молитвах и поклонениях пророка Елисея, которыми он воскресил отрока (4 Цар. 4, 35), а также в подражание числу погружений Неемана в воду Иордана, после чего тот очистился. Однако Церковь допускает совершение Таинства трем, двум и даже одному священнику с тем, чтобы он совершал его от лица собора иереев и произносил все положенные молитвы, чтения и семикратно помазывал болящего. «В крайней нужде один священник совершает Таинство силою всей Церкви, которой он есть служитель и которой лицо в себе представляет: ибо вся власть Церкви содержится во едином священнике» («Новая скрижаль»).

Совершающие Таинство священники (или священник) становятся перед столом лицом к иконам, держа в руках, как и все присутствующие, незажженные свечи. Совершается каждение икон, стола, на котором лежат Святое Евангелие и все принадлежности, а также больного.

Теперь следует приготовить елей для освящения, для чего священник должен влить в пустой сосуд (канди΄ло), стоящий на пшенице, елей и вино и смешать их затем лжицей. Вино знамену́ет здесь и Кровь Христову, пролитую на Кресте для спасения людей. Затем возжигаются семь свечей, водруженные над елеем, а также те, которые держат все присутствующие и больной. Первенствующий иерей начинает читать «молитву елея» над кандилом, а остальные священники вторят ему вполголоса, читая ту же молитву по своим Требникам. В ней испрашивается, чтобы Господь, исцеляющий души и телеса, Сам освятил этот елей во исцеление помазующегося и в очищение всякой страсти и скверны плоти и духа, и всякого зла. Между тем поются тропари, на разные гласы: скорому в заступлении Христу Богу и святому Его брату по плоти и апостолу Иакову, первому строителю Таинства, святителю Мир Ликийских Николаю Чудотворцу, точителю мира великомученику Димитрию, святым бессребреникам, мученикам и целителям, святому Иоанну Богослову, чрез которого мы усыновлены Матери Божией, и тропарь Самой Пречистой Деве Марии.

Затем диакон, чтец или сам священник после возглашения прокимна начинает первое чтение из Послания святого апостола Иакова об установлении Таинства Елеосвящения (Иак. 5, 10-16). Первое Евангелие (Лк. 10, 25-37) о самаряни΄не, который милосердствовал к ближнему, израненному разбойниками, читает первенствующий пресвитер, стоя обычно лицом к больному. Вслед за тем, вспоминая благодеяния Божии человеческому роду, просвещенному и искупленному Им, и благодать служения, данную пророкам и апостолам, тот же пресвитер в молитве просит Господа сделать и его достойным служителем Нового Завета и сотворить елей, приготовленный для больного, елеем радования, одеждой царской, броней силы, в отгнание всякого диавольского действия, ненаветной печатью, вечным веселием. Ектения, возгла́с.

Теперь совершается первое помазание больного освященным елеем: первый иерей, взяв в руку струче́ц, обмакивает его в елей и крестообразно помазывает лоб, ноздри, щеки, губы, грудь и руки. При этом читается тайносовершительная молитва: «Отче Святый, Врачу́ душ и телес, пославый Единороднаго Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющаго и от смерти избавляющаго, исцели и раба Твоего (рабу Твою, имярек) от обдержащия его (ея) телесныя и душевныя не́мощи и оживотвори его (ю) благодатию Христа Твоего, молитвами Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, предстательствы Честны΄х Небесных Сил бесплотных, силою Честна́го и Животворящаго Креста, честнаго славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святых и целителей бессребреников Космы΄ и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеи΄мона и Ермолая, Сампсона и Диомида, Фотия и Аникиты, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых.

Яко Ты еси Источник исцелений, Боже наш, и Тебе славу возсылаем со Единородным Твоим Сыном, и Единосущиым Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

Каждый из семи священников после чтения Апостола и Евангелия при помазании болящего произносит эту тайносовершительную молитву. Если Таинство совершает один пресвитер, то он читает ее семь раз, при каждом помазании. Ее следует знать наизусть, так как весьма неудобно вычитывать ее по Требнику, одновременно помазывая больного. По окончании каждого из помазаний гасится одна из свечей, водруженных в пшеницу. В отдельных епархиях существует местный обычай помазывать и ноги, однако он необязателен для всех пастырей нашей Церкви.

Затем читается следующее зачало из Апостола, и священник читает очередное зачало Евангелия. Второе чтение — Рим. 15, 1-7, где апостол Павел повелевает сильным носить немощи слабых и, по примеру Христа, угождать не себе, но ближнему, во благое, взывая к Богу терпения и утешения. Он внушает, что все члены Тела Христова должны единодушно славить Бога.

Во втором же Евангелии (Лк. 19, 1-10) речь идет о мытаре Закхее, обратившемся к вере при посещении его Иисусом Христом.

Перед каждым помазанием священник изливает душу свою в молитве пред Господом, чувствуя свое недостоинство и величие Таинства, и нужды болящего, как зеркало собственных немощей, и вспоминает многочисленные примеры помилования грешников и исцелений в Ветхом и Новом Заветах.

Сказанное в последовании: «елеем святым дал еси образ Креста Твоего» показывает, что самые болезни верующего таинственно объединяются со Христовыми страданиями, служа болезненным, но благотворным напоминанием о них, истинным состраданием, а при духовном подвиге и молитве и причастием страданий Его.

Третье чтение — 1 Кор. 12, 27-13, 8, где сначала исчисляются различные служения членов Церкви Христовой, а затем превозносится превыше всего любовь как главная цель и средство христианской жизни. В третьем Евангелии (Мф. 10, 1, 5-8) повествуется о послании учеников на проповедь в Иудею, когда Господь дал им власть изгонять нечистых ду́хов, исцелять всякий недуг и воскрешать мертвых.

В четвертом чтении — 2 Кор. 6, 16-7, 1 — апостол Павел называет верующих храмами Бога Живаго и призывает их очиститься от всякой скверны плоти и духа, «совершая святыню в страхе Божием».

В последующем евангельском чтении (Мф. 8, 14-23) повествуется об исцелении Самим Спасителем тещи Петровой, лежавшей в горячке, а также многих бесноватых, во исполнение пророчества Исаии, который говорит: «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Ис. 53, 4).

В пятом апостольском чтении — 2 Кор. 1, 8-11 — апостол Павел ставит в пример свое избавление Господом посреди гонений, когда он уже не надеялся остаться в живых, и заповедует уповать на Бога.

В соответствующем Евангелии (Мф. 25, 1-13) приводится притча Господня о пяти мудрых и пяти неразумных девах, не приготовивших елея к встрече Жениха и оставшихся потому вне брачного пира — Царства Небесного. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий», — призывает Господь в заключение этой притчи.

В шестом чтении Апостола — Гал. 5, 22-6, 2 — апостол Павел исчисляет духовные плоды, внушая пастырям, чтобы они исправляли согрешающих в духе кротости. «Носите бремена́ друг друга, и таким образом исполните закон Христов», — призывает он.

В Евангелии от Матфея (15, 21-28), читаемом затем, повествуется о великой вере жены хананейской, дерзновенным усилием испросившей здоровья своей дочери.

Ряд чтений из Посланий святого апостола Павла завершается отрывком из 1 Фес. 5, 6-19, содержащим призыв апостола к верным утешать малодушных, поддерживать слабых, прощать зло. «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте», — взывает он к нашим сердцам.

Наконец, святой евангелист Матфей (9, 9-13) повествует о том, как он был из мытаре́й призван Господом и соделался апостолом, и приводит слова Иисуса Христа роптавшим на Него фарисеям: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».

По совершении последнего помазания пресвитеры окружают постель больного или он сам становится посреди них и первенствующий, открыв Святое Евангелие, возлагает его письменами на голову принявшего Таинство и произносит молитву к Господу Иисусу, Царю Святому, не хотящему смерти грешника, но да обратится и жив будет: «… Не полагаю руку мою на главу пришедшаго к Тебе во гресе́х и просящаго у Тебе нами оставление грехов, но Твою руку, крепкую и сильную, яже во Святом Евангелии сем, еже сослужители мои, держа́т (или… еже аз держу) на главе раба Твоего (рабы Твоя, имярек) и молюся (с ними) и прошу милостивое и непамятозлобное человеколюбие Твое, Боже, Спасителю наш, пророком Твоим Нафаном покаявшемуся Давиду о своих согрешениих оставление даровавый и Манесиину еже о покаянии молитву приемый. Сам и раба Твоего (рабу Твою, имярек), кающагося (кающуюся) о своих си согрешениих, приими обычным Твоим человеколюбием, презира́яй вся его (ея) прегрешения…» При чтении этой молитвы елеопомазанный непрерывно повторяет: «Господи, помилуй». Затем священнику следует, сняв с головы его Евангелие, дать его поцеловать больному. Краткая ектения о милости, жизни, здравии и спасении его и оставлении грехов вместе с двумя стихирами святым бессребреникам-целителям и Божией Матери заканчивают Таинство, и бывает отпуст. Принявший его благоговейно трижды покланяется совершителям, говоря из глубины сокрушенного сердца: «Благословите, отцы святии (или: отче святый) и простите мя, грешнаго (грешную)» (трижды). Получив иерейское благословение, отходит, благодаря Бога.

Практикуемое в некоторых местах омовение святого елея с помазанных членов больного не имеет никакого канонического основания.

Оставшиеся после совершения Таинства стручцы΄, пшеницу и елей сжигают в церкви в жаровне, где приготовляется фимиам к каждению. Остатки святого елея можно возжигать также в лампаде перед иконой.

После этого общего начала всех пасхальных служб следует малая ектения: «Паки и паки миром Господу помолимся». Вместо «Аллилуиа» со стихами поется «Предварившия утро, яже о Марии…», затем тропари: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас» и канон чина Елеосвящения. Вместо обычных ирмосов поются ирмосы пасхального канона, тропари же читаются обычные, положенные по чину Елеосвящения. Далее чин исполняется без изменений.